ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเมธ ชวเดช
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 ธรรมนูญ ศรีทะวงศ์ 5
3 สุเมธ ชวเดช 3
4 วิษณุ มีอยู่ 3
5 ขวัญจิต วงษ์ชารี 3
6 สมชาย โอสุวรรณ 3
7 เพียรพรรค ทัศดร 3
8 พรสวรรค์ ดิษยบุตร 2
9 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 2
10 นพภาพร พานิช 2
11 ชัยณรงค์ ตระกูลสุขอนันต์ 2
12 สมพร กมลศิริพิชัยพร 2
13 อโนทัย ตันสุวรรณ 2
14 ธนภูมิ สุวรรณบาตร์ 2
15 ศิริพร จงผาติวุฒิ 2
16 รัตนา รุจิรวนิช 2
17 ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร 2
18 เพียรพรรค ทัศคร 2
19 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 2
20 ธเรศ ศรีสถิตย์ 2
21 ปราโมช รังสรรค์วิจิตร 2
22 วราพรรณ ด่านอุตรา 2
23 วรรณี พฤฒิถาวร 2
24 วสันต์ พงศาพิชญ์ 2
25 Malinee Leethochawalit 1
26 มาลินี ลีโทชวลิต 1
27 เลอสรวง เมฆสุต 1
28 Thammanoon Sreethawong 1
29 จินดารัตน์ สมุทร์จารินทร์ 1
30 ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 1
31 อรทัย พรสุนทรทวี 1
32 ธาดา ฉัตรธานี 1
33 ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 1
34 Pramoch Rangsunvigit 1
35 Hannarong Neramitsuk 1
36 Tharathip Niyamapa 1
37 นาฏนดา ธรินทร์ 1
38 อานนท์ ดุษฎีพรรณ์ 1
39 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
40 ปิยะรัตน์ ธนโกเศศ 1
41 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
42 อังสนา สุขะหุต 1
43 อะเคื้อ บุญญสิริ 1
44 Sumaeth Chavadej 1
45 กัณฑมาศ สุทธิเรืองวงศ์ 1
46 จีรพงษ์ อินทร์จอหอ 1
47 เพียรพรรค ทัศคร 1
48 กิตติยาพร พรมมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2553 3
4 2552 2
5 2551 1
6 2550 1
7 2549 3
8 2548 1
9 2546 1
10 2544 2
11 2542 5
12 2541 5
13 2540 5
14 2539 2
15 2538 1
16 2537 4
17 2536 2
18 2533 1
19 2531 2
20 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การดัดแปรพื้นผิวของวัสดุพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการดูดซับสารลดแรงตึงผิวทางชีวภาพเพื่อการนำไปใช้งานเป็นเวชภัณฑ์บำบัดแผล
ปี พ.ศ. 2555
2 การแยกแบบทำให้ลอยเพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำเสีย: การศึกษาหลักการพื้นฐานและประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
3 Reforming of CO2-Containing natural gas for synthesis gas production in low-temperature multistage gliding arc plasma system
ปี พ.ศ. 2553
4 Hydrogen production from glucose-containing wastewater using an anaerobic sequencing batch reactor: Effects of COD loading rate, nitrogen content, and organic acid composition
5 ปฏิกิริยาเอธีลีนออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะเงินภายใต้ระบบพลาสมาอุณหภูมิต่ำแบบโคโรนาดีสชาร์จ
6 การดัดแปรพื้นผิวของวัสดุพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการดูดซับสารลดแรงตึงผิวทางชีวภาพ เพื่อการนำไปใช้งานเป็นเวชภัณฑ์บำบัดแผล
ปี พ.ศ. 2552
7 ปฏิกิริยาเอธีลีนออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะเงินภายใต้ระบบพลาสมาอุณหภูมิต่ำแบบโคโรนาดีสชาร์จ
8 การเปลี่ยนรูปก๊าซธรรมชาติไปเป็นพลังงานไฮโดรเจนโดยระบบพลาสมาอุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2551
9 การเปลี่ยนรูปก๊าซธรรมชาติไปเป็นพลังงานไฮโดรเจนโดยระบบพลาสมาอุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2550
10 การเตรียมเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้สีย้อมธรรมชาติร่วมกับฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์
ปี พ.ศ. 2549
11 การเลือกเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของเอทิลีนบนฐานรองรับ
12 การเตรียมเซลพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้สีย้อมธรรมชาติร่วมกับฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์
13 การเกิดไมโครอิมัลชั่นของน้ำเสียที่มีน้ำมันปนเปื้อน โดยใช้สารลดแรงตึงผิวและความสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการแยกแบบทำให้ลอย
ปี พ.ศ. 2548
14 การเตรียมเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้สีย้อมธรรมชาติร่วมกับฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์
ปี พ.ศ. 2546
15 การเปลี่ยนมีเธนโดยการใช้พลาสมา
ปี พ.ศ. 2544
16 ความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพของฟองและประสิทธิภาพของระบบฟองลอย
17 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
ปี พ.ศ. 2542
18 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
19 ระบบย่อยสลายไร้อ๊อกซิเจนอิสระแบบสองขั้นตอน
20 การพัฒนากระบวนการออกซิเดชั่นโอโซนสำหรับการบำบัดน้ำเสีย
21 การศึกษาการก่อตัวของสารไฮโดรคาร์บอนและฟลูโรคาร์บอนบนพื้นผิวของโลหะออกไซด์ด้วยพันธะทางเคมี
22 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะเงินเพื่อฆ่าเชื้อโรค
ปี พ.ศ. 2541
23 การเปลี่ยนมีเธนเป็นเมธานอลภายใต้โคโรนาดิสชาร์จ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
24 การพัฒนากระบวนการฟรอทโฟลเทชันสำหรับบำบัดน้ำเสีย : รายงานฉบับสมบูรณ์
25 การพัฒนากระบวนการออกซิเดชั่นโอโซนสำหรับการบำบัดน้ำเสีย : รายงานฉบับสมบูรณ์
26 การออกแบบและทดลองระบบฟรอทโฟลเทชัน สำหรับการบำบัดน้ำเสีย : รายงานฉบับสมบูรณ์
27 จลนพลศาสตร์ของการเปลี่ยนก๊าซมีเธนเป็นสารไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลสูงภายใต้สนามไฟฟ้าความต่างศักย์สูง : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
28 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะเงินเพื่อฆ่าเชื้อโรค
29 ระบบยูเอเอสบี-ตัวกลางกรองแบบอุณหภูมิสูงและสองขั้นตอน สำหรับบำบัดน้ำกากส่าและผลิตก๊าซชีวภาพ : รายงานผลการวิจัย
30 การศึกษาการก่อตัวของสารไฮโดรคาร์บอนและฟลูโรคาร์บอนบนพื้นผิวของโลหะออกไซด์ด้วยพันธะทางเคมี
31 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะเงินเพื่อฆ่าเชื้อโรค
32 ระบบยูเอเอสบี-ตัวกลางกรองแบบอุณหภูมิสูงและสองขั้นตอนสำหรับบำบัดน้ำกากส่าและผลิตก๊าซชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2539
33 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบหมักแบบยูเอเอสบี โดยควบคุมอุณหภูมิในช่วงเทอร์โมฟิลิค
34 การบำบัดน้ำเสียโดยวิธีไฟฟ้าเคมีเพื่อกำจัดสารอินทรีย์และสี
ปี พ.ศ. 2538
35 การขจัดสารอินทรีย์และสีของน้ำกากส่าโดยกระบวนการบำบัดแบบไร้ออกซิเจนและแบบเคมีไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2537
36 การใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง
37 การบำบัดน้ำกากส่าโดยกระบวนการยูเอเอสบีที่อุณหภูมิสูง
38 ระบบตัวกลางกรอง-ยูเอเอสบี แบบอุณหภูมิสูง ชนิดสองขั้นตอนสำหรับบำบัดน้ำกากส่า
39 การทดสอบความสามารถของตะกอนจุลินทรีย์จากระบบ ยูเอเอสบีขนาดใหญ่ ช่วงเริ่มต้นเดินระบบ
ปี พ.ศ. 2536
40 การสกัดแทนนินจากเปลือกเงาะ
41 รีดักชันของสารซัลเฟตในกระบวนการบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนอิสระ ของน้ำกากส่า
ปี พ.ศ. 2533
42 ระบบยูเอเอสบี-ตัวกลางกรองแบบอุณหภูมิสูงและสองขั้นตอนสำหรับบำบัดน้ำกากส่าและผลิตก๊าซชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2531
43 ระบบย่อยสลายไร้อ๊อกซิเจนอิสระแบบสองขั้นตอน
44 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง โดย กระบวนการไร้ออกซิเจนอิสระแบบสองขั้นตอน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
45 การพัฒนากระบวนการออกซิเดชั่นโอโซนสำหรับการบำบัดน้ำเสีย