ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อทิติยา แก฾วประดิษฐ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุชา เหลาเคน 3
2 วลัยพร ศะศิประภา 3
3 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
4 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
5 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
6 ปรีชา แสงโสดา 3
7 เสาวรี บำรุง 3
8 เบญจมาศ คำสืบ 3
9 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
10 ปิยะรัตน์ จังพล 3
11 ศศิธร ประพรม 3
12 สุนัดดา เชาวลิต 3
13 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
14 เมธาพร พุฒขาว 3
15 ปรัชญา เอกฐิน 3
16 อิทธิพล บรรณาการ 3
17 ชมัยพร บัวมาศ 3
18 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
19 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
20 มัตติกา ทองรส 3
21 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
22 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
23 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
24 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
25 ณิชา โป้ทอง 3
26 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
27 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
28 รจนา ไวยเจริญ 3
29 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
30 รัศมี สิมมา 3
31 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
32 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
33 สายชล แสงแก้ว 3
34 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
35 อัมพร วิโนทัย 3
36 สุเทพ สหายา 3
37 มานิตา คงชื่นสิน 3
38 ลักขณา บำรุงศรี 3
39 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
40 พวงผกา อ่างมณี 3
41 จรรยา มณีโชติ 3
42 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 543 2
ผลงานวิจัย