ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัควดี ทั่วจบ 5
2 ลลิตา พ่วงมหา 5
3 วรอร เมฆสวัสดิ์ 5
4 วิริยาภรณ์ ศิวิไล 4
5 วิทวัส ปานศุภวัชร 2
6 อธิพร จันทรประทิน 2
7 อาทิตยา เข็มทอง 2
8 สุวดี ยาป่าคาย 2
9 บุรินทร์ นันทวิจารณ์ 2
10 ปริยดา วันไทย 2
11 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
12 อวย เกตุสิงห์ 1
13 ประธาน ดาบเพชร 1
14 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
15 รุ่งฤดี พร้อมเพรียง 1
16 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
17 ยิ่งสุพร อาจองค์ 1
18 Suchin Arunsawatwong 1
19 ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2520- 1
20 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
21 เพ็ญสุดา ประถมกรึก 1
22 สิรฎา เกตุเอี่ยม 1
23 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
24 อัจฉรา พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 1
25 ไววิทย์ พุทธารี 1
26 นิลาวรรณ มีเดช 1
27 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
28 Varunee Padmasankh 1
29 รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์ 1
30 Walaisiri Muangsiri 1
31 ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ 1
32 Rajalida Lipikorn 1
33 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
34 Chayaporn Supachartwong 1
35 Kasidit Nootong 1
36 Anawatch Mitpratan 1
37 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
38 สิทธิพร แอกทอง 1
39 Jittima Chatchawansaisin 1
40 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
41 Chonticha Srisawang 1
42 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
43 Waraporn Siriterm 1
44 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
45 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
46 Acom Sornsute 1
47 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
48 สมชัย วัฒนการุณ 1
49 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
50 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
51 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
52 Chariya Uiyyasathian 1
53 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
54 กระมล ทองธรรมชาติ 1
55 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
57 กิติพร พลศร 1
58 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
59 คัคนางค์ มณีศรี 1
60 พัธรา นักรำ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
62 อภิรดี นิตุธร 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
65 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
67 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
68 Somying Tumwasorn 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
70 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
73 อุทัย บุญประเสริฐ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
75 วิไล ชินธเนศ 1
76 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
77 ธวัชชัย สันติสุข 1
78 นิตยา ชาญสายสาคร 1
79 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
80 ธิดา ทานตะวัน 1
81 วาสนา เสียงดัง 1
82 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
83 นนทกร ศาลิคุปต 1
84 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
85 ฐิติชญา เพชรสายทิพย์ 1
86 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
87 ดวงสมร จักรพันธุ์ 1
88 สายฝน ควรผดุง 1
89 สิริพร สิวราวุฒิ 1
90 สินีนาฏ สว่างใจธรรม 1
91 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
92 ธนินี เตรียมชัยศรี 1
93 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
94 สำเริง แย้มโสภี 1
95 วัลลภ แย้มเหมือน 1
96 สมพร พรมดี 1
97 สุวิชา ทองสิมา 1
98 อัจฉราวดี อวนอ่อน 1
99 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
100 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
101 Chalermpol Leevailoj 1
102 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
103 Srilert Chotpantarat 1
104 ศิริชัย ศิริกายะ 1
105 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
106 Boonchai Sangpetngam 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
108 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
109 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
110 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
111 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
112 กาญจนา แก้วเทพ 1
113 วัฒนชัย สมิทธากร 1
114 Jaitip Paiboon 1
115 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
116 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
117 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
118 Wilai Anomasiri 1
119 Vanida Chantarateptawan 1
120 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
121 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
122 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
123 พรสุรีย์ ไข่ติยากุล 1
124 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
125 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
126 กมลชนก ยวดยง 1
127 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
128 Thanathon Sesuk 1
129 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
130 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
131 Pantharee Boonsatorn 1
132 ศุกันยา ห้วยผัด 1
133 Thada Jirajaras 1
134 เอกชัย อดุลยธรรม 1
135 สุพิน คุณานุกูล 1
136 พรรณรวี วรรณรัตน์ 1
137 สุธาวดี ขำสกุล 1
138 พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์ 1
139 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
140 ชวณี ลี้ตระกูล 1
141 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
142 Pornpimol Muanjai 1
143 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
144 Kittisak Likhitwitayawuid 1
145 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
146 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
147 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
148 ชอุ่ม มลิลา 1
149 ประคอง ชอบเสียง 1
150 พรรณี กาญจนพลู 1
151 Chakkaphan Sutthirat 1
152 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
153 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
154 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
155 สุมา เมืองใย 1
156 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
157 ๋Janes, Gavin W. 1
158 Phanphen Wattanaarsakit 1
159 นภสร โกวรรธนะกุล 1
160 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
161 วินัย งามแสง 1
162 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
163 Yeshey Penjor 1
164 สุมิตรา พูลทอง 1
165 รุ่งราวี ทองกันยา 1
166 กำจัด มงคลกุล 1
167 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
168 วิมล เหมะจันทร 1
169 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
170 มยุรี ตันติสิระ 1
171 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
172 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
173 Vimolmas Lipipun 1
174 Supa Chantharasakul 1
175 Sumphan Wongseripipatana 1
176 Panee Boonthavi 1
177 Garnpimol C. Ritthidej 1
178 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
179 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
180 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
181 Puttipongse Varavudhi 1
182 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
183 ละอองทิพย์ เหมะ 1
184 Naiyana Chaiyabutr 1
185 Kitpramuk Tantayaporn 1
186 บรรจง คณะวรรณ 1
187 Sompol Sanguanrungsirikul 1
188 Ampa Luiengpirom 1
189 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 16
3 2551 7
4 2550 8
5 2549 6
6 2547 2
7 2545 4
8 2544 1
9 2542 3
10 2541 2
11 2539 3
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
2 การรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิต นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552
6 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯ
7 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553
8 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
9 คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย
10 การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์
11 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตา ของคนกรุงเทพฯ
13 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
14 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ปี 2553
15 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2552
16 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว
ปี พ.ศ. 2551
18 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
20 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
21 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชม ที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาด ของโรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้
22 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ของเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
23 แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
24 การเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2550
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า
26 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทรถยนต์
27 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์
28 การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
29 ความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคต่อรูปแบบการบริการธนาคารอัตโนมัติ
30 การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ
31 กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
32 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการยอมรับเกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจไอที
ปี พ.ศ. 2549
33 กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ปัจจุบันของธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชน
35 กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์ศิลปิน นักร้องไทยกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
36 การสื่อสาร และการยอมรับของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
37 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
38 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
39 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค
40 ภาพของบทบาทของสตรีในงานโฆษณาทางนิตยสาร และทัศนคติของนักสร้างสรรค์โฆษณา
ปี พ.ศ. 2545
41 ระดับการเชื่อมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้ากับ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
42 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2002
43 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์
44 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2544
45 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
46 การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
47 การทำหน้าที่ของรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางโทรทัศน์
48 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการใช้ธุรกิจเสริมและบริการเสริมในสถานีน้ำมันของคนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
49 การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2539
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง
52 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2537
53 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิตของคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร