ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนงค์นาถ โรจนกร วังคำหาญ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนเชิงพาณิชย์
2 การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าชาวไทญ้อสู่เยาวชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาการผลิตยางพาราในจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์เปลือกไข่ต่อการเพิ่มปริมาณ แคลเซียมในดิน
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของชุมชนด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
6 การศึกษาและพัฒนาสารสกัดกำจัดศัตรูพืชจากต้นสนทะเล(Casuarina equisetifalia J. R. & C. Forst.)