ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเวทย์, นิงสานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุเวทย์ นิงสานนท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปิยะวรรณ กาสลัก 5
2 จิตรา สิงห์ทอง 4
3 วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 4
4 จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 3
5 สิรินันท์ ชมพูแสง 2
6 ประมวล ทรายทอง 2
7 วิภา สุโรจนะเมธากุล 2
8 ได้รับทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 2
9 ทุนจากเงินสนับสนุนกลุ่มนักวิจัย/ศูนย์วิจัย 2
10 พัชรี ตั้งตระกูล 2
11 ทุนจากศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) 2
12 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 2
13 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 2
14 กนกอร อินทราพิเชฐ 2
15 พิษณุ วิเชียรสรรค์ 2
16 วารุณี วารัญญานนท์ 2
17 สุนันทา ทองทา 2
18 ประทุม สงวนตระกูล 2
19 คมสัน พิระภัทรุ่งสุริยา 2
20 ขวัญกมล ดอนขวา 2
21 นลิน สิทธิธรณ์ 2
22 ทุนจากสถาบันคลังสมองแห่งชาติ 1
23 จุดประสานงานเครือข่าย (Foeal point) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเครือข่าย และทำฐานข้อมูลบุคลากรและกิจกรรมด้านอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 1
24 สวก. 1
25 ควิ, สตีฟ ดับเบิลยู 1
26 ทุนจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1
27 Suwayd Ningsanond 1
28 จิรวัฒน์, ยงสวัสดิกุล 1
29 หนึ่ง, เตียอำรุง 1
30 กนกอร, อินทราพิเชฐ 1
31 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มทส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 1
3 2550 1
4 2548 5
5 2547 3
6 2546 1
7 2542 3
8 2541 1
9 2540 1
10 2539 1
11 2524 1
12 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
2 การผลิตไมโครแคปซูลของสารสกัดรางจืด เพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
3 การประยุกต์ใช้สารสกัดรางจืดในผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2552
4 หน่วยวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2550
5 การศึกษาการสกัด องค์ประกอบ และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดจากใบย่านาง
ปี พ.ศ. 2548
6 จุดประสานงานเครือข่าย (Foeal point) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเครือข่าย และทำฐานข้อมูลบุคลากรและกิจกรรมด้านอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
7 สถานการณ์ความปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมีและจุลินทรีย์ในผักผลไม้ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาตลาดสด - รถเร่
8 การจัดทำสถานภาพและพัฒนาโปรแกรมพื้นฐานข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ
9 การศึกษาการสกัด องค์ประกอบ และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดจากใบย่านาง
10 รายงานการวิจัยการเร่งกระบวนการแปรรูปน้ำปลา
ปี พ.ศ. 2547
11 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
12 โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง Membrane Technology
13 รายงานการวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตลูกชิ้นและไส้กรอกจากปลาน้ำจืด
ปี พ.ศ. 2546
14 การประเมินการตรวจสอบคุณภาพนมด้วยวิธีซึ่งให้ผลเร็ว
ปี พ.ศ. 2542
15 การประเมินศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และสารให้คุณสมบัติเฉพาะในอาหาร
16 การเร่งกระบวนการแปรรูปน้ำปลา
17 การประเมินศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและสารให้คุณสมบัติเฉพาะในอาหาร
ปี พ.ศ. 2541
18 การประเมินการตรวจสอบคุณภาพนมด้วยวิธีซึ่งให้ผลเร็ว
ปี พ.ศ. 2540
19 การใช้ไนซินเพื่อลดเวลาฆ่าเชื้ออาหารกระป๋องซึ่งมีความเป็นกรดต่ำ
ปี พ.ศ. 2539
20 การพัฒนาการตรวจคุณภาพนมด้วยวิธีซึ่งให้ผลเร็ว
ปี พ.ศ. 2524
21 การศึกษาเบื้องต้นในการทำแบะแซจากแป้งมันสำปะหลัง