ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเทพ ธนียวัน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิราภรณ์ ธนียวัน 10
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 10
3 สุพัฒน์ เจริญพรวัฒนา 4
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
5 สุชาดา จันทร์ประทีป 3
6 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 2
7 ศันสณีย์ ศิริลักษณ์ 2
8 สีรุ้ง ปรีชานนท์ 2
9 สายทิพย์ เรืองมา 2
10 เพียรพรรค ทัศคร 1
11 ธนขวัญ บุษบัน 1
12 สุภาพร ชาติวรพงศา 1
13 ศุภิศา เอกเผ่าพันธุ์ 1
14 วิชชุดา วิไลรัศมี 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
16 สมฤดี ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 1
17 ณฤดี อัศวเสรีเลิศ 1
18 ธนัสถา เชียงอุทัย 1
19 รมณี สงวนดีกุล 1
20 ผกาแก้ว เต็มคำขวัญ 1
21 นิภาพร ศิริเพ็ญ 1
22 สุทธิรักษ์ ตั้งจิตพินิจการ 1
23 นันทิดา วานิชวงศ์วรรณ 1
24 อรสุภาว์ สายเพชร 1
25 วรรคพรรณ นาควัชระ 1
26 รุจา สารคุณ 1
27 อนันตพงษ์ สุขเกษ 1
28 สุหัทยา จิระนันทิพร 1
29 ณรงค์ ลักษณาภิรมย์ 1
30 เลิศลักษณ์ แก้ววิมล 1
31 นฤมล วงศาสุข, 2522- 1
32 บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ 1
33 กานต์รวี แก้วขาว 1
34 พนิดา เทียมชัยบุตร 1
35 นภดล สว่างนาวิน 1
36 ศิโรจน์ ศรีสรากรณ์ 1
37 กาญจณา จันทองจีน 1
38 นิรันดร์ รุ่งสว่าง 1
39 จุรารัก ศรีวงษ์ 1
40 ไพเราะ ปิ่นพานิชการ 1
41 กุลนี ชูพึ่งอาตม์ 1
42 ปาหนัน เริงสำราญ 1
43 โสภณ เริงสำราญ 1
44 สุภาภรณ์ คำแก่นคูณ 1
45 ณัฐินี สุวรรณสิงห์ 1
46 อุดม จันทรารักษ์ศรี 1
47 พงษ์เทพ วิไลพันธ์ 1
48 กาญจนา จันทองจีน 1
49 ปราณี สถิรพิพัฒน์กุล 1
50 จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์ 1
51 โสภณ เริงสำราญ 1
52 สุเทพ ธนียวัน 1
53 เอก แสงวิเชียร 1
54 ดาริกา ลาสุดตา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 3
3 2554 2
4 2552 1
5 2551 6
6 2550 3
7 2549 1
8 2548 3
9 2547 3
10 2546 1
11 2545 3
12 2543 3
13 2542 3
14 2540 1
15 2539 2
16 2538 1
17 2536 1
18 2533 3
19 2532 1
20 2531 1
21 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การผลิต การหาลักษณะสมบัติ และการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มของเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จาก Aureobasidium pullulans YTP6-14
ปี พ.ศ. 2555
2 การใช้โปรตีเอสร่วมกับเดกซ์แทรนเนสในการสลายคราบจุลินทรีย์ในแบบจำลองภายนอกร่างกาย
3 เอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จากแล็กติกแอซิดแบคทีเรียและการประยุกต์ในน้ำสลัด
4 การใช้โปรตีเอสร่วมกับเดกซ์แทรนเนสในการสลายคราบจุลินทรีย์ในแบบจำลองภายนอกร่างกาย
ปี พ.ศ. 2554
5 การผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์โดย Enterobacter cloacae สายพันธุ์ UV1-9 ในถังหมักแบบแบตช์
6 การย่อยสลายไพรีนที่ปนเปื้อนในดินด้วยกลุ่มแบคทีเรียไฮโดรโฟบิก STK ที่เตรียมในวัสดุเหลือใช้จากพืช
ปี พ.ศ. 2552
7 การผลิตพอลิเมอร์จากจุลินทรีย์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2551
8 การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร : รายงานการวิจัย
9 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับผลิตเอกโซพอลิแซ็กคาไรด์โดย Enterobacter cloacae สายพันธุ์ EN02
10 การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตไบโอพอลิเมอร์และลักษณะสมบัติของไบโอพอลิเมอร์
11 การคัดแยกแบคทีเรีย ที่ผลิตพอลิแซ็กคาไรด์และลักษณะสมบัติของพอลิแซ็กคาไรด์ที่ได้
12 การผลิตพอลิเมอร์จากจุลินทรีย์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
13 การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตไบโอพอลิเมอร์ และลักษณะสมบัติของไบโอพอลิเมอร์
ปี พ.ศ. 2550
14 การคัดแยกและลักษณะสมบัติของราที่สลายสารพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน
15 การสลายไพรีนในดินที่ปนเปื้อนน้ำมันโดยกลุ่มแบคทีเรีย STK ร่วมกับสารลดแรงตึงผิวหรือแบคทีเรียที่สร้างสารลดแรงตึงผิว
16 การสลายเดกซ์แทรนบนแบบจำลองพื้นเรียบด้วยเดกซ์แทรนเนสจากจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2549
17 การผลิตและลักษณะสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากยีสต์ที่คัดเลือกได้
ปี พ.ศ. 2548
18 วิธีที่เหมาะสมในการขจัดเดกซ์แทรนในน้ำอ้อยจำลองโดยเดกซ์แทรนเนส
19 ผลของสารลดแรงตึงผิวต่อการย่อยสลายทางชีวภาพ ของพอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอนในดิน
20 การสร้างชัตเทิลเวกเตอร์และการศึกษาเบื้องต้นของยีนเดกซ์แทรนเนสจาก Arthrobacter sp. สายพันธุ์ AG-2 ที่แสดงออกใน Bacillus subtilis
ปี พ.ศ. 2547
21 การหาภาวะที่เหมาะสมในการตรึงรูปเดกซ์แทรนเนสบนผิวทรายในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟลูอิดไดซ์เบด
22 ผลของสารลดแรงตึงผิวต่อการย่อยสลายน้ำมันดิบโดยจุลินทรีย์ที่แยกได้จากทรายทะเลที่ปนเปื้อนคราบน้ำมัน
23 การหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเดกซ์แทรนเนสโดย Penicilliumsp. SMCU3-14 ในถังหมัก
ปี พ.ศ. 2546
24 การผลิตสารลดแรงดึงผิวชีวภาพโดยจุลินทรีย์ Pseudomonas sp.A41 ในถังหมักแบบกึ่งต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2545
25 การโคลนและศึกษาลักษณะยีนเดกซ์แทรนเนสจาก Arthrobacter sp. AG-2
26 การผลิตเดกซ์แทรนโดย Streptococcus sobrinus 6715 เพื่อชักนำการสร้างเดกซ์แทรนเนสใน Arthrobacter sp. AG-2
27 การย่อยสลายพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโดยแบคทีเรียที่ย่อยสลายอะซีแนพธีน
ปี พ.ศ. 2543
28 การตรึงรูปเดกซ์แทรนเนสบนผิวของทราย
29 การกลายพันธุ์ Arthrobacter sp. สายพันธุ์ AG-2 เพื่อเพิ่มการสร้างเดกซ์แทรนเนส
30 การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ โดย Pseudomonas sp. A41 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2542
31 การปรับปรุงสายพันธุ์ streptococcus zooepidemicus ATcc 35246 เพื่อการผลิตกรดไฮยาลูโรนิค
32 การผลิตและสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจาก Bacillus subtilis BBK-1
33 การปรับปรุงสายพันธุ์ของ Streptococcus zooepidemicus ATCC 35246 เพื่อการผลิตกรดไฮยาลูโรนิค : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
34 การหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกรดไฮยาลูโรนิคโดย Streptococcus zooepidemicus ATCCC 35246
ปี พ.ศ. 2539
35 การยับยั้งแบคทีเรียก่อสิวโดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
36 การลดแรงตึงผิวของน้ำเลี้ยงเชื้อ Bacillus subtilis 3/38 ที่เลี้ยงในภาวะต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2538
37 การใช้เซลลูเลสเพื่อช่วยในการแยกซิลิกาจากแกลบ
ปี พ.ศ. 2536
38 การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับผลิตเดกซ์แทรนเนสโดย Penicillium sp. สายพันธุ์ 61
ปี พ.ศ. 2533
39 การคัดเลือกแบคทีเรียทนเค็มที่สามารถสร้างเอนไซม์เดกซ์แทรนเนส และการศึกษาสมบัติของเอนไซม์ทางชีวเคมี : รายงานฉบับสมบูรณ์
40 เดกซ์แทรนเนสที่ผลิตโดยแบคทีเรียในทะเล
41 แบคทีเรียชอบเค็มที่สร้างไลเปสในน้ำปลา
ปี พ.ศ. 2532
42 การผลิตอาซีโตน-บิวทานอล จากผักตบชวาที่ถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์
ปี พ.ศ. 2531
43 เดกซ์แทรนเนสจาก Penicillium sp. สายพันธุ์ 61