ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนงค์นาฎ ศรีวิหค
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาต้นแบบแผนที่ความรู้
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาโมเดลโลจิสติกส์การท่องเที่ยวโดยวิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะของนักท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคของเหมืองข้อมูล
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาโมเดลโลจิสติกส์การท่องเที่ยวโดยวิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะของนักท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคของเหมืองข้อมูล
ปี พ.ศ. 2554
4 การแบ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มแบบอัลกอริทึม 2 ขั้นตอนและการหาน้ำหนักของคุณลักษณะ
ปี พ.ศ. 2552
5 การออกแบบเว็บพอร์ทอลส่วนจำแนกประเภทที่ดิน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน
ปี พ.ศ. 2551
6 ระบบแนะนำสำหรับการจัดการทุนทางปัญญา
7 การจัดกลุ่มข้อมูลด้านความปลอดภัยของอาหารด้วยวิธีการแบบสองขั้นตอน โดย SOM และขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
8 อัลกอริทึมในการจำแนกบุคลากรในองค์กรสำหรับการสร้างแผนที่ความรู้
9 ตัวแบบทำนายการแพร่ระบายเชื้อไวรัสไข้หวัดนก จากคนสู่คนในประเทศไทย
10 โมเดลการวางแผนลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเอกชนโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
11 การคำนวณน้ำหนักของคุณลักษณะข้อมูลสำหรับตัวจำแนกไนอีฟ เบย์ โดยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูลและต้นไม้ตัดสินใจ
12 การแนะนำข้อมูลรายการท่องเที่ยวส่วนบุคคลสำหรับการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ โดยทฤษฎีเบย์และกฏความสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2549
13 การจัดทำระบบสารสนเทศวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร
ปี พ.ศ. 2547
14 An Interactive Web-based Model for Knowledge Management and Improvement of Quality Management System (QMS) in the Field of Adjusted CRM for SME.
15 รายงานผลการศึกษา นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมนสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
16 การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรไทย