ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนันต์ ศรีเกียรติขจร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระ กสานติกุล 4
2 ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 4
3 สุทธิลักษณ์ ปทุมราช 4
4 ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
6 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
7 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
8 มยุรี ตันติสิระ 2
9 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
10 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
11 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
12 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
13 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
14 อวย เกตุสิงห์ 1
15 Thanathon Sesuk 1
16 Suchin Arunsawatwong 1
17 สุวดี ยาป่าคาย 1
18 Thada Jirajaras 1
19 Walaisiri Muangsiri 1
20 เอกชัย อดุลยธรรม 1
21 Varunee Padmasankh 1
22 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
23 Rajalida Lipikorn 1
24 ประธาน ดาบเพชร 1
25 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
26 กมลชนก ยวดยง 1
27 สมชัย วัฒนการุณ 1
28 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
29 Chariya Uiyyasathian 1
30 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
31 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
32 Waraporn Siriterm 1
33 Anawatch Mitpratan 1
34 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
35 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
36 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
37 Pantharee Boonsatorn 1
38 กระมล ทองธรรมชาติ 1
39 ศุกันยา ห้วยผัด 1
40 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
41 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
42 Acom Sornsute 1
43 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
44 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
45 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
47 คัคนางค์ มณีศรี 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
51 ธวัชชัย สันติสุข 1
52 อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
54 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
56 Somying Tumwasorn 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
58 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
60 อุทัย บุญประเสริฐ 1
61 วิไล ชินธเนศ 1
62 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
63 ชฎิล สมรภูมิ 1
64 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
65 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
66 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
67 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
68 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
69 Kasidit Nootong 1
70 Pornpimol Muanjai 1
71 ไววิทย์ พุทธารี 1
72 Anan Srikiatkhachorn 1
73 วาสนา เสียงดัง 1
74 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
75 วัลลภ แย้มเหมือน 1
76 สำเริง แย้มโสภี 1
77 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
78 สุวิชา ทองสิมา 1
79 สมพร พรมดี 1
80 สายฝน ควรผดุง 1
81 สิริพร สิวราวุฒิ 1
82 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
83 Chonticha Srisawang 1
84 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
85 Kittisak Likhitwitayawuid 1
86 Panee Boonthavi 1
87 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
88 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
89 Wilai Anomasiri 1
90 Jaitip Paiboon 1
91 วัฒนชัย สมิทธากร 1
92 Sumphan Wongseripipatana 1
93 Supa Chantharasakul 1
94 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
95 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
96 บรรจง คณะวรรณ 1
97 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
98 Vimolmas Lipipun 1
99 Garnpimol C. Ritthidej 1
100 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
101 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
102 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
103 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
104 Boonchai Sangpetngam 1
105 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
106 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
107 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
109 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
111 Chalermpol Leevailoj 1
112 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
113 Vanida Chantarateptawan 1
114 กาญจนา แก้วเทพ 1
115 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
116 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
117 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
118 Srilert Chotpantarat 1
119 ศิริชัย ศิริกายะ 1
120 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
121 Ampa Luiengpirom 1
122 Yeshey Penjor 1
123 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
124 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
125 กำจัด มงคลกุล 1
126 รุ่งราวี ทองกันยา 1
127 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
128 ๋Janes, Gavin W. 1
129 สุมิตรา พูลทอง 1
130 Phanphen Wattanaarsakit 1
131 นภสร โกวรรธนะกุล 1
132 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
133 Jittima Chatchawansaisin 1
134 สิทธิพร แอกทอง 1
135 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
136 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
137 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
138 วินัย งามแสง 1
139 ประคอง ชอบเสียง 1
140 ชอุ่ม มลิลา 1
141 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
142 ละอองทิพย์ เหมะ 1
143 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
144 Puttipongse Varavudhi 1
145 Kitpramuk Tantayaporn 1
146 Sompol Sanguanrungsirikul 1
147 Naiyana Chaiyabutr 1
148 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
149 วิมล เหมะจันทร 1
150 พรรณี กาญจนพลู 1
151 Chakkaphan Sutthirat 1
152 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
153 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
154 สุมา เมืองใย 1
155 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
156 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
157 Chayaporn Supachartwong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2543 2
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเปลี่ยนแปลงของระบบไทรเจมมินาลและพยาธิกำเนิดของภาวะปวดศีรษะ
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
3 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
4 Roles of Melatonin in Cerebrovascular Nociceptive Control: Therapeutic Potential for Vascular Headaches
ปี พ.ศ. 2551
5 ผลของไนตริกออกไซด์ และไนตริกออกไซด์ซินเทสอินฮิบิเตอร์ ต่อการปรับเปลี่ยนระบบรับความเจ็บปวดจากหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2543
6 ผลของการฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้วยวิธีการอย่างง่าย ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
7 การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ศึกษาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย