ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเนตุ นวกิจกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุเนตุ นวกิจกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2540
1 สภาพและปัญหาการดำเนินงานของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
2 การพัฒนาแบบทดสอบทักษะวอลเลย์บอล สำหรับคัดเลือกนักกีฬาหญิงในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2538
3 ปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาพลศึกษา ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูผู้สอนวิชาพลศึกษา
4 ปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาพลศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูผู้สอนวิชาพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
5 สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2535
6 การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกับนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
7 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วเชิงมุมของลูกบอล มุมของข้อไหล่และข้อมือขณะปล่อยลูกบอลกับความเร็ว ของลูกบอลและความแม่นยำในการโยนลูกบอลแบบควงแขน ของผู้โยนลูกในกีฬาซอฟท์บอลประเภทโยนเร็ว
ปี พ.ศ. 2532
8 การเปรียบเทียบผลการออกกำลังกายแบบหมุนเวียน ระหว่างการฝึก 1 วัน พัก 1วัน กับการฝึก 2 วัน พัก 1 วัน ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายบางด้านของนักเรียนชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2531
9 การเปรียบเทียบผลการฝึกต่างแบบที่มีต่อการวิ่งระยะทาง 60 เมตร
ปี พ.ศ. 2530
10 สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดกำแพงเพชร