ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หรรษา ปุณณะพยัคฆ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- หรรษา ปุณณพยัคฆ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มุกดา คูหิรัญ 17
2 สุทธพรรณ ตรีรัตน์ 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
4 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 3
6 โกสุม พีระมาน 2
7 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 2
8 นภา ศิวรังสรรค์ 2
9 นิสาชล เทศศรี 1
10 ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ 1
11 สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา 1
12 วรินทร ชวศิริ 1
13 ศรัญญา ยิ้มย่อง 1
14 สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสตร์ 1
15 ฐิติมา ตันติกาญจน์ 1
16 ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ 1
17 ปริญญา รัตนะพิมาน 1
18 สันทนา เสถียรไพศาล 1
19 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
20 ปริศนา มังสา 1
21 ปุณชรัชต์ ปิลอง 1
22 สัญชัย ตันตยาภรณ์ 1
23 พรเทพ ถนนแก้ว 1
24 อาทิตย์ ปุษยะนาวิน 1
25 รัฐพล ศรประเสริฐ 1
26 พัชรวรรณ ดีนาน 1
27 รัฐ พิชญางกูร 1
28 เสาวนีย์ อาภาวศิน 1
29 เนริสา คุณประทุม 1
30 จิราภรณ์ ธนียวัน 1
31 จรัสลักษณ์ เพชรวัง, 2517- 1
32 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 1
33 อมร เพชรสม 1
34 พิสุทธิ์ พวงนาค 1
35 กมลชัย ชะเอม 1
36 เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี 1
37 เรือนแก้ว ประพฤติ 1
38 อรุณี จันทรสนิท 1
39 ชญาณี เนื่องไชยลี 1
40 จิตติมา ฐิติธนนันท์ 1
41 ธีระดล รุ่งเรืองกิจไกร 1
42 กิ่งกมล ชูนุกูลพงศ์ 1
43 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2549 1
4 2547 4
5 2546 4
6 2545 1
7 2544 3
8 2543 2
9 2542 2
10 2541 1
11 2539 2
12 2538 1
13 2537 1
14 2536 1
15 2535 2
16 2529 1
17 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จาก Aureobasidium pullulans NRRL 58543 และสมบัติพรีไบโอติกและการขึ้นรูปฟิล์ม
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของภาวะการผลิตที่มีต่อน้ำหนักโมเลกุลของพูลลูแลนที่ผลิตจาก Aureobasidium pullulans สายพันธุ์เขตร้อน
ปี พ.ศ. 2549
3 การแยก Aureobasidium pullulans ที่สร้างสารต้านเชื้อรา
ปี พ.ศ. 2547
4 การย่อยสลายหญ้าแฝกหอม Vetiveria zizanioides Nash โดยใช้เชื้อราที่ย่อยสลายเซลลูโลสได้
5 ลักษณะสมบัติของเซลลูเลสจาก Acrophialophora sp.
6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไซคลิกเซสควิเทอร์พีนอยด์โดยทางชีวภาพ ด้วย Aspergillus niger
7 การเปลี่ยนเชิงชีวภาพของแอลฟาเซลลูโลสจากวัชพืชไปเป็นเอทานอล
ปี พ.ศ. 2546
8 การชักนำให้เกิดมิวเตชันด้วยแสงอัลตราไวโอเลตในเห็ดหลินจือ Ganoderma lucidum ที่สามารถย่อยสลายลิกนิน
9 การคัดแยกเห็ดราที่ผลิตเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส
10 การผลิตเอนโด-เอนริชเซลลูเลสจากเชื้อราและการนำไปประยุกต์ในการกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้าย
11 วัชพืชที่มีศักยภาพเป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์เชื้อเพลิ
ปี พ.ศ. 2545
12 การผลิตเอนไซม์ลิกนินเปอร์ออกซิเดสจากรากกลุ่มไวท์รอทบางชนิด
ปี พ.ศ. 2544
13 การลดสีของน้ำเสียจากโรงงานเยื่อกระดาษด้วยวิธีการตรึงเซลล์ Phanerochaete chrysosporium ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพฟลูอิไดซ์เบต 2 เครื่องที่ต่อแบบอนุกรม
14 โครงการการใช้เอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
15 การใช้เอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย
ปี พ.ศ. 2543
16 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารเทอร์พีนอยด์โดยกระบวนการทางชีวภาพด้วย Aspergillus niger
17 การผลิตไซแลนเนสจาก Trichoderma reesei โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร
ปี พ.ศ. 2542
18 การกลายพันธุ์ของรา Acrophialophora sp. ที่ย่อยสลายเซลลูโลส
19 การกลายพันธุ์ของรา Acrophialophora sp. ที่ย่อยสลายเซลลูโลส
ปี พ.ศ. 2541
20 การฟอกเยื่อกระดาษแบบชีวภาพโดย Phanerocheate chrysosporuim และ Ganoderma lucidum
ปี พ.ศ. 2539
21 การเปลี่ยนเชิงชีวภาพของลิกโนเซลลูโลสเป็นเอทธานอล ด้วยวิธีการย่อยสลายและการหมักแบบต่อเนื่องโดย Acrophialophora sp. และ Candida brassicae
22 การคัดเลือกมิวแทนต์ของ Pachysolen tannophilus ที่หมักไซโลสโดยการชักนำด้วยแสง
ปี พ.ศ. 2538
23 ภาวะเหมาะสมของการผลิตเซลลูเลสจากเชื้อรา ที่คัดแยกจากบริเวณปลูกป่าศรนารายณ์ agave sisalana perrine
ปี พ.ศ. 2537
24 การผลิตแอลกอฮอลเชื้อเพลิงจากน้ำตาลเพนโตส : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2536
25 การเจริญของเส้นใยเห็ดหอม (Lentinula edodes) สายพันธุ์ MU2 และ เห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus) สายพันธุ์นางรม 1 ในอาหารเหลว
ปี พ.ศ. 2535
26 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่ผลิตเซลลูเลสและผลิตเอทธานอล ที่อยู่ร่วมกับป่านศรนารายณ์ Agave sisalana Perrine
27 การผลิตสารที่มีฤทธิ์ต่อต้านมะเร็งในเห็ดหมื่นปี [Ganoderma lucidum ZFr.) Karst.]
ปี พ.ศ. 2529
28 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพาะเห็ดหอม