ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเจตน์ ชื่นชม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุเจตน์ ชื่นชม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศศิธร นาคทอง 9
2 ศรีสุวรรณ ชมชัย 6
3 อรรถวุฒิ พลายบุญ 4
4 วรรณี ชิวปรีชา 4
5 อรประพันธ์ ส่งเสริม 4
6 สมโภชน์ ทับเจริญ 4
7 สุชาติ สงวนพันธุ์ 4
8 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 4
9 เสกสม อาตมางกูร 3
10 ธีระ รักความสุข 2
11 วัชรชัย ณรงค์ศักดิ์ 2
12 ศรีสมัย วิริยารัมภะ 2
13 สุวิชา เกษมสุวรรณ 2
14 นำดี แซ่เฮง 2
15 เนรมิตร สุขมณี 2
16 ศลยา สุขสอาด 2
17 เชาวลิต นาคทอง 2
18 เสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก 2
19 ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร 2
20 อดิศร ยะวงศา 2
21 เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร 2
22 สินชัย พารักษา 2
23 สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ 2
24 วาณี ชัยวัฒนสิน 2
25 สมชัย จันทร์สว่าง 2
26 สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ 2
27 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 2
28 เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์ 2
29 อรทัย ไตรวุฒานนท์ 2
30 สายพิณ โชติวิเชียร 2
31 แสงโสม สีนะวัฒน์ 2
32 ณัฐชนก อมรเทวภัทร 2
33 สุกัญญา วิชชุกิจ 1
34 อรวรางค์ นฤนาท 1
35 นงลักษณ์ บุตรสี 1
36 หนูจันทร์ มาตา 1
37 แสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล 1
38 ฟ้าไพลิน มณีเลิศอุดม 1
39 สุพรรณษา ตาถาวรรณ์ 1
40 นวลจันทร์ พารักษา 1
41 รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล 1
42 วชิระ รุ่งวานิชการ 1
43 ธัญวรัตน์ แจ่มใส 1
44 วนิดา พัสดุรักษ์ 1
45 กัญจนะ มากวิจิตร์ 1
46 สุมาลี บุญมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 2
3 2553 1
4 2552 8
5 2551 2
6 2549 1
7 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากฝรั่งในอาหารสุกรขุน
2 โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร
ปี พ.ศ. 2555
3 การใช้ MAC ( Multimineral Chito Amino acid Bio Organic Chelate )แร่ธาตุอินทรีย์คีเลทในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรอนุบาลและสุกรขุน
4 ระบบการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารสุกร
ปี พ.ศ. 2553
5 การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในซากสุกรจากโรงฆ่าขนาดเล็กจนถึงตลาดสดในเขตอำเภอกำแพงแสนและดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2552
6 ระบบการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
7 การพัฒนาวิธีการอินซิตูฮบริไดเซชั่นในการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกร
8 การพัฒนาวิธีการอินซิตูฮบริไดเซชั่นในการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกร"
9 การเปรียบเทียบการได้รับภูมิคุ้มกันจากนมน้ำเหลืองต่อโรคอหิวาต์สุกรและพิษสุนัขบ้าเทียม ระหว่างวิธีการกรอกและให้กินในลูกสุกร
10 ผลของการเสริมซีลีเนียมและวิตามินอีในอาหารต่อคุณภาถน้ำเชื้อของพ่อสุกร
11 ผลของการเสริมเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์คัสมิวเดส และซิลีเนียมในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์สุกร
12 การพัฒนาวิธีการอินซิตูไฮบริไดเซชั่น ในการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลา ในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสุกร
13 ผลของการใช้วัคซีนสำหรับตอนสุกรเพศผู้ (วัคซีนแอนติโกนาโดโทรปินรีลีสซิ่งแฟคเตอร์)ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อ
ปี พ.ศ. 2551
14 ระบบการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย
15 คุณลักษณะของโยเกิร์ตนมแพะที่เสริมด้วยแป้ง
ปี พ.ศ. 2549
16 การปรับปรุงพันธุกรรมสุกรของประเทศไทยโดยโครงการทดสอบพันธุ์สุกรกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์