ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Suwit Wibulpolprasert 3
2 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
4 ไพจิตร์ เพ็งไพบูลย์ 2
5 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
6 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 2
7 ณัฐ ภมรประวัติ 2
8 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
9 ศุภฑิต สนธินุช 1
10 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
11 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
12 นิธิภา อุดมสาลี 1
13 สุภาวดี นุชรินทร์ 1
14 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
15 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
16 ฐิติมา นวชินกุล 1
17 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 1
18 สถาบันพระบรมราชชนก 1
19 สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข 1
20 ยุวดี คาดการณ์ไกล 1
21 Kasem Wattanachai 1
22 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
23 วิพุธ พูลเจริญ 1
24 เกษม วัฒนชัย 1
25 เดชรัต สุขกำเนิด 1
26 สุทธิสิทธิ์ ไมตรีจิตร์ 1
27 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
28 ยงยุทธ ขจรธรรม 1
29 Yongyout Kachondham 1
30 จิตรา เศรษฐอุดม 1
31 การประชุมวิชาการเรื่องปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ (2539 : กรุงเทพมหานคร) 1
32 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
33 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
34 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
35 วราพร รุจาคม 1
36 นาฏวิมล พรหมชนะ 1
37 มรกต กรเกษม 1
38 นิตยา แย้มพยัคฆ์ 1
39 อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร 1
40 อำพล จินดาวัฒนะ 1
41 วงเดือน จินดาวัฒนะ 1
42 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
43 ไม่มีข้อมูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 2
3 2551 5
4 2547 1
5 2544 2
6 2540 3
7 2539 1
8 2536 1
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2552
2 สาธารณสุขมูลฐานในมุมมองของประชาคมโลกและสังคมไทย
3 พลวัตรการสาธารณสุขมูลฐาน-สามทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง : มุมมองจากประชาคมโลก
ปี พ.ศ. 2551
4 ระบบยาของประเทศไทย บทวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา
5 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข-กลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาสาธารณสุข
6 ภาพลักษณ์ของสถานีอนามัยในสองทศวรรษหน้าและกลยุทธ์ในการพัฒนา
7 ศักยภาพและแนวทางการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับการบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขส่วนภูมิภาค
8 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบุคลากร 3 หลักสูตร ของวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2547
9 ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท
ปี พ.ศ. 2544
10 ระบบสุขภาพของประเทศไทย
11 สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทางสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
12 โครงการการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพระดับอำเภอ และตำบล
13 ระบบบริการทางการแพทย์เพื่อการฟี้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
14 การคาดการณ์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพในสองทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2539
15 ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ : บทวิเคราะห์ทางวิชาการ
ปี พ.ศ. 2536
16 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มผสมแคฟเฟอีน ในประเทศไทย