ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุษม ศุภนิตย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 ศุภลักษณ์ นาคีสถิตย์ 2
3 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 2
4 นิตยา จันโทภาสกร 2
5 สมสรร วงษ์อยู่น้อย 2
6 พิชาณี สำเภาเงิน 2
7 สามารถ เจียสกุล 2
8 ศุภัช ศุภชลาศัย 2
9 โสตถิธร มัลลิกะมาส 2
10 พงศ์สิน ลัคนากุล 2
11 สาวิกา อุณหนันท์ 2
12 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 2
14 สุธรรม อยู่ในธรรม 2
15 กิตติ ลิ่มสกุล 2
16 วิมิศร นองสุวรรณ 1
17 อนันต์ไชย ศักดิ์เดชยนต์ 1
18 วิชัย ธัญญพาณิชย์ 1
19 สุภรณ์ อรุณีวัฒนา 1
20 อมรินทร์ นันทวิทยาภรณ์ 1
21 สุธีร์ ศุภนิตย์ 1
22 ฤทัย หงส์สิริ 1
23 ลำดวน เศวตมาลย์ 1
24 ผาสุก เจริญเกียรติ 1
25 ปณัฏฐา จันทร์ฉาย 1
26 วิฏราธร จิรประวัติ 1
27 ชื่นอารี มาลีศรีประเสริฐ 1
28 ดวงเดือน มั่นธรรม 1
29 สุวิทย์ รัตนสุคนธ์ 1
30 ณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ 1
31 อิทธิพร แก้วทิพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 3
3 2542 1
4 2539 6
5 2538 1
6 2536 1
7 2534 1
8 2529 1
9 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การส่งเสริมการขายที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค : กรณีศึกษาของประเทศไทย
2 การส่งเสริมการขายที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค : กรณีศึกษาของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
3 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
4 การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารเครื่องบิน :
5 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2542
6 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง
ปี พ.ศ. 2539
7 ปัญหาการชดใช้เยียวยาความเสียหายแก่ผู้บริโภคตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
8 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
9 ความรับผิดทางแพ่ง กรณีละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาด
10 การโฆษณาที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
11 การคุ้มครองสิทธิส่วนตัวกับการสื่อสารสนเทศ
12 ความรับผิดทางแพ่งของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2538
13 ปัญหาความรับผิดทางแพ่งเนื่องจากทรัพย์อันตราย
ปี พ.ศ. 2536
14 ความรับผิดในการประกอบธุรกิจโฆษณา
ปี พ.ศ. 2534
15 ความรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ยา
ปี พ.ศ. 2529
16 ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารในประเทศไทย