ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัควดี ทั่วจบ 5
2 ลลิตา พ่วงมหา 5
3 วรอร เมฆสวัสดิ์ 5
4 วิริยาภรณ์ ศิวิไล 4
5 วิทวัส ปานศุภวัชร 2
6 อธิพร จันทรประทิน 2
7 อาทิตยา เข็มทอง 2
8 สุวดี ยาป่าคาย 2
9 บุรินทร์ นันทวิจารณ์ 2
10 ปริยดา วันไทย 2
11 Chalermpol Leevailoj 1
12 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
13 ศิริชัย ศิริกายะ 1
14 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
15 Srilert Chotpantarat 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
17 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
18 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
19 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
20 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
21 Boonchai Sangpetngam 1
22 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
23 วัฒนชัย สมิทธากร 1
24 Jaitip Paiboon 1
25 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
26 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
27 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
28 Wilai Anomasiri 1
29 Vanida Chantarateptawan 1
30 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
31 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
32 กาญจนา แก้วเทพ 1
33 อุทัย บุญประเสริฐ 1
34 พัธรา นักรำ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
36 กิติพร พลศร 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
39 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
40 อภิรดี นิตุธร 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
43 คัคนางค์ มณีศรี 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
46 Somying Tumwasorn 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
48 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
49 Kittisak Likhitwitayawuid 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
51 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
53 วิไล ชินธเนศ 1
54 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
55 Supa Chantharasakul 1
56 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
57 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
58 ชอุ่ม มลิลา 1
59 ประคอง ชอบเสียง 1
60 พรรณี กาญจนพลู 1
61 Chakkaphan Sutthirat 1
62 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
63 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
64 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
65 สุมา เมืองใย 1
66 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
67 ๋Janes, Gavin W. 1
68 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
69 Phanphen Wattanaarsakit 1
70 นภสร โกวรรธนะกุล 1
71 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
72 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
73 Yeshey Penjor 1
74 สุมิตรา พูลทอง 1
75 รุ่งราวี ทองกันยา 1
76 กำจัด มงคลกุล 1
77 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
78 วิมล เหมะจันทร 1
79 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
80 มยุรี ตันติสิระ 1
81 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
82 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
83 Vimolmas Lipipun 1
84 ธวัชชัย สันติสุข 1
85 Sumphan Wongseripipatana 1
86 Panee Boonthavi 1
87 Garnpimol C. Ritthidej 1
88 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
89 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
90 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
91 Puttipongse Varavudhi 1
92 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
93 ละอองทิพย์ เหมะ 1
94 Naiyana Chaiyabutr 1
95 Kitpramuk Tantayaporn 1
96 บรรจง คณะวรรณ 1
97 Sompol Sanguanrungsirikul 1
98 Ampa Luiengpirom 1
99 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
100 สำเริง แย้มโสภี 1
101 สิทธิพร แอกทอง 1
102 Chayaporn Supachartwong 1
103 Kasidit Nootong 1
104 Anawatch Mitpratan 1
105 Jittima Chatchawansaisin 1
106 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
107 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
108 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
109 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
110 Chonticha Srisawang 1
111 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
112 Waraporn Siriterm 1
113 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
114 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
115 Acom Sornsute 1
116 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
117 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
118 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
119 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
120 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
121 Chariya Uiyyasathian 1
122 วินัย งามแสง 1
123 พรสุรีย์ ไข่ติยากุล 1
124 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
125 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
126 กมลชนก ยวดยง 1
127 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
128 Thanathon Sesuk 1
129 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
130 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
131 Pantharee Boonsatorn 1
132 ศุกันยา ห้วยผัด 1
133 Thada Jirajaras 1
134 เอกชัย อดุลยธรรม 1
135 สุพิน คุณานุกูล 1
136 พรรณรวี วรรณรัตน์ 1
137 สุธาวดี ขำสกุล 1
138 พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์ 1
139 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
140 ชวณี ลี้ตระกูล 1
141 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
142 Pornpimol Muanjai 1
143 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
144 สมชัย วัฒนการุณ 1
145 กระมล ทองธรรมชาติ 1
146 นนทกร ศาลิคุปต 1
147 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
148 ธิดา ทานตะวัน 1
149 วาสนา เสียงดัง 1
150 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
151 ดวงสมร จักรพันธุ์ 1
152 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
153 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
154 ฐิติชญา เพชรสายทิพย์ 1
155 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
156 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
157 สายฝน ควรผดุง 1
158 สินีนาฏ สว่างใจธรรม 1
159 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
160 ธนินี เตรียมชัยศรี 1
161 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
162 วัลลภ แย้มเหมือน 1
163 อัจฉราวดี อวนอ่อน 1
164 สิริพร สิวราวุฒิ 1
165 สมพร พรมดี 1
166 สุวิชา ทองสิมา 1
167 นิลาวรรณ มีเดช 1
168 ไววิทย์ พุทธารี 1
169 เพ็ญสุดา ประถมกรึก 1
170 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
171 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
172 อวย เกตุสิงห์ 1
173 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
174 ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2520- 1
175 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
176 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
177 Suchin Arunsawatwong 1
178 รุ่งฤดี พร้อมเพรียง 1
179 ประธาน ดาบเพชร 1
180 Varunee Padmasankh 1
181 สิรฎา เกตุเอี่ยม 1
182 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
183 อัจฉรา พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 1
184 ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ 1
185 Walaisiri Muangsiri 1
186 ยิ่งสุพร อาจองค์ 1
187 Rajalida Lipikorn 1
188 รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์ 1
189 นิตยา ชาญสายสาคร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 16
3 2551 7
4 2550 8
5 2549 6
6 2547 2
7 2545 4
8 2544 1
9 2542 3
10 2541 2
11 2539 3
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
2 การรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิต นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552
6 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯ
7 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553
8 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
9 คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย
10 การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์
11 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตา ของคนกรุงเทพฯ
13 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
14 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ปี 2553
15 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2552
16 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว
ปี พ.ศ. 2551
18 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
20 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
21 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชม ที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาด ของโรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้
22 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ของเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
23 แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
24 การเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2550
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า
26 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทรถยนต์
27 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์
28 การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
29 ความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคต่อรูปแบบการบริการธนาคารอัตโนมัติ
30 การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ
31 กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
32 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการยอมรับเกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจไอที
ปี พ.ศ. 2549
33 กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ปัจจุบันของธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชน
35 กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์ศิลปิน นักร้องไทยกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
36 การสื่อสาร และการยอมรับของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
37 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
38 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
39 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค
40 ภาพของบทบาทของสตรีในงานโฆษณาทางนิตยสาร และทัศนคติของนักสร้างสรรค์โฆษณา
ปี พ.ศ. 2545
41 ระดับการเชื่อมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้ากับ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
42 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2002
43 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์
44 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2544
45 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
46 การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
47 การทำหน้าที่ของรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางโทรทัศน์
48 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการใช้ธุรกิจเสริมและบริการเสริมในสถานีน้ำมันของคนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
49 การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2539
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง
52 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2537
53 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิตของคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร