ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุกูล วัฒนสุข
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ 3
2 อรอนงค์ นัยวิกุล 2
3 อรัญญา พรหมกูล 1
4 รชา เทพษร 1
5 พัดชา เศรษฐากา 1
6 อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล 1
7 เกรียงไกร พัทยากร 1
8 สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ 1
9 โศรยา แสนเมือง 1
10 จินตนา อุปดิสสกุล 1
11 วลัยรัตน์ จันทรปานนท์ 1
12 อนุวัตร แจ้งชัด 1
13 ดร.ปริญญารัตน์ 1
14 พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ 1
15 ชลิดา เนียมนุ้ย 1
16 โสภิดา สืบวงษา 1
17 นันทวัน เทอดไทย 1
18 กมลวรรณ แจ้งชัด 1
19 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี 1
20 สายพิณ ทานัชฌาสัย 1
21 หทัยรัตน์ ริมคีรี 1
22 วิษฐิดา จันทราพรชัย 1
23 วรเมธ ยอดบุ่น 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
25 มนฤทัย ศรีทองเกิด 1
26 เลอสรวง เมฆสุต 1
27 ปิยะนุช เรืองโพน 1
28 กัณฐิกา กล่อมสุวรรณ 1
29 ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 5
2 2555 1
3 2554 1
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 2
7 2548 4
8 2547 2
9 2546 2
10 2526 1
11 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวฮางงอกเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงสร้างสรรค์
2 การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์ และการศึกษากระบวนการผลิตข้าวฮางเพื่อยกระดับความปลอดภัยและโภชนาการ
3 การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ : การยกระดับการผลิตข้าวฮางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรม
4 วัฒนธรรมข้าวฮาง: พลวัตและการปรับเปลี่ยนในวิถีการผลิตและการบริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
5 การวิจัยคุณลักษณะจาเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ : การยกระดับการผลิตข้าวฮางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาวิธียกระดับการผลิตข้าวฮางชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัย และการเพิ่มคุณค่าเชิงสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2554
7 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดและผักพื้นบ้านในรูปอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค
ปี พ.ศ. 2551
8 การใช้เมมเบรนเทคโนโลยีเพื่อผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากของเหลือกระบวนการผลิตเนื้อไก่
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด
10 การพัฒนาเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อการสเทอริไลเซชันและการประยุกต์ในก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่
11 การพัฒนากรรมวิธีผลิตข้าวผัดกุ้งบรรจุในรีทอร์ทเพาช์
ปี พ.ศ. 2549
12 การผลิตเห็ดโคนบรรจุในภาชนะอ่อนตัวทนความร้อนสูง
13 การพัฒนากรรมวิธีผลิตเปลือกมังคุคแห้งและแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2548
14 การผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สำเร็จรูปบรรจุในภาชนะอ่อนตัว
15 การพัฒนากรรมวิธีผลิตหม่ำอนามัย
16 การพัฒนาการผลิตน้ำสกัดสมุนไพรผสมน้ำผลไม้
17 ผลของสภาวะทอดสุญญากาศต่อคุณภาพกระเทียมเจียวสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2547
18 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปรุงแกงและเครื่องแกงกึ่งสำเร็จรูปในซองพลาสติกทนความร้อนสูง (ทุน IPUS)
19 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำยาผงแห้งกึ่งสำเร็จรูปแบบผสมกะทิและไม่ผสมกะทิ(ทุน IPUS)
ปี พ.ศ. 2546
20 การกรองใสสุราแช่ด้วยเครื่องกรองเมมเบรนไมโครฟิวเตรชั่น
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวเปียกลำไยบรรจุในซองบรรจุภัณฑ์ทนความร้อน
ปี พ.ศ. 2526
22 การผลิตทองแดงจากแร่ทองแดงเปอร์เซนต์ต่ำ โดยกรรมวิธีทางไฮโดรเมตัลเลอยี