ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเมธ ไชยประพัทธ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุเมธ ไชยประพัทธ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 25
2 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 16
3 พนาลี ชีวกิดาการ 14
4 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 9
5 งบประมาณแผ่นดิน 8
6 ดวงพร คันธโชติ 7
7 ธันวดี สุขสาโรจน์ 7
8 สายัณห์ สดุดี 7
9 ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 6
10 พรทิพย์ ศรีแดง 6
11 ศิริอุมา เจาะจิตต์ 4
12 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 4
13 สุรัสวดี กังสนันท์ 4
14 ฉัตรไชย รัตนไชย 3
15 นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ 3
16 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
17 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 3
18 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 3
19 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
20 ชุติกาญน์ แสงแก้ว 2
21 ธนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์ 2
22 อิศรา รักงาม 2
23 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 2
24 พรศิริ แก้วประดิษฐ์ 2
25 สุขโชค เอื้อกฤดาธิการ 2
26 ทศพล งานไพโรจน์, 1
27 ธันวดี เตชะภัททวรกุล 1
28 มุกดา ศรีสวัสดิ์ 1
29 สุรชัย สัมมาภาพ 1
30 วัสสา คงนคร 1
31 เชาวนา ยี่รงค์ 1
32 เกื้ออนันต์ เตชะโต 1
33 ปวีณรัตน์ ณ พัทลุง 1
34 องุ่น สังขพงศ์ 1
35 พิมพรรณ มายเออร์ 1
36 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
37 โครงการวิจัย Matching Fund 1
38 ฮัสวานี เล็มกะเต็ม 1
39 เรืองรจิต บำรุงศักดิ์ 1
40 โยษิตา เล่ามนัสวี 1
41 สุรจิตร ทีฆสกุล 1
42 เจษฎา วรรณสินธุ์ 1
43 ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร 1
44 เจริญ นาคะสรรค์ 1
45 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
46 โครงการพระราชดำริฯ 1
47 โครงการวิจัย NRU 1
48 จิรวัฒน์ อุปถัมภ์ 1
49 จารียา อรรถอนุชิต 1
50 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 1
51 รวมพร นิคม 1
52 พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย 1
53 ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์ 1
54 จันทิมา ชั่งสิริพร 1
55 ชาคริต ทองอุไร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 2
3 2560 2
4 2559 2
5 2558 4
6 2557 5
7 2556 6
8 2555 1
9 2554 6
10 2553 5
11 2552 8
12 2551 2
13 2550 3
14 2549 1
15 2548 3
16 1086 1
17 543 80
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
2 การผลิตกรดไขมันระเหยง่ายจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อใช้ในการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตและก๊าซชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2561
3 การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมของตะกอนไขมันและน้ำเสียจากโรงงานทูน่ากระป๋อง
4 การพัฒนาระบบอบกล้วยประหยัดพลังงานด้วยการหมุนเวียนพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2560
5 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษเหลือกล้วยเล็บมือนางด้วยระบบหมักความเข้มข้นสูงสำหรับการผลิตกล้วยอบ
6 โครงการศึกษาศักยภาพอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนพื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. 2559
7 การประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซมีเทนและไฮโดรเจนในระบบบำบัดไร้อากาศของน้ำเสียอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนด้วยน้ำมัน
8 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน
ปี พ.ศ. 2558
9 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกใหม่
10 การประเมินประสิทธิภาพการผลิตมีเทนและกลุ่มประชากรจุลินทรีย์จากระบบหมักร่วมของหญ้าขนกับมูลสุกร
11 โครงการส่งเสริมสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพในสหกรณ์กองทุนสวนยาง ระยะที่ 1
12 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2557
13 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน (ระยะที่ 2)
14 การกระตุ้นการเจริญของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงด้วยน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและการติดตามความหลากหลายของกลุ่มแบคทีเรียสีม่วงที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ในระบบ
15 การจัดการขยะอินทรีย์และมูลฝอยโดยใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพครัวเรือนสำหรับพื้นที่เกาะ กรณีศึกษา : เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล
16 การประเมินวัฏจักรชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของการผลิตยางแผ่นรมควันในประเทศไทย
17 การประเมินประสิทธิภาพการผลิตมีเทนและกลุ่มประชากรจุลินทรีย์จากระบบหมักร่วมของหญ้าขนกับมูลสุกร
ปี พ.ศ. 2556
18 การกระตุ้นการเจริญของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงด้วยน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและการติดตามความหลากหลายของกลุ่มแบคทีเรียสีม่วงที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ในระบบ
19 การผลิตกรดไขมันระเหยง่ายจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อใช้ในการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตและก๊าซชีวภาพ
20 การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลฝอยชุมชนด้วยระบบหมักแห้งแบบลีชเบดร่วมกับถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์
21 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
22 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน
23 โครงการส่งเสริมสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพในสหกรณ์กองทุนสวนยาง ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2555
24 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของน้ำเสียอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยการหมักร่วมเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2554
25 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด
26 โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาและการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย
27 การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นเพื่อผลิตกรดซัลฟูริกด้วยระบบกรองชีวภาพร่วมกับการดูดซึมทางเคมี
28 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางพาราไทย:กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ยางวงและเส้นยางยืด
29 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางพาราข้นโดยระบบหมักไร้อากาศซัลฟิโดเจนิคอัตราสูงและการผลิตกรดซัลฟูริกจากก๊าซชีวภาพเสีย
30 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2553
31 การผลิตและการทำบริสุทธิ์ก๊าซมีเทนที่ได้จากการย่อยสลายแบบไร้อากาศโดยใช้น้ำเสียร่วมกับวัสดุเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
32 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพและระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นด้วยการออกซิเดชั่นและการไล่ก๊าซ
33 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด (ประจำปี 2551, ประจำปี 2552)
34 การประเมินระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศที่เหมาะสมสำหรับโรงรมควันยางแผ่นสหกรณ์กองทุนสวนยาง
35 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากโรงงานน้ำยางข้นด้วยระบบกรองชีวภาพเพื่อผลิตกรดซัลฟูริกความเข้มข้นสูง
ปี พ.ศ. 2552
36 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อการจัดวางของเสียเศษอาหาร
37 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด(ประจำปี 52)
38 การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจากโรงแรมและสถานประกอบการต่างๆ
39 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากซากมูลฝอยเก่าจากหลุมฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา
40 การบูรณาการเทคโนโลยีเคมีกายภาพขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดชีวภาพ สำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม
41 การประเมินระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศที่เหมาะสม สำหรับโรงรมควันยางแผ่นสหกรณ์กองทุนสวนยาง
42 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางพาราไทย : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ยางวงและเส้นยางยืด
43 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากซากมูลฝอยเก่าจากหลุมฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา
ปี พ.ศ. 2551
44 การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น
45 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้นโดยระบบหมักไร้อากาศซัลฟิโดเจนิคอัตราสูง และการผลิตกรดซัลฟูริกจากก๊าซชีวภาพเสีย
ปี พ.ศ. 2550
46 การประเมินระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศที่เหมาะสมสำหรับโรงรมควันยางแผ่นสหกรณ์กองทุนสวนยาง
47 การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางพาราไทย:กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ยางวงและเส้นยางยืด
48 การบูรณาการเทคโนโลยีเคมีกายภาพขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัดชีวภาพสำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2549
49 การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลกำไรของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น
ปี พ.ศ. 2548
50 การประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยาง เพื่อการเกษตรกรรม
51 การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการทรัพยากรและแนวปฏิบัติของสหกรณ์โรงอบ/รมยางแผ่น
52 การศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของระบบย่อยสลายแบบเอนเอโรบิกชนิดสองอุณหภูมิในการบำบัดน้ำเสียความเข้มข้นสูง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
53 กระบวนการแปรรูปกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลให้เป็นผลผลิตที่มีมูลค่าด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
54 โครงการการพัฒนาโรงงานต้นแบบระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชนโดยไม่มีการคัดแยกขยะอินทรีย์
55 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
56 การจัดการขยะอินทรีย์และมูลฝอยโดยใช้ถังหมักก๊าซชีวภาพครัวเรือนสำหรับพื้นที่เกาะ กรณีศึกษา : เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล
57 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ