ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อดิศร คันธรส
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
2 ความสุขในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 ความสุขในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2550
4 ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารจัดการสุขภาพในชุมชน
5 ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารจัดการสุขภาพในชุมชน
6 การวิจัยและพัฒนาทักษะและการจัดการด้านการนวดแผนไทย เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
7 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2547
8 การวิจัยและพัฒนาทักษะและการจัดการด้านการนวดแผนไทยเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในชุมชน
ปี พ.ศ. 2530
9 ผลการฝึกแบบหมุนเวียนที่มีต่อความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต และเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกายของผู้ชายสูงอายุ