ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร
2 การศึกษาวิจัยเบื้องต้นระบบจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เทศบางตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี
3 ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแบบถูกสุขาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2554
4 การเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพการฝังกลบขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลในตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2553
5 การกำจัดสารอินทรีย์และสีด้วยกระบวนการเฟนตันและกระบวนการสร้างตะกอนในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อม
ปี พ.ศ. 2552
6 การลดปริมาณสารอินทรีย์และสีด้วยกระบวนการสร้างตะกอนด้วยสารเฟนตัม
ปี พ.ศ. 2551
7 การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียราชพฤกษ์ 2549 วิศวกรรมศาสตร์ มก. Vol 70 พ.ย.-ธ.ค. 2552 - ม.ค. 2553
8 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการรีดเสื้อโปโลสีเหลือง