ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุกิจ เสาร์แก้ว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ
2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาแก้ว
ปี พ.ศ. 2557
3 ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
4 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการสอนโดยใช้ E-learning วิชาระบบรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2556
5 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านฐานข้อมูลสุขภาพที่พัฒนาสำหรับชุมชนหนึ่ง ไปใช้อีกชุมชนหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2555
6 ระบบมัคคุเทศก์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถม้าในจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2554
7 การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ตกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดลำปาง
8 ระบบสมองกลฝังตัวรายงานข้อมูลน้ำหน้าเขื่อนกิ่วลมผ่านอินเทอร์เน็ต