ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หนูจันทร์ มาตา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 9
2 เอมอร อังสุรัตน์ 9
3 สุชาติ สงวนพันธุ์ 6
4 นวลจันทร์ พารักษา 6
5 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 5
6 จุฬารัตน์ วัฒนะ 5
7 วิรัตน์ สุมน 5
8 รพี ดอกไม้เทศ 5
9 ปัจฉิมา สิทธิสาร 3
10 สุวิชา เกษมสุวรรณ 3
11 ธีระ รักความสุข 3
12 เนรมิตร สุขมณี 3
13 ธีระพล ศิรินฤมิตร 2
14 ศิริรัตน์ บัวผัน 2
15 อรทัย ไตรวุฒานนท์ 2
16 เกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์ 2
17 ฉันทนี บูรณะไทย 2
18 กุมุท สังขศิลา 2
19 อุคเดช บุญประกอบ 2
20 นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส 2
21 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 2
22 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
23 อาสูตร สงวนเกียรติ 1
24 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 1
25 วนิดา จูลเมตต์ 1
26 Nuchan Mata 1
27 อมรเทพ อาชวกุลเทพ 1
28 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 1
29 ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ 1
30 ศรีสุวรรณ ชมชัย 1
31 เสกสม อาตมางกูร 1
32 เฉลิมพล เล็กเจริญสุข 1
33 ชัยเทพ พูลเขตต์ 1
34 อดิศร ยะวงศา 1
35 พิพัฒน์ อรุณวิภาส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 2
2 2541 3
3 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การปรับปรุงพันธุกรรมสุกรของประเทศไทยโดยโครงการทดสอบพันธุ์สุกรกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด
ปี พ.ศ. 2541
3 การติดตามผลการฝึกอบรมการผสมเทียมและปรับปรุงพันธุ์สุกร ของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการ เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
4 การติดตามผลการฝึกอบรมการผสมเทียมและปรับปรุงพันธุ์สุกรของเกษตรกร ที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ
5 การติดตามผลการฝึกอบรมการผสมเทียมและปรับปรุงพันธุ์สุกรของเกษตรกร ที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ