ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หทัยรัตน์ บรรณากิจ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 1
3 2554 2
4 2552 1
5 2548 2
6 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การจัดการความเจ็บปวดของผู้สูงอายุจากโรคกระดูกพรุนในเขตชุมชน อำเภอเมืองพะเยา
ปี พ.ศ. 2557
2 แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำปนเปื้อนฟลูออไรด์เกินมาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนในชุมชนบ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา
ปี พ.ศ. 2554
3 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ก่อนแหลหลังการขึ้นฝึกปฏิบัติกับผลการเรียนในวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 และ 2
4 ความรู้ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ปี พ.ศ. 2552
5 ศึกษาพฤติกรรมการกินในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกรณีศึกษาชุมชนตำบลท่าวังทอง
ปี พ.ศ. 2548
6 ผลการจัดโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพในการดูแลเด็กที่บิดามารดาติดเชื้อเอดส์ของผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อำเภอเมืองพะเยา = Effects of program promoting caretakers' capacity in caring of children born from parents living with AIDS in child care, Mueang
7 ผลการจัดโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพในการดูแลเด็ก ที่บิดามารดาติดเชื้อเอดส์ของผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อำเภอเมืองพะเยา