ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อดิศร ยะวงศา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีระ รักความสุข 14
2 สุวิชา เกษมสุวรรณ 11
3 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 9
4 วันดี เที่ยงธรรม 5
5 รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น 4
6 สมชัย สัจจาพิทักษ์ 4
7 ปัจฉิมา สิทธิสาร 3
8 พิพัฒน์ อรุณวิภาส 3
9 ศุภชาติ ปานเนียม 3
10 ภานุ เนื่องจำนงค์ 2
11 กาวิล นันท์กลาง 2
12 เฉลิมพล เล็กเจริญสุข 1
13 เฉลิมพล เยื้องกลาง 1
14 สุพจน์ อาวสกุลสุทธิ 1
15 วิชาญ ค้ามีผล 1
16 จุฑามาส รัตนคุณูประการ 1
17 วิรัตน์ สุมน 1
18 หนูจันทร์ มาตา 1
19 ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ 1
20 ชัยเทพ พูลเขตต์ 1
21 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 1
22 วินัย พุกศรีสุข 1
23 กนกพร วาณิชานุรักษ์ 1
24 ธีระชาติ เสร็จกิจ 1
25 สิริลักษณ์ จาละ 1
26 อาสูตร สงวนเกียรติ 1
27 อมรเทพ อาชวกุลเทพ 1
28 ณัฏฐ์ฤพงศ์ ภูบัวเพชร 1
29 วรนิษฐา เก่งปฏิยุทธ์ 1
30 ศิวา จิระสุขทวีกุล 1
31 พีรยุทธ เลาวเลิศ 1
32 พงษ์สันต์ โรจนปัญญากุล 1
33 วรกิจ เชิดชูธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 3
3 2552 1
4 2551 4
5 2549 3
6 2547 1
7 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การวิเคราะห์ค่าดัชนีอุณหภูมิความชื้นสำหรับโคในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
2 การศึกษาการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในอาหารโคนมของเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าโลหิตวิทยากับโรคBabesiosis และโรค Anaplasmosis ในโค
4 ผลของชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด ชนิดตัวอย่างเลือด และวิธีการตรวจที่มีผลต่อความเข้มข้นของโปรตีนและอัลบูมินของแม่โคนม
5 ผลของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดและชนิดของตัวอย่างที่มีผลต่อความเข้มข้นของ ยูเรีย ครีเอตินิน โปรตีน อัลบูมิน ในเลือดโคนม
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าโลหิตวิทยากับโรคBabesiosis และโรค Anaplasmosis ในโค
ปี พ.ศ. 2551
7 การวัดประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์ของโคสาวลูกผสม โฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยน ในฟาร์มรายย่อยเขตอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างปี พ.ศ.2548-2550
8 การศึกษาความสัมพันธ์ของการตั้งท้องและการใช้ Progesterone ร่วมกับ PGF2? และ GnRH สังเคราะห์ GnRH ธรรมชาติ หรือ hCG ในแม่โคเนื้อ
9 การศึกษาความสัมพันธ์ของการตั้งท้องและการใช้ Progesterone ร่วมกับ PGF2? และ GnRH สังเคราะห์ GnRH ธรรมชาติ หรือ hCG ในโคเนื้อสาว
10 สถานภาพระบบสืบพันธุ์ของฝูงโคสาวทดแทนของสหกรณ์โคนมท่าม่วงจำกัด จ.กาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2549
11 ผลการเสริมโปรตีนในอาหารต่อองค์ประกอบและปริมาณน้ำนมในโคนมช่วงระยะต้นและระยะกลางของการให้นม
12 ผลของเกลือโซเดียมคลอไรด์ในอาหารต่อองค์ประกอบและปริมาณน้ำนมในโคนม
13 ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด
ปี พ.ศ. 2547
14 การใช้ความยาวรอบอก และ ความยาวหัวไหล่ถึงก้น เพื่อประมาณน้ำหนักตัวม้าพันธุ์เธอโรเบรดเพศเมีย