ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิชา เกษมสุวรรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีระ รักความสุข 21
2 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 14
3 อดิศร ยะวงศา 11
4 ชัยเทพ พูลเขตต์ 9
5 ปัจฉิมา สิทธิสาร 7
6 พิพัฒน์ อรุณวิภาส 7
7 พิษณุ ตุลยกุล 7
8 อมรเทพ อาชวกุลเทพ 6
9 วราพร พิมพ์ประไพ 6
10 เฉลิมพล เล็กเจริญสุข 5
11 ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล 5
12 อาสูตร สงวนเกียรติ 4
13 รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น 4
14 สุกัญญา ทองรัตน์สกุล 4
15 วิรัตน์ สุมน 3
16 ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ 3
17 ทิพวรรณ ปรักมะวงศ์ 3
18 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 3
19 หนูจันทร์ มาตา 3
20 วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ 2
21 ภานุ เนื่องจำนงค์ 2
22 ฉันทนี บูรณะไทย 2
23 นรินทร์ อุประกรินทร์ 2
24 พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ 2
25 ธีระพล ศิรินฤมิตร 2
26 ปริวรรต พูลเพิ่ม 2
27 เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ 2
28 ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ 2
29 อลงกต บุญสูงเนิน 2
30 สุธา ขาวเธียร 2
31 เนรมิตร สุขมณี 2
32 อุคเดช บุญประกอบ 2
33 วันดี เที่ยงธรรม 2
34 กุมุท สังขศิลา 2
35 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 2
36 สุชาติ สงวนพันธุ์ 2
37 Apiradee Intarapuk 1
38 อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ 1
39 คงศักดิ์ เที่ยงธรรม 1
40 Pannigan Chaichanasak 1
41 ธนู ภิญโญภูมิมินทร์ 1
42 Chuchart Kamollerd 1
43 Walasinee Moonarmart 1
44 พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์ 1
45 Ganokon Urkasemsin 1
46 Pariwat Poolperm 1
47 Kriengyot Sajjarengpong 1
48 Chaiyakorn Thitiyanaporn 1
49 Kanlaya Chauchan 1
50 ธานีรัตน์ สานติวัตร 1
51 ประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง 1
52 จารุวรรณ เหรียญปรีชา 1
53 น.ส.หทัยรัชต์ หาญอนันตชัย 1
54 ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์ 1
55 อภิรดี อินทรพักตร์ 1
56 ชลาลัย เรืองหิรัญ 1
57 ณัฐพงษ์ ปานขาว 1
58 ศุภร ทองยวน 1
59 Manad Khamkon 1
60 นันทวัน ญาติบรรทุง 1
61 ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ 1
62 ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์ 1
63 Chaiwut Tangsomchai 1
64 นิอร รัตนภพ 1
65 จินตนา ตันเวชศิลป์ 1
66 สุนิสา กินาวงศ์ 1
67 ศิริพร คงสร้อย 1
68 ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย 1
69 ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล 1
70 ชัยณรงค์ คันธพนิต 1
71 จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์ 1
72 น.สพ.เขมพรรษ 1
73 น.สพ.สุขุม 1
74 สพ.ญ.ภัทริน 1
75 น.สพ.วัชรพงษ์ 1
76 น.สพ.กันตภณ 1
77 กัลยา เจือจันทร์ 1
78 ศิริพร เพียรสุขมณี 1
79 Siriporn Peansukmanee 1
80 Sukolrat Boonyayatra 1
81 Pornchalit Assavacheep 1
82 พรชลิต อัศวชีพ 1
83 วลาสินี มูลอามาตย์ 1
84 มานัดถุ์ คำกอง 1
85 ชัยกร ฐิติญาณพร 1
86 Uttra Jamikorn 1
87 เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์ 1
88 เจษฎา จิวากานนท์ 1
89 อุตรา จามีกร 1
90 ชูชาติ กมลเลิศ 1
91 กนกอร เอื้อเกษมสิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 4
6 2552 3
7 2551 3
8 2550 2
9 2549 1
10 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การคาดการณ์กำลังคนทางด้านอาชีพสัตวแพทย์ ปี พ.ศ. 2568
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี
3 ประเมินความเสี่ยงโรควัวบ้าของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
4 การควบคุมความสมบูรณ์พันธุ์สุนัขเพศผู้โดยใช้สาร SB222200
ปี พ.ศ. 2555
5 การศึกษาการปนเปื้อนของแคดเมียม ตะกั่ว และสารอะฟลาทอกซินบี 1 ในเนื้อเยื่อ ไข่ และตับของเป็ดไล่ทุ่ง และสภาพแวดล้อมที่เลี้ยง (อยู่ภายใต้ศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่ง)
6 โครงการประเมินความเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้เาปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
7 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่งจากฟาร์มพ่อ แม่พันธุ์จนถึงโรงฆ่าและการศึกษาตัวชี้วัดสวัสดิภาพเป็ด (อยู่ภายใต้ศุนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่ง)
8 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อการประเมินการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนก และรูปแบบการค้าของไก่หลังบ้านในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี
9 เครือข่ายการผลิต การค้า และสภาวะการติดเชื้อโรคบรูเซลโลสิส โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ ของแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท
10 โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ
ปี พ.ศ. 2552
11 การศึกษารูปแบบการปนเปื้อนข้ามบนผิวเปลือกไข่ของสีฟลูออเรสเซนส์เพื่อเป็นตัวแทนของเชื้อแบคทีเรีย
12 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
13 โครงการการศึกษามาตราฐานฟาร์มโคเนื้อของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
14 การประเมินความเสี่ยงเชิงผลกระทบจากโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในประเทศไทย
15 การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย
16 การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
17 การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย
18 การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อใช้ช่วยในการวางนโยบาย
ปี พ.ศ. 2549
19 ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด