ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อดิศักดิ์ จูมวงษ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อดิศักดิ์ จุมวงษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาหาปริมาณสารแอนโทไซยานินในข้าวก่ำและการจำแนกสายพันธุ์โดยเทคนิควิสิเบิลและเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาเทคนิคการประเมินคุณภาพของผลไม้ไทยโดยเทคโนโลยีแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเครื่องเนียร์อินฟราเรดแบบพกพา
ปี พ.ศ. 2555
3 การประเมินความสามารถการต้านออกซิเดชันในผลไม้พื้นบ้านไทยบางชนิดในจังหวัดเชียงใหม่
4 การประเมินความสามารถการต้านออกซิเดชันในผลไม้พื้นบ้านไทย บางชนิดในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาการพยากรณ์ผลผลิตลำไยโดยแบบจำลองผลผลิตในจังหวัดเชียงใหม่
6 ผลของเมทิลจัสโมเนทต่อการเปลี่ยนแปลงสี และคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก
7 ผลของโอโซนต่อการลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของพริกขี้หนูแห้งและพริกป่น
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาการพยากรณ์ผลผลิตลำไยโดยแบบจำลองผลผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2552)
9 การศึกษาการพยากรณ์ผลผลิตลำไยโดยแบบจำลองผลผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ (ปี 2553)
10 การศึกษาการพยากรณ์ผลผลิตลำไยโดยแบบจำลองผลผลิตในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
11 แบบจำลงอการเจริญเติบโตเพื่อพยากรณ์ปริมาณผลผลิตลำไยจังหวัดเชียงใหม่
12 ผลของอุณหภูมิ รูปแบบการต้ดแต่ง และบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อคุณภาพของหอมแบ่งตัดแต่งพร้อมบริโภค
13 การพัฒนาคุณภาพเยื่อกระดาษใบสับปะรดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป
14 การพัฒนาคุณภาพเยื่อกระดาษใบสับปะรดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป
15 ผลของอุณหภูมิ รูปแบบการต้ดแต่ง และบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อคุณภาพของหอมแบ่งตัดแต่งพร้อมบริโภค
16 แบบจำลงอการเจริญเติบโตเพื่อพยากรณ์ปริมาณผลผลิตลำไยจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2533
17 การตอบสนองต่อขนาดและสีของอาหารและอาหารเลียนแบบของนกกะลิง (Psittacula finschii) / อดิศักดิ์ จูมวงษ์