ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อดิสร เตือนตรานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Adisorn Tuantranont 66
2 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 40
3 Anurat Wisitsoraat 36
4 Tanom Lomas 21
5 ถนอม โลมาศ 20
6 พรพิมล ศรีทองคำ 15
7 วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย 13
8 ณรงค์ อรัญรุตม์ 11
9 คทา จารุวงศ์รังสี 11
10 อัศวพงษ์ ทรัพย์พัฒน์ 10
11 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 10
12 Viyapol Patthanasettakul 10
13 Assawapong Sappat 7
14 ธิติมา มธุรส 7
15 ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล 7
16 วัฒณสิทธิ์ พิมเพา 6
17 Thitima Maturos 6
18 Suriya Mongpraneet 5
19 สุริยะ โม่งปราณีต 5
20 จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ 5
21 Nitin Afzulpurkar 4
22 สากล ระหงษ์ 4
23 Teerakiat Kerdcharoen 4
24 Wattanasit Pimpao 4
25 Chanpen Karuwan 4
26 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 4
27 วนิดา หลายวัฒนไพศาล 3
28 Banchong Mahaisavariya 3
29 Asim Nisar 3
30 บรรจง มไหสวริยะ 3
31 สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์ 3
32 Sakol Rahong 3
33 ศุภนิจ พรธีระภัทร 2
34 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 2
35 V.M. Bright 2
36 Kalaya Udomvitid 2
37 Pisit Singjai 2
38 ปณิตา ล่ำซำ 2
39 Panita Lamsam 2
40 Chakrit Sriprachuabwong 2
41 กัลยา อุดมวิทิต 2
42 ชาคริต ศรีประจวบวงษ์ 2
43 เต็มศิริ ทรงเจริญ 2
44 กรองกมล วงษ์เอก 2
45 Krongkamol Wong-Ek 2
46 Pornpimol Sritongkham 2
47 ชัญชณา ธนชยานนท์ 2
48 Manas Sangworasil 2
49 Sutichai Chaisitsak 2
50 N.V. Afzulpurkar 2
51 Warakorn Limbut 2
52 Suchera Loyprasert 2
53 Suthichai Chaisitsak 2
54 จิติ หนูแก้ว 2
55 Chatchawal Wongchoosuk 2
56 G.. SBERVEGLIERI 2
57 มนัส สังวรศิลป์ 2
58 T. Kerdcharoen 2
59 Wanida Laiwattanapaisal 2
60 Temsiri Songjaroen 2
61 Wansika Kiatpathomchai 2
62 Pikul Wanichapichart 2
63 สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ 1
64 Panote Thavarungkul 1
65 Chongdee Thammakhet 1
66 นิคม พรมกะจิน 1
67 Sutat Patomnuphong 1
68 วรากร ลิ่มบุตร 1
69 Nikhom Promkajin 1
70 นัษฐพงษ์ ทองรอด 1
71 สุชีรา ลอยประเสริฐ 1
72 จงดี ธรรมเขต 1
73 สุคนธ์ พานิชพันธ์ 1
74 Booncharoen Wongkittisuksa 1
75 Nattapong Tongrod 1
76 Chusak Limsakul 1
77 Punnee Asawatreratanakul 1
78 Nakorn Srisukhumbowornchai 1
79 จอยดีพ ดูททา 1
80 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 1
81 Yongyuth Wanna 1
82 Joydeep Dutta 1
83 Chanchana Thanachayanont (Meenakarn) 1
84 N. Porntheerapat 1
85 Ubolsree Leartsakulpanich 1
86 Chanchana Thanachayanont 1
87 Sukon Phanichphant 1
88 ฮายริช ฮอฟมันน์ 1
89 Proespichaya Kanatharana 1
90 ยงยุทธ วรรณา 1
91 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 1
92 ยศ บุญทองคง 1
93 Nandh Thavarungkul 1
94 Heinrich Hofmann 1
95 น้ำฝน เข็มทองเจริญ 1
96 Manfred Ruehrig 1
97 Michael Vieth 1
98 Wiebke Sarfert 1
99 Chavis Srichan 1
100 ภัทรพงษ์ ผาสุขกิจ 1
101 Ditsayu Phokharatkul 1
102 Pattarapong Phasukkit 1
103 Ralph Paetzold 1
104 ศักย์ชิน บุญถวิล 1
105 Surasak Boonkla 1
106 อภิชาติ พัฒนโภครัตนา 1
107 วรัธยา สินวัต 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสหเวชศาสตร์ 1
109 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
110 RAYMOND JAMES RITCHIE 1
111 Anurat Wisitsorrat 1
112 Supab Choopun 1
113 สุทธิชัย ชัยสิทธิศักดิ์ 1
114 Wansadaj Jaroenram 1
115 นิตยา ตาแม่ก๋ง 1
116 I. Pimtara 1
117 Nittaya Tamaekong 1
118 Chaikarn Liewhiran 1
119 Teeranart Puthawibool 1
120 วันเสด็จ เจริญรัมย์ 1
121 สุภาพ ชูพันธ์ 1
122 ชัชวาล วงศ์ชูสุข 1
123 Aussawapong Sappat 1
124 ทวี ป๊อกฝ้าย 1
125 ธีรนาฎ พุทธวิบูลย์ 1
126 Apichai Jomphoak 1
127 Thanittha Samerjai 1
128 นันทวัน หัตถมาศ 1
129 ประสิทธิ์ จำปา 1
130 Sirapat Pratontep 1
131 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
132 ธีรเดช พิญญพงษ์ 1
133 Niyom Nulek 1
134 นิยม หนูเล็ก 1
135 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 1
136 พิษณุนาถ จิวสิทธิประไพ 1
137 ณธวรรษ กสิกรรุ่งโรจน์ 1
138 Usa Sungkanak 1
139 อุษา สังขนาค 1
140 Preprame Pattanamahakul 1
141 Chamras Promptmas 1
142 ประยูร ส่งสิริฤทธิกุ 1
143 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 1
144 ปกาศิต สมศิริ 1
145 Pakasit Somsiri 1
146 W. Wlodarski 1
147 ภัทรมน จงประดิษฐ์ 1
148 E. COMINI 1
149 E.Comini 1
150 อภิชัย จอมเผือก 1
151 ฟูศักดิ์ ชีวสุวิทย์ 1
152 Eakkasit Dumsong 1
153 ทศนพ กำเนิดทอง 1
154 Prasit Champa 1
155 Tawee Pogfai 1
156 Disayut Phokharatkul 1
157 Pattaramon Jongpradist 1
158 Thoatsanope Kamnerdtong 1
159 พิกุล วณิชาภิชาติ 1
160 ปรีเปรม พัฒนมหกุล 1
161 จำรัส พร้อมมาศ 1
162 Nimit Chomnawang 1
163 รุ่งเรือง พัฒนากุล 1
164 Rungrueang Phatthanakun 1
165 Pornpimol Sritongkum 1
166 Hans G. L. Coster 1
167 Wibool Piyawattanametha 1
168 นิมิต ชมนาวัง 1
169 Jianglong Zhang 1
170 การวิก เหมะรัต 1
171 สุรศักดิ์ บุญกล้า 1
172 K. Hemarat 1
173 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
174 Y.C. Lee 1
175 Pongpan Chindaudom 1
176 วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา 1
177 Sakshin Bunthawin 1
178 M. W. Ashraf 1
179 Piyasak Chaumpluek 1
180 ณัฐพร อุดมพงษ์ 1
181 Amporn Poyai 1
182 อัมพร โพธิ์ใย 1
183 วรุณ สุวรรณกิตติ 1
184 S. Tayyaba 1
185 A. Nisar 1
186 K Ugsornrat 1
187 C. Wongchoosuk 1
188 D.W. Bodhale 1
189 Waroon Suwankitti 1
190 Nanthawan Hadthamard 1
191 N. Afzulpurkar 1
192 W Mamanee 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 3
3 2555 2
4 2554 4
5 2553 12
6 2552 16
7 2551 21
8 2550 8
9 2549 7
10 2548 4
11 2547 1
12 2545 1
13 543 166
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของเครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพาสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร
ปี พ.ศ. 2557
2 ห้องปฏิบัติการระบบของไหลจุลภาคบนชิปที่มีวัสดุนาโนประกอบรวมสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีอย่างรวดเร็ว
3 การพัฒนาเทคนิคใหม่ในการตรวจเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวที่ไวและรวดเร็วโดยอาศัยหลักการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าร่วมกับเทคนิคแลมป์
4 การแปลงเพศปลานิลและปลาเศรษฐกิจด้วยเทคนิคขยายรูเยื่อหุ้มเซลล์ในสนามไฟฟ้าแบบพัลล์
ปี พ.ศ. 2555
5 Inkjet-printed graphene-PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode for biochemical sensing
6 การแยกอสุจิวัวเพื่อการคัดเลือกเพศโดยใช้เทคนิครามานสเปกโทรสโกปีและออปติคัลทวีเซอซ์ (โครงการต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ. 2554
7 Selectivity towards H2 gas by flame-made Pt-loaded WO3 sensing films.
8 Detection of shrimp Taura syndrome virus by loop-mediated isothermal amplification using a designed portable multi-channel turbidimeter
9 High-sensitivity humidity sensor utilizing PEDOT/PSS printed quartz crystal microbalance
10 การพัฒนาชุดน้ำยาและระบบตรวจวัดเชิงแสงสำหรับการตรวจวัดปริมาณไมโครอัลบูมินในปัสสาวะในระดับภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2553
11 การพัฒนาระบบปฏิบัติการสมบูรณ์อย่างง่ายและรวดเร็วในรูป u – TAS สำหรับการตรวจสอบและประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร
12 การพัฒนาเทคนิค LAMP และเครื่องมือวัดความขุ่นเพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้ง
13 การพัฒนาเทคโนโลยีฐานการสร้างชิพที่ประกอบด้วยแคปปิลลารีอิเล็กโตรโฟรีสิสและเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหาร
14 Ultrasensitive detection of Vibrio cholerae O1 using microcantilever-based biosensor with dynamic force microscopy
15 Design, Fabrication and Analysis of Silicon Hollow Microneedles for Transdermal Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
16 Design, simulation, and experimental study of a droplet-based PCR by EWOD
17 Multi-walled Carbon Nanotubes Doped Tungsten Oxide Thin Film for Hydrogen Gas Sensing
18 Portable Electronic Nose Based on Carbon Nanotube-SnO2 Gas Sensors and Its Application for Detection of Methanol Contamination in Whiskeys
19 Vertically Aligned Carbon Nanotube Based Electrochemcial Sensor for Salbutamol Detection
20 Dielectrophoretic spectra of translational velocity and critical frequency for a spheroid in traveling electric field
21 Low Cost and High Resolution X-ray Lithography Utilizing Lift-off Sputtered Lead Film Mask on Mylar Substrate
22 Zinc Oxide Nanopolypods Synthesized by Thermal Evaporation of Carbon Nanotubes and Zinc Oxide Mixed Powder
ปี พ.ศ. 2552
23 การสร้างห้องปฏิบัติการบนชิปราคาถูกด้วยวัสดุโพลิเมอร์
24 ระบบตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์แบบพกพา
25 อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษผ่านระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ
26 เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจแบบพกพาสำหรับการตรวจวัดแบบ Screening
27 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดกลิ่นด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์
28 On-Chip Immunoassay for Determination of Urinary Albumin
29 Analysis of Quartz Crystal Microbalance Sensor Array with Circular Flow Chamber
30 High Sensitivity Electrochemical Cholesterol Sensor Utilizing a Vertically Aligned Carbon Nanotube Electrode with Electropolymerized Enzyme Immobilization
31 Precision Hot Embossing Mold Fabricated by High-Resolution Powder Blasting with Polydimethylsiloxane and SU-8 Masking Technology
32 Characterization of n-type and p-type Semiconductor Gas sensors Based on NiOx Doped TiO2 Thin Films
33 Fabrication and Characterization of Carbon Doped Molybdenum Oxide Nanostructures
34 Design, Analytical Modelling, and Simulation of Wirefree Walking Scratch-drive Microrobot
35 Separation and Manipulation of Particles using Traveling wave Dielectrophoretic force
36 Flow injection based microfluidic device with carbon nanotube electrode for rapid salbutamol detection
37 Portable microfluidic system for determination of urinary creatinine
38 Au-doped zinc oxide nanostructure sensors for detection and discrimination of volatile organic compounds
ปี พ.ศ. 2551
39 การประดิษฐ์ก๊าซเซ็นเซอร์โดยใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์
40 การวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทยทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์
41 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
42 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อาร์เรย์ชิปด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
43 Smart vineyard as a case study for digitized agriculture
44 PDMS Based Thermopnuematic Microvalve for Microfluidic Systems
45 รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานภาพ แนวโน้ม และโอกาสของประเทศไทย ทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์"
46 รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
47 รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดโครงการการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวัดก๊าซขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์อาร์เรย์สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
48 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการการวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อาร์เรย์ชิปด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
49 การศึกษาวัสดุสำหรับก๊าซเซนเซอร์แบบฟิล์มบางโดยเทคนิคโฟโตอิมิชชัน
50 โครงการวิจัยและพัฒนาก๊าซเซนเซอร์ที่ใช้ท่อคาร์บอนนาโนทิวบ์เป็นหลัก
51 Effect of the Deposition Condition for Carbon Nanotube Thin Films on Gas Sensing Performance
52 Symmetrical PolyMUMPs-Based Piezoresistive Microcantilever Sensors With On-Chip Temperature Compensation for Microfluidics Applications
53 Multifield Analysis of a Piezoelectrically Actuated Valveless Micropump
54 Electron Field Emission from ZnOx-Nanoparticles Decorated on Vertically Aligned Carbon Nanotubes Prepared by Vapor-Phase Transport
55 Effect of the Deposition Condition for Carbon Nanotube Thin Films on Gas Sensing Performance
56 Three Dimensional Transient Multifield Analysis of a Piezoelectric Micropump for Drug Delivery System for Treatment of Hemodynamic Dysfunctions
57 Low Cost and Portable PCR Thermoelectric Cycle
58 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดระดับไมโครอัลบูมินและครีแดทินินในปัสสาวะในระบบของไหลจุลภาคแบบพกพา
59 Excitonic model for large magnetoresistance (MR) effect in Organic Light Emitting Diode (OLED)
ปี พ.ศ. 2550
60 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยท่อคาร์บอนนาโน
61 Development of Mixed Metal Oxide Thin Films for Gas Sensor Array Applications
62 Molybdenum Oxide Nanobelt Prepared by Vapor Phase Transport Technique
63 Synthesis and Characterization of Molybdenum Oxide Nanostructures
64 Microfluidic conductimetric bioreactor
65 Low cost thin film based piezoresistive MEMS tactile sensor
66 MEMS-based micropumps in drug delivery and biomedical applications
67 Parametric study of atmospheric-pressure single-walled carbon nanotubes growth by ferrocene -ethanol mist CVD
ปี พ.ศ. 2549
68 การศึกษาอนุภาคขนาดนาโนเมตรของซิงค์ซัลไฟด์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ฟิลด์เอฟเฟคและเป็นฉลากติดดีเอ็นเอ
69 นาโนเทคโนโลยี...จิ๋วแต่แจ๋ว
70 Simulation of Curl Compensation in MEMS Micromirror
71 PDMS Based Thermopnuematic Peristaltic Micropump for Microfluidic Systems
72 Design and Simulation of Electro-fabricated MEMS Micro-hotplate for Gas Sensor Applications
73 Electron Beam Evaporated Carbon Nanotube Dispersed SnO2Thin Film Gas Sensor
74 The Effect of Carbon Nanotube Dispersion on CO Gas Sensing Characteristics of Polyaniline Gas Sensor
ปี พ.ศ. 2548
75 ก้าวทันโลกอิเล็กทรอนิกส์
76 ห้องปฏิบัติการบนชิปสำหรับผสมสารเพื่อใช้ในงานตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า
77 Ion-assisted e-beam evaporated gas sensor for environmental monitoring
78 Nanobiotechnology: Miniaturized Medical Lab-on-a-Chip
ปี พ.ศ. 2547
79 Thermal Analysis of Micromirrors for High-energy Applications
ปี พ.ศ. 2545
80 Segmented Silicon-Micromachined Microelectromechanical Deformable Mirrors for Adaptive Optics
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
81 Portable optical-based electronic nose using dual-sensors array applied for volatile discrimination
82 Wireless black box using MEMS accelerometer and GPS tracking for accidental monitoring of vehicles
83 Mass sensitive sensor, a comparative study between PVC and PEI coated on quartz crystal microbalance
84 Electronic tongue based on modified carbon nanotube electrochemical sensor array
85 Carbon nanotubes in anodized alumina templates for electrochemical sensing
86 Nanostructured gas sensors by electron beam evaporation
87 On-chip cell separation and manipulation using traveling wave dielectrophoretic force controlled by four-phase signal generator
88 Utilization of cracks to fabricate anodic aluminum oxide nanoporous tubular and rectangular membrane
89 Salmonella cell rupture on a microfluidic chip using electroporation technique
90 Real-time identification of electromyographic signals from hand movement
91 Advanced nanodiamond emitter with pyramidal tip-on-pole structure for emission self-regulation
92 Notice of Retraction
Fabrication of Anodic Aluminum Oxide (AAO) nano-porous membrane on both sides of aluminum sheet
93 Design, analysis and fabrication of MEMS-based silicon microneedles for bio-medical applications
94 Effect of substrate position on the formation of ZnO nanostructures synthesized by thermal evaporation of ZnO-CNTs mixture
95 Low cost X-ray lithographic mask based on microsputtered lead film on Transparencies
96 Disposable sensors based on chitosan film doped with multi-wall carbon nanotubes
97 High sensitivity electrochemical detection of salbutamol using carbon nanotubes in anodized alumina nanopores
98 Multifield Analysis Using Multiple Code Coupling of a MEMS Based Micropump with Biocompatible Membrane Materials for Biomedical Applications
99 Development of electrochemical sensing system with carbon nanotube based electrode
100 ZnOx-decorated vertically aligned carbon nanotubes prepared by vapor phase transport technique
101 Humidity sensor utilizing multiwalled carbon nanotubes coated quartz crystal microbalance
102 Electropolymerized polyaniline enzyme immobilized carbon nanotube electrode for electrochemical detection of cholesterol
103 Symmetrical PolyMUMPs-Based Piezoresistive Microcantilever Sensors With On-Chip Temperature Compensation for Microfluidics Applications
104 Coupledfield microfluidic analysis of integrated MEMS based device for transdermal drug delivery applications
105 Mobile electronic nose based on carbon nanotube-SnO2 gas sensors: Feature extraction techniques and its application
106 Effect of carbon doping on gas sensing properties of molybdenum oxide nanoneedles
107 Rapid cholesterol detection by functionalized carbon nanotube based electrochemical sensor on flow injection microfluidic chip
108 Simulation and experiment of PDMS based thermopnuematic microvalve in microfluidic chip
109 Adoption of precision agriculture in vineyard
110 Notice of Retraction
Two layered novel Anodic Aluminum Oxide nanoporous membrane
111 Effect of anodization voltage on electron field emission from carbon nanotubes in anodized alumina template
112 TiO2 Based Nanocrystalline Thin Film Gas Sensors Prepared by Ion-assisted Electron beam Evaporation
113 Oxygen plasma treatment of sputtered TiO2 thin film for surface modification of PDMS
114 Characterization of stackless vertically aligned carbon nanotube synthesized by thermal CVD with gravity effect and water-assisted etching
115 Gas-Sensing Characterization of TiO2-ZnO Based Thin Film
116 Design and Fabrication of Non-silicon-based Piezoresistive MEMS Tactile Sensor
117 Development of nanofibers composite Polyaniine/CNT fabricated by Electro spinning Technique for CO Gas Sensor
118 Bulk-etched surface micromachined and flip-chip integrated micromirror array for infrared applications
119 Feedback controller design with D stability in silicon-micromachined piston micromirrors
120 Segmented silicon-micromachined microelectromechanical deformable mirrors for adaptive optics
121 An integrated micro-optical system for laser-to-fiber active alignment
122 Micromachined thermal multimorph actuators fabricated by multi-users MEMS process
123 Thermal analysis of micromirrors for high-energy applications
124 Design consideration and finite element modeling of MEMS cantilever for nano-biosensor applications
125 Gas Sensing Properties of TiO2-WO3 and TiO2-MO3 Based Thin Film Prepared by Ion-Assisted E-Beam Evaporation
126 Polysilicon Piezoresistive Tactile Sensor Array Fabricated by PolyMUMPs Process
127 Carbon Nanotube-SnO2 Composite Gas Sensor Prepared by Electron beam Evaporation
128 Phase-only micromirror array fabricated by standard CMOS process
129 Smart phase-only micromirror array fabricated by standard CMOS process
130 Solder self-alignment for optical MEMS
131 Self-aligned assembly of microlens arrays with micromirrors
132 Packaging of lenslet array on micromirrors
133 Flip chip integration of lenslet arrays on segmented deformable micromirrors
134 Thermal management of micromirror arrays for high-energy applications
135 Flip chip transfer MEMS on a transparent substrate for optical applications
136 Simulation and experiment of microheater for a microfluidic polymerase chain reaction device
137 Micromachined piezoresistive tactile sensor array fabricated by bulk-etched MUMPs process
138 Micromachined thermal multimorph actuators fabricated by bulk-etched MUMPs process
139 MEMS micromirrors for optical switching in multi-channel spectrophotometers
140 MEMS Mirror Switch for Multi-Channel Spectrophotometer
141 Symmetrical wheatstone microcantilever sensor with on-chip temperature sensors
142 Development of low-cost microfluidic systems for lab-on-a-chip biosensor applications
143 Simulation of curl compensation in MEMS micromirror
144 Study of masking materials using in powder blasting for low cost microfluidic chip fabrication
145 Fabrication and characterization of Traveling wave dielectrophoretic (twDEP) microfluidic devices
146 Symmetrical poly MUMPs-based piezoresistive microcantilever sensors with on-chip temperature compensation for microfluidics applications
147 Quartz crystal microbalance humidity sensor using electrospun PANI micro/nano dots
148 A three-stage thermopneumatic peristaltic micropump for PDMS-based micro/nanofluidic systems
149 A precision hot embossing mold fabricated by high-resolution powder blasting with polydimethylsiloxane and SU-8 masking technology
150 Design and simulation of wireless, walking scratch-drive micro-robot
151 A finite state machine for controlling untethered scratch-drive micro-robot
152 Portable polymerease chain reaction system with thermoelectric cooling
153 Development of traveling wave dielectrophoretic (twDEP) microfluidic system
154 Detection of plant cell compartments and changes in cell dielectric due to arsenic absorption via traveling wave dielectrophoresis
155 Flow injection based microfluidic device with carbon nanotube electrode for rapid salbutamol detection
156 Design, analytical modeling, and simulation of wire-free walking scratch-drive microrobot
157 Low cost hot embossing process for plastics microfluidic chips fabrication
158 Fabrication of QCM sensor array and PDMS micro chamber for biosensor applications
159 Inkjet printing PEDOT:PSS using desktop inkjet printer
160 High sensitivity electrochemical cholesterol sensor utilizing a vertically aligned carbon nanotube electrode with electropolymerized enzyme immobilization
161 Low-cost x-ray mask based on micropattern sputtered lead film for x-ray lithography
162 Multi-channel turbidity detection of shrimp virus by loop-mediated isothermal amplification reaction
163 Design and simulation of flow cell chamber for quartz crystal microbalance sensor array
164 Development of wireless electronic nose for environment quality classification
165 Wireless wearable pulse oximeter for health monitoring using ZigBee wireless sensor network
166 Inkjet-printed optical gas sensor based on metallo-phthalocyanine layers
167 Low-cost and high-resolution x-ray lithography utilizing a lift-off sputtered lead film mask on a Mylar substrate
168 Turbidity detection of shrimp taura syndrome virus by loop-mediated isothermal amplification reaction
169 DNA hybridization enhancement using piezoelectric microagitation through liquid medium coupling
170 Coupled multifield analysis of piezoelectrically actuated microfluidic device for transdermal drug delivery applications
171 Microclimate real-time monitoring based on ZigBee sensor network
172 On-chip immunoassay for determination of urinary albumin
173 Separation and manipulation of particles using traveling wave dielectrophoretic force
174 Simulation and Experimental Study of Electrowetting on Dielectric (EWOD) Device for a Droplet Based Polymerase Chain Reaction System
175 Simple RC low pass filter circuit fabricated by unmodified desktop inkjet printer
176 Real-time monitoring of GPS-tracking tractor based on ZigBee multi-hop mesh network
177 Vertically aligned carbon nanotube based electrochemcial sensor for salbutamol detection
178 Multi-walled carbon nanotube-doped tungsten oxide thin films for hydrogen gas sensing
179 Ultrasensitive detection of Vibrio cholerae O1 using microcantilever-based biosensor with dynamic force microscopy
180 RETRACTED ARTICLE: Two layered novel Anodic Aluminum Oxide nanoporous membrane
181 Structural and microfluidic analysis of MEMS based out-of-plane hollow silicon microneedle array for drug delivery
182 RETRACTED ARTICLE: Fabrication of anodic aluminum oxide (AAO) nano-porous membrane on both sides of aluminum sheet
183 Temperature cycle and surface treatment study of thermoelectric based micro PCR
184 Novel anodic aluminum oxide (AAO) nanoporous membrane for wearable hemodialysis device
185 Design and development of data-glove based on printed polymeric sensors and zigbee networks for human computer interface
186 Wearable pulse oximeter for health monitoring based on ZigBee mesh network
187 A low-cost data-glove for human computer interaction based on ink-jet printed sensors and ZigBee networks
188 A review of monolithic multichannel quartz crystal microbalance: A review
189 Flame-made Nb-doped TiO2 ethanol and acetone sensors
190 Fast cholesterol detection using flow injection microfluidic device with functionalized carbon nanotubes based electrochemical sensor
191 Electrochemical detection on electrowetting-on-dielectric digital microfluidic chip
192 DNA hybridization enhancement using piezoelectric microagitation through a liquid coupling medium
193 Low cost and high resolution X-ray lithography for fabrication of microactuator
194 AAO-CNTs electrode on microfluidic flow injection system for rapid iodide sensing
195 Droplet movement on a low cost EWOD according to applied frequencies and voltages
196 High-sensitivity humidity sensor utilizing PEDOT/PSS printed quartz crystal microbalance
197 Humidity sensor based on piezoresistive microcantilever with inkjet printed PEDOT/PSS sensing layers
198 Experimental study of single-plate EWOD device for a droplet based PCR system
199 Electrochemical cholesterol sensing system with electropolymerized carbon nanotube electrode
200 Enhancing electrochemical sensitivity of screen printed carbon electrode by inkjet printed graphene-PEDOT/PSS Layers
201 Investigation of HC04 human hepatocyte cells interaction with fibronectin and gelatin plated on paper for cell based sensor application
202 Industrial community odor monitoring utilizing wireless electronic nose for human health protection
203 Phthalocyanine/graphene hybrid-materials for gas sensing in bio-medical applications
204 Cholesterol biosensor based on direct electron transfer of cholesterol oxidase on multi-wall carbon nanotubes
205 Design for the next generation of wireless sensor networks in battlefield based on ZigBee
206 Gestural system based on multi-functional sensors and ZigBee networks for squad communication
207 Inkjet printed graphene/metal phthalocyanine hybridmaterial for gas sensing applications
208 QCM-Based DNA biosensor for Salmonella typhimurium detection
209 Single plate electrowetting on dielectric biochip
210 Design and experimental study of electrochemical detector with EWOD for chemical analysis
211 Synthesis of carbon nanotube and carbon nanofiber in nanopore of anodic aluminum oxide template by chemical vapor deposition at atmospheric pressure
212 Facile preparation of graphene-metal phthalocyanine hybrid material by electrolytic exfoliation
213 Inkjet-printed graphene-PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode for biochemical sensing
214 Enhancement of DNA hybridization under acoustic streaming with three-piezoelectric-transducer system
215 Inkjet-printed graphene-poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrene- sulfonate) modified on screen printed carbon electrode for electrochemical sensing of salbutamol
216 Experimental study of digital microfluidic biochip
217 Flexible alternating current electroluminescent display: Study of parameters on light emission
218 A disposable screen printed graphene-carbon paste electrode and its application in electrochemical sensing
219 RT-LAMP detection of shrimp Taura syndrome virus (TSV) by combination with a nanogold-oligo probe
220 Graphene-PEDOT:PSS on screen printed carbon electrode for enzymatic biosensing
221 Inkjet-printed sol-gel films containing metal phthalocyanines/porphyrins for opto-electronic nose applications
222 Electrochemical detection of glutathione based on inkjet-printed graphene modified screen printed carbon paste electrode
223 Carbaryl detection by gold nanoparticles electrodes for fruit application model
224 Sensor pillow and bed sheet system: Unconstrained monitoring of respiration rate and posture movements during sleep
225 The preliminary study of lactate detection based on lactate dehydrogenase/nictotinamide adenine dinucleotide
226 3D hollow carbon nanotetrapods synthesized by three-step vapor phase transport
227 Cytotoxicity assessment of MDA-MB-231 breast cancer cells on screen-printed graphene-carbon paste substrate
228 Highly selective electrochemical sensor for ascorbic acid based on a novel hybrid graphene-copper phthalocyanine-polyaniline nanocomposites