ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนวัช สุวรรณกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คนึงนิจ บุศราคำ 17
2 ประไพภัทร คลังทรัพย์ 17
3 กฤติยา ทิสยากร 16
4 ปพิชญา กองจินดา 16
5 ศิริเพ็ญ จริเกษม 14
6 ภูษิตา วรรณิสสร 14
7 โสภณ สิริศรัทธา 12
8 ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร 11
9 จิตตา สาตร์เพ็ชร์ 7
10 รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ 6
11 สรวิศ แจ่มจำรูญ 6
12 มนตรี แก้วดวง 4
13 สดศรี เนียมเปรม 4
14 สายันต์ ตันพานิช 4
15 ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ 4
16 บวร ตันติวรชัย 4
17 วิมลศรี พรรธนประเทศ 3
18 วิเชียร เขยนอก 3
19 มยุรา ล้านไชย 3
20 อมรรัตน์ ขยันการนาวี 3
21 สุพัตรา เปี่ยมวารี 3
22 สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ 3
23 สุภาวดี ชนะพาล 3
24 ปัณณธร ทวีเทพไทกุล 3
25 ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล 2
26 สุรพงษ์ จันทร์ผ่องศรี 2
27 อุบล ฤกษ์อ่ำ 2
28 ยุวดี รัตนไชย 2
29 ชนะ พรหมทอง 2
30 นริศรา เลาหะดุหวิ 2
31 สุวัฒน์ เอี่ยมสอาด 2
32 เตือนตา เสมาทอง 2
33 น้ำเพ็ชร ชัยวิภา 2
34 ธัญชนก เมืองมั่น 2
35 จีรายุ ทองดอนเอ 2
36 ธรรมภรณ์ ประภาสวัต 2
37 จักรพงษ์ พิมพ์พิมล 2
38 แสงชัย เอกประทุมชัย 1
39 เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง 1
40 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
41 อนันต์ ทองทา 1
42 วิภาพร พัฒน์เวช 1
43 พงศธร หลิมศิริวงษ์ 1
44 ชุติมา สาตรจีนพงษ์ 1
45 สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ 1
46 ศรัญญา ชัยจำรัส 1
47 ไวรุจน์ เดชมหิทกุล 1
48 ฉันทรา พูนศิริ 1
49 ยุทธนา ตันติวิวัฒน์ 1
50 บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ 1
51 ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล 1
52 สมพร มูลมั่งมี 1
53 อรรคชัย ตันตราวงศ์ 1
54 ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์ 1
55 มนฑิณี กมลธรรม 1
56 วรรณภา ชาติวงษ์ 1
57 โศรดา วัลภา 1
58 จิตรา เกาะแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 2
4 2553 1
5 2551 1
6 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาสารเคลือบผิวจากสารเมือกของพืชเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิจัยราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัช
3 การวิจัยราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัช
ปี พ.ศ. 2556
4 การวิจัยและพัฒนาการป้องกันและการกำจัดเพลี้ยไฟฝ้ายโดยชีววิธีด้วยการใช้เชื้อรา
5 การพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดเพลี้ยไฟฝ้ายในกล้วยไม้
ปี พ.ศ. 2553
6 การผลิตเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อใช้เป็นสารชีวินทรีย์สำหรับเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
7 ชีวสังเคราะห์สารหอม 2-Acetyl-1-pyrroline ในเตยหอม Pandanus amaryllifolius Roxb.และข้าวขาวดอกมะลิ 105 Oryza sativa L. variety Khao Dawk Mli 105 โดยกระบวนการเมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน