ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนันต์ ศรีเกียรติขจร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีระ กสานติกุล 4
2 ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 4
3 สุทธิลักษณ์ ปทุมราช 4
4 ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ 4
5 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
6 บุญยงค์ ตันติสิระ 2
7 มยุรี ตันติสิระ 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
9 Sompol Sanguanrungsirikul 1
10 Naiyana Chaiyabutr 1
11 Kitpramuk Tantayaporn 1
12 Ampa Luiengpirom 1
13 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
14 Puttipongse Varavudhi 1
15 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
16 บรรจง คณะวรรณ 1
17 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
18 วิมล เหมะจันทร 1
19 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
20 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
21 สุมา เมืองใย 1
22 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
23 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
24 ละอองทิพย์ เหมะ 1
25 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
26 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
27 Sumphan Wongseripipatana 1
28 Wilai Anomasiri 1
29 Jaitip Paiboon 1
30 วัฒนชัย สมิทธากร 1
31 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
32 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
33 กาญจนา แก้วเทพ 1
34 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
35 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
36 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
37 Supa Chantharasakul 1
38 Garnpimol C. Ritthidej 1
39 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
40 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
41 Panee Boonthavi 1
42 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
43 Kittisak Likhitwitayawuid 1
44 Vimolmas Lipipun 1
45 ประคอง ชอบเสียง 1
46 Anawatch Mitpratan 1
47 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
48 Waraporn Siriterm 1
49 Kasidit Nootong 1
50 Chayaporn Supachartwong 1
51 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
52 Jittima Chatchawansaisin 1
53 สิทธิพร แอกทอง 1
54 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
55 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
56 Acom Sornsute 1
57 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
58 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
59 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
60 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
61 Chariya Uiyyasathian 1
62 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
63 Chonticha Srisawang 1
64 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
65 ๋Janes, Gavin W. 1
66 สุมิตรา พูลทอง 1
67 รุ่งราวี ทองกันยา 1
68 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
69 Vanida Chantarateptawan 1
70 Chakkaphan Sutthirat 1
71 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
72 ชอุ่ม มลิลา 1
73 กำจัด มงคลกุล 1
74 Yeshey Penjor 1
75 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
76 วินัย งามแสง 1
77 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
78 นภสร โกวรรธนะกุล 1
79 Phanphen Wattanaarsakit 1
80 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
81 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
82 พรรณี กาญจนพลู 1
83 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
84 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
85 Pornpimol Muanjai 1
86 ไววิทย์ พุทธารี 1
87 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
88 Varunee Padmasankh 1
89 Thada Jirajaras 1
90 Walaisiri Muangsiri 1
91 เอกชัย อดุลยธรรม 1
92 Anan Srikiatkhachorn 1
93 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
94 วาสนา เสียงดัง 1
95 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
96 สายฝน ควรผดุง 1
97 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
98 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
99 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
100 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
101 Rajalida Lipikorn 1
102 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
103 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
104 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
105 Thanathon Sesuk 1
106 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
107 ศุกันยา ห้วยผัด 1
108 สมชัย วัฒนการุณ 1
109 Pantharee Boonsatorn 1
110 กระมล ทองธรรมชาติ 1
111 Suchin Arunsawatwong 1
112 สุวดี ยาป่าคาย 1
113 อวย เกตุสิงห์ 1
114 กมลชนก ยวดยง 1
115 ประธาน ดาบเพชร 1
116 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
117 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
118 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
119 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
120 สิริพร สิวราวุฒิ 1
121 สมพร พรมดี 1
122 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
123 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
125 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
127 อุทัย บุญประเสริฐ 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
129 Somying Tumwasorn 1
130 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
131 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
132 Srilert Chotpantarat 1
133 ศิริชัย ศิริกายะ 1
134 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
135 Chalermpol Leevailoj 1
136 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
137 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
138 Boonchai Sangpetngam 1
139 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
140 วิไล ชินธเนศ 1
141 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
142 ชฎิล สมรภูมิ 1
143 ธวัชชัย สันติสุข 1
144 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
145 สำเริง แย้มโสภี 1
146 สุวิชา ทองสิมา 1
147 วัลลภ แย้มเหมือน 1
148 อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
151 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
153 คัคนางค์ มณีศรี 1
154 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
157 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2543 2
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเปลี่ยนแปลงของระบบไทรเจมมินาลและพยาธิกำเนิดของภาวะปวดศีรษะ
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
3 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
4 Roles of Melatonin in Cerebrovascular Nociceptive Control: Therapeutic Potential for Vascular Headaches
ปี พ.ศ. 2551
5 ผลของไนตริกออกไซด์ และไนตริกออกไซด์ซินเทสอินฮิบิเตอร์ ต่อการปรับเปลี่ยนระบบรับความเจ็บปวดจากหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2543
6 ผลของการฝึกออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้วยวิธีการอย่างง่าย ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
7 การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ศึกษาในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย