ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิชา ทองสิมา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2
3 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
4 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
5 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
6 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
7 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
8 Varunee Padmasankh 1
9 Pornpimol Muanjai 1
10 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
11 ไววิทย์ พุทธารี 1
12 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
13 วัลลภ แย้มเหมือน 1
14 สำเริง แย้มโสภี 1
15 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
16 สมพร พรมดี 1
17 สิริพร สิวราวุฒิ 1
18 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
19 สายฝน ควรผดุง 1
20 วาสนา เสียงดัง 1
21 เอกชัย อดุลยธรรม 1
22 Suchin Arunsawatwong 1
23 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
24 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
25 สุวดี ยาป่าคาย 1
26 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
27 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
28 Thanathon Sesuk 1
29 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
30 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
31 Thada Jirajaras 1
32 Rajalida Lipikorn 1
33 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
34 ประธาน ดาบเพชร 1
35 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
36 กมลชนก ยวดยง 1
37 อวย เกตุสิงห์ 1
38 Walaisiri Muangsiri 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
40 Srilert Chotpantarat 1
41 ศิริชัย ศิริกายะ 1
42 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
43 Chalermpol Leevailoj 1
44 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
45 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
46 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
47 Boonchai Sangpetngam 1
48 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
49 Vanida Chantarateptawan 1
50 Wilai Anomasiri 1
51 Jaitip Paiboon 1
52 วัฒนชัย สมิทธากร 1
53 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
54 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
55 กาญจนา แก้วเทพ 1
56 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
57 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
60 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
62 คัคนางค์ มณีศรี 1
63 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
64 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
67 วิไล ชินธเนศ 1
68 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
69 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
70 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
71 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
73 Somying Tumwasorn 1
74 อุทัย บุญประเสริฐ 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
76 ธวัชชัย สันติสุข 1
77 ศุกันยา ห้วยผัด 1
78 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
79 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
80 วิมล เหมะจันทร 1
81 ละอองทิพย์ เหมะ 1
82 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
83 Naiyana Chaiyabutr 1
84 Kitpramuk Tantayaporn 1
85 Puttipongse Varavudhi 1
86 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
87 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
88 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
89 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
90 ประคอง ชอบเสียง 1
91 Chakkaphan Sutthirat 1
92 พรรณี กาญจนพลู 1
93 สุมา เมืองใย 1
94 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
95 Sompol Sanguanrungsirikul 1
96 Ampa Luiengpirom 1
97 Panee Boonthavi 1
98 Sumphan Wongseripipatana 1
99 Supa Chantharasakul 1
100 Kittisak Likhitwitayawuid 1
101 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
102 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
103 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
104 Garnpimol C. Ritthidej 1
105 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
106 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
107 บรรจง คณะวรรณ 1
108 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
109 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
110 มยุรี ตันติสิระ 1
111 Vimolmas Lipipun 1
112 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
113 ชอุ่ม มลิลา 1
114 ๋Janes, Gavin W. 1
115 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
116 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
117 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
118 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
119 Waraporn Siriterm 1
120 สิทธิพร แอกทอง 1
121 Anawatch Mitpratan 1
122 Kasidit Nootong 1
123 Chariya Uiyyasathian 1
124 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
125 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
126 Pantharee Boonsatorn 1
127 สมชัย วัฒนการุณ 1
128 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
129 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
130 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
131 Acom Sornsute 1
132 Chayaporn Supachartwong 1
133 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
134 กำจัด มงคลกุล 1
135 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
136 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
137 Yeshey Penjor 1
138 สุมิตรา พูลทอง 1
139 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
140 รุ่งราวี ทองกันยา 1
141 นภสร โกวรรธนะกุล 1
142 Phanphen Wattanaarsakit 1
143 Chonticha Srisawang 1
144 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
145 Jittima Chatchawansaisin 1
146 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
147 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
148 วินัย งามแสง 1
149 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
150 กระมล ทองธรรมชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 1
3 2538 1