ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนันต์ ศรีเกียรติขจร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระ กสานติกุล 4
2 ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 4
3 สุทธิลักษณ์ ปทุมราช 4
4 ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ 4
5 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
6 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
7 มยุรี ตันติสิระ 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
9 Chonticha Srisawang 1
10 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
11 Jittima Chatchawansaisin 1
12 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
13 นภสร โกวรรธนะกุล 1
14 สิทธิพร แอกทอง 1
15 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
16 วินัย งามแสง 1
17 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
18 Waraporn Siriterm 1
19 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
20 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
21 Chariya Uiyyasathian 1
22 Phanphen Wattanaarsakit 1
23 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
24 Kasidit Nootong 1
25 Anawatch Mitpratan 1
26 Chayaporn Supachartwong 1
27 รุ่งราวี ทองกันยา 1
28 พรรณี กาญจนพลู 1
29 Chakkaphan Sutthirat 1
30 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
31 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
32 สุมา เมืองใย 1
33 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
34 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
35 ชอุ่ม มลิลา 1
36 ประคอง ชอบเสียง 1
37 กำจัด มงคลกุล 1
38 Yeshey Penjor 1
39 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
40 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
41 สุมิตรา พูลทอง 1
42 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
43 ๋Janes, Gavin W. 1
44 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
45 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
46 Walaisiri Muangsiri 1
47 เอกชัย อดุลยธรรม 1
48 Varunee Padmasankh 1
49 Thada Jirajaras 1
50 Rajalida Lipikorn 1
51 กมลชนก ยวดยง 1
52 ประธาน ดาบเพชร 1
53 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
54 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
55 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
56 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
57 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
58 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
59 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
60 Anan Srikiatkhachorn 1
61 Pornpimol Muanjai 1
62 ไววิทย์ พุทธารี 1
63 อวย เกตุสิงห์ 1
64 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 กระมล ทองธรรมชาติ 1
67 ศุกันยา ห้วยผัด 1
68 สมชัย วัฒนการุณ 1
69 วิมล เหมะจันทร 1
70 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
71 Acom Sornsute 1
72 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
73 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
74 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
75 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
76 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
77 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
78 สุวดี ยาป่าคาย 1
79 Suchin Arunsawatwong 1
80 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
81 Thanathon Sesuk 1
82 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
83 Puttipongse Varavudhi 1
84 อุทัย บุญประเสริฐ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
86 Somying Tumwasorn 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
88 วิไล ชินธเนศ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
90 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
93 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
94 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
95 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
96 Boonchai Sangpetngam 1
97 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
100 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
101 คัคนางค์ มณีศรี 1
102 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
103 สมพร พรมดี 1
104 สุวิชา ทองสิมา 1
105 วัลลภ แย้มเหมือน 1
106 สิริพร สิวราวุฒิ 1
107 สายฝน ควรผดุง 1
108 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
109 วาสนา เสียงดัง 1
110 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
111 สำเริง แย้มโสภี 1
112 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
116 อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา 1
117 ธวัชชัย สันติสุข 1
118 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
119 ชฎิล สมรภูมิ 1
120 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
121 Chalermpol Leevailoj 1
122 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
123 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
124 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
125 Vimolmas Lipipun 1
126 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
127 Sumphan Wongseripipatana 1
128 Supa Chantharasakul 1
129 Garnpimol C. Ritthidej 1
130 บรรจง คณะวรรณ 1
131 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
132 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
133 ละอองทิพย์ เหมะ 1
134 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
135 Kitpramuk Tantayaporn 1
136 Naiyana Chaiyabutr 1
137 Ampa Luiengpirom 1
138 Sompol Sanguanrungsirikul 1
139 Panee Boonthavi 1
140 Kittisak Likhitwitayawuid 1
141 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
142 Vanida Chantarateptawan 1
143 กาญจนา แก้วเทพ 1
144 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
145 ศิริชัย ศิริกายะ 1
146 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
147 Srilert Chotpantarat 1
148 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
149 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
150 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
151 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
152 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
153 วัฒนชัย สมิทธากร 1
154 Jaitip Paiboon 1
155 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
156 Wilai Anomasiri 1
157 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2543 2
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเปลี่ยนแปลงของระบบไทรเจมมินาลและพยาธิกำเนิดของภาวะปวดศีรษะ
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
3 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
4 Roles of Melatonin in Cerebrovascular Nociceptive Control: Therapeutic Potential for Vascular Headaches
ปี พ.ศ. 2551
5 ผลของไนตริกออกไซด์ และไนตริกออกไซด์ซินเทสอินฮิบิเตอร์ ต่อการปรับเปลี่ยนระบบรับความเจ็บปวดจากหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2543
6 ผลของการฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้วยวิธีการอย่างง่าย ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
7 การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ศึกษาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย