ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนันต์ ศรีเกียรติขจร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระ กสานติกุล 4
2 ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 4
3 สุทธิลักษณ์ ปทุมราช 4
4 ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ 4
5 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
6 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
7 มยุรี ตันติสิระ 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
9 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
10 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
11 บรรจง คณะวรรณ 1
12 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
13 Supa Chantharasakul 1
14 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
15 Garnpimol C. Ritthidej 1
16 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
17 Vimolmas Lipipun 1
18 Puttipongse Varavudhi 1
19 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
20 ละอองทิพย์ เหมะ 1
21 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
22 Sumphan Wongseripipatana 1
23 Kitpramuk Tantayaporn 1
24 Sompol Sanguanrungsirikul 1
25 Naiyana Chaiyabutr 1
26 Ampa Luiengpirom 1
27 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
28 Vanida Chantarateptawan 1
29 กาญจนา แก้วเทพ 1
30 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
31 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
32 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
33 Srilert Chotpantarat 1
34 ศิริชัย ศิริกายะ 1
35 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
36 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
37 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
38 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
39 Kittisak Likhitwitayawuid 1
40 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
41 วัฒนชัย สมิทธากร 1
42 Wilai Anomasiri 1
43 Jaitip Paiboon 1
44 Panee Boonthavi 1
45 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
46 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
47 Jittima Chatchawansaisin 1
48 สิทธิพร แอกทอง 1
49 Chonticha Srisawang 1
50 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
51 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
52 วินัย งามแสง 1
53 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
54 Chayaporn Supachartwong 1
55 Kasidit Nootong 1
56 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
57 Chariya Uiyyasathian 1
58 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
59 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
60 Waraporn Siriterm 1
61 Anawatch Mitpratan 1
62 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
63 นภสร โกวรรธนะกุล 1
64 Phanphen Wattanaarsakit 1
65 Chakkaphan Sutthirat 1
66 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
67 ชอุ่ม มลิลา 1
68 พรรณี กาญจนพลู 1
69 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
70 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
71 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
72 สุมา เมืองใย 1
73 ประคอง ชอบเสียง 1
74 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
75 Yeshey Penjor 1
76 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
77 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
78 กำจัด มงคลกุล 1
79 รุ่งราวี ทองกันยา 1
80 ๋Janes, Gavin W. 1
81 สุมิตรา พูลทอง 1
82 วิมล เหมะจันทร 1
83 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
84 Thada Jirajaras 1
85 Walaisiri Muangsiri 1
86 เอกชัย อดุลยธรรม 1
87 Rajalida Lipikorn 1
88 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
89 อวย เกตุสิงห์ 1
90 กมลชนก ยวดยง 1
91 ประธาน ดาบเพชร 1
92 Varunee Padmasankh 1
93 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
94 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
95 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
96 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
97 Anan Srikiatkhachorn 1
98 ไววิทย์ พุทธารี 1
99 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
100 Pornpimol Muanjai 1
101 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
102 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
103 สมชัย วัฒนการุณ 1
104 Pantharee Boonsatorn 1
105 กระมล ทองธรรมชาติ 1
106 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
107 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
108 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
109 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
110 Acom Sornsute 1
111 ศุกันยา ห้วยผัด 1
112 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
113 สุวดี ยาป่าคาย 1
114 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
115 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
116 Suchin Arunsawatwong 1
117 Thanathon Sesuk 1
118 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
119 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
120 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
121 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
122 อุทัย บุญประเสริฐ 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
124 Somying Tumwasorn 1
125 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
126 วิไล ชินธเนศ 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
128 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
131 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
132 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
133 Boonchai Sangpetngam 1
134 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
135 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
137 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
138 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
139 คัคนางค์ มณีศรี 1
140 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
141 สมพร พรมดี 1
142 สุวิชา ทองสิมา 1
143 วัลลภ แย้มเหมือน 1
144 สิริพร สิวราวุฒิ 1
145 สายฝน ควรผดุง 1
146 วาสนา เสียงดัง 1
147 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
148 สำเริง แย้มโสภี 1
149 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
153 อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา 1
154 ธวัชชัย สันติสุข 1
155 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
156 ชฎิล สมรภูมิ 1
157 Chalermpol Leevailoj 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2543 2
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเปลี่ยนแปลงของระบบไทรเจมมินาลและพยาธิกำเนิดของภาวะปวดศีรษะ
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
3 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
4 Roles of Melatonin in Cerebrovascular Nociceptive Control: Therapeutic Potential for Vascular Headaches
ปี พ.ศ. 2551
5 ผลของไนตริกออกไซด์ และไนตริกออกไซด์ซินเทสอินฮิบิเตอร์ ต่อการปรับเปลี่ยนระบบรับความเจ็บปวดจากหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2543
6 ผลของการฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้วยวิธีการอย่างง่าย ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
7 การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ศึกษาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย