ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุไหลหมาน หมาดโหยด 11
2 พชร เพ็ชรประดับ 11
3 ประจวบ หลำอุบล 4
4 สุพัตรา อมรนพวงศ์ 2
5 สายันต์ จันทร์เสถียร 2
6 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 2
7 แขวลี วิบูลย์กิจ 2
8 มณีย์ กรรณรงค์ 1
9 สันติสุข ไทยปาล 1
10 ธีรยา สรรพวรพงษ์ 1
11 พงษ์เทพ วิไลพันธ์ 1
12 ประทุมวัลย์ เจริญพร 1
13 วรพงษ์ สุทธิรักษ์ 1
14 สุวิท ชูช่วย 1
15 อรษา สุตเธียรกุล 1
16 สุภาทินี โสบุญ 1
17 สกุลทิพย์ พุทธแก้ว 1
18 กานดา ค้ำชู 1
19 Suchonma Udomlertpreecha 1
20 Siriporn Pongsomboon 1
21 Piti Amparyup 1
22 Anchalee Tassanakajon 1
23 อัญชลี ทัศนาขจร 1
24 สิริพร พงษ์สมบูรณ์ 1
25 ปิติ อ่ำพายัพ 1
26 สถาพร ดิเรกบุษราคม 1
27 งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
28 สุชนมา อุดมเลิศปรีชา 1
29 Suwit Wuthisuthimethavee 1
30 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2557 3
4 2555 2
5 2554 3
6 2553 1
7 2552 1
8 2551 2
9 2541 1
10 1086 6
11 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Health management and disease control in shrimp
ปี พ.ศ. 2558
2 โครงการหน่วยกักกันโรคจากพ่อแม่พันธุ์กุ้ง : การสร้างประชากรกุ้งตั้งต้น ระยะที่ 3
ปี พ.ศ. 2557
3 การค้นหาและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่สำคัญในปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.)
4 การใช้ประโยชน์สารจากหัวกุ้งเป็นแหล่งอาหารเสริมสำหรับกุ้งทะเลเพศเมีย
5 ความหลากหลายและการสร้างสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพของฟองน้ำบริเวณ แหลมมะขาม อ.สิเกา จ.ตรัง
ปี พ.ศ. 2555
6 Phylogeography of commercially important marine fin fish, cobia (Rachycentron canadum) and implications for fisheries management
7 การเจริญพันธุ์ของกุ้งกุลาดำในระบบปลอดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2554
8 โครงการสังเคราะห์สืบค้นพัฒนาการแห่งพลัง คุณค่า และความสุขของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้
9 โครงการการศึกษาวางกลไกในการเฝ้าระวังภัยดินถล่ม หลุมยุบและถ้ำยุบให้กับชุมชนในพื้นที่ 6 จังหวัด (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล)
10 การสร้างแผนที่พันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับปลาหางนกยูงโดยใช้เครื่องหมาย AFLP และ Microsatellites
ปี พ.ศ. 2553
11 การศึกษาสาเหตุและแนวทางในการป้องกันและรักษาโรคขี้ขาวในกุ้งขาว
ปี พ.ศ. 2552
12 Gene expression and activity of carbonic anhydrase in salinity stressed Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2551
13 การกำจัดเชื้อโมโนดอนบาคูโลไวรัส (MBV) ในไข่กุ้งติดเชื้อด้วยระบบน้ำล้น
14 การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กและเยาวชนภาคใต้: การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2541
15 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของกุ้งโดยใช้ DNA Marker Technologies
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 การค้นหาและศึกษายีนที่ผลิตฮอร์โมนโพรสตาแกลนดินในเพรียงทรายและการแสดงออกของยีนที่มีผลต่อการพัฒนารังไข่ในแม่กุ้งกุลาดำ
17 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและค้นหาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุ้งกุลาดำ
18 การค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่ควบคุมลักษณะทนแล้งในปาล์มน้ำมัน
19 การประเมินศักยภาพการทดสอบสายพันธุ์กุ้งกุลาดำในบ่อดิน
20 การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและค้นหาเครื่องหมายดีเอ็นเอไมโคแซทเทลไลท์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius)
21 Development of Aquaculture Tecchnology for Food Security and Food safety in the Next Generation