ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัควดี ทั่วจบ 5
2 ลลิตา พ่วงมหา 5
3 วรอร เมฆสวัสดิ์ 5
4 วิริยาภรณ์ ศิวิไล 4
5 สุวดี ยาป่าคาย 2
6 อธิพร จันทรประทิน 2
7 อาทิตยา เข็มทอง 2
8 วิทวัส ปานศุภวัชร 2
9 บุรินทร์ นันทวิจารณ์ 2
10 ปริยดา วันไทย 2
11 เพ็ญสุดา ประถมกรึก 1
12 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
13 อวย เกตุสิงห์ 1
14 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
15 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
16 กระมล ทองธรรมชาติ 1
17 รุ่งฤดี พร้อมเพรียง 1
18 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
19 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
20 Suchin Arunsawatwong 1
21 ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2520- 1
22 ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ 1
23 Varunee Padmasankh 1
24 สิรฎา เกตุเอี่ยม 1
25 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
26 อัจฉรา พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 1
27 สมชัย วัฒนการุณ 1
28 Walaisiri Muangsiri 1
29 ยิ่งสุพร อาจองค์ 1
30 Rajalida Lipikorn 1
31 รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์ 1
32 ประธาน ดาบเพชร 1
33 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
34 Jittima Chatchawansaisin 1
35 สิทธิพร แอกทอง 1
36 Chayaporn Supachartwong 1
37 Kasidit Nootong 1
38 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
39 Chonticha Srisawang 1
40 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
41 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
42 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
43 Anawatch Mitpratan 1
44 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
45 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
46 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
47 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
48 Acom Sornsute 1
49 ไววิทย์ พุทธารี 1
50 Chariya Uiyyasathian 1
51 Waraporn Siriterm 1
52 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
53 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
54 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
55 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
56 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
57 กมลชนก ยวดยง 1
58 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
59 Thada Jirajaras 1
60 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
61 Thanathon Sesuk 1
62 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
63 Pantharee Boonsatorn 1
64 ศุกันยา ห้วยผัด 1
65 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
66 เอกชัย อดุลยธรรม 1
67 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
68 พรรณรวี วรรณรัตน์ 1
69 สุธาวดี ขำสกุล 1
70 พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์ 1
71 พรสุรีย์ ไข่ติยากุล 1
72 สุพิน คุณานุกูล 1
73 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
74 Pornpimol Muanjai 1
75 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
76 ชวณี ลี้ตระกูล 1
77 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
78 ธนินี เตรียมชัยศรี 1
79 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
80 นนทกร ศาลิคุปต 1
81 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
82 ธิดา ทานตะวัน 1
83 ดวงสมร จักรพันธุ์ 1
84 วินัย งามแสง 1
85 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
86 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
87 ฐิติชญา เพชรสายทิพย์ 1
88 วาสนา เสียงดัง 1
89 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
90 วัลลภ แย้มเหมือน 1
91 สำเริง แย้มโสภี 1
92 สินีนาฏ สว่างใจธรรม 1
93 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
94 อัจฉราวดี อวนอ่อน 1
95 สุวิชา ทองสิมา 1
96 สายฝน ควรผดุง 1
97 สิริพร สิวราวุฒิ 1
98 สมพร พรมดี 1
99 นิลาวรรณ มีเดช 1
100 Yeshey Penjor 1
101 Boonchai Sangpetngam 1
102 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
103 Chalermpol Leevailoj 1
104 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
105 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
106 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
107 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
108 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
110 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
111 Srilert Chotpantarat 1
112 ศิริชัย ศิริกายะ 1
113 Wilai Anomasiri 1
114 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
115 วัฒนชัย สมิทธากร 1
116 Jaitip Paiboon 1
117 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
118 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
119 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
120 กาญจนา แก้วเทพ 1
121 Vanida Chantarateptawan 1
122 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
124 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
126 พัธรา นักรำ 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
130 นิตยา ชาญสายสาคร 1
131 ธวัชชัย สันติสุข 1
132 อภิรดี นิตุธร 1
133 กิติพร พลศร 1
134 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
135 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
136 อุทัย บุญประเสริฐ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
138 Somying Tumwasorn 1
139 วิไล ชินธเนศ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
141 คัคนางค์ มณีศรี 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
143 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
144 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
145 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
146 Chakkaphan Sutthirat 1
147 พรรณี กาญจนพลู 1
148 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
149 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
150 สุมา เมืองใย 1
151 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
152 วิมล เหมะจันทร 1
153 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
154 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
155 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
156 ชอุ่ม มลิลา 1
157 ประคอง ชอบเสียง 1
158 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
159 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
160 Phanphen Wattanaarsakit 1
161 นภสร โกวรรธนะกุล 1
162 กำจัด มงคลกุล 1
163 รุ่งราวี ทองกันยา 1
164 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
165 ๋Janes, Gavin W. 1
166 สุมิตรา พูลทอง 1
167 ละอองทิพย์ เหมะ 1
168 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
169 Supa Chantharasakul 1
170 Vimolmas Lipipun 1
171 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
172 มยุรี ตันติสิระ 1
173 Garnpimol C. Ritthidej 1
174 Panee Boonthavi 1
175 Kittisak Likhitwitayawuid 1
176 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
177 Sumphan Wongseripipatana 1
178 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
179 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
180 Kitpramuk Tantayaporn 1
181 Naiyana Chaiyabutr 1
182 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
183 Puttipongse Varavudhi 1
184 Ampa Luiengpirom 1
185 Sompol Sanguanrungsirikul 1
186 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
187 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
188 บรรจง คณะวรรณ 1
189 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 16
3 2551 7
4 2550 8
5 2549 6
6 2547 2
7 2545 4
8 2544 1
9 2542 3
10 2541 2
11 2539 3
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
2 การรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิต นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552
6 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯ
7 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553
8 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
9 คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย
10 การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์
11 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตา ของคนกรุงเทพฯ
13 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
14 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ปี 2553
15 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2552
16 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว
ปี พ.ศ. 2551
18 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
20 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
21 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชม ที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาด ของโรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้
22 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ของเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
23 แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
24 การเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2550
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า
26 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทรถยนต์
27 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์
28 การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
29 ความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคต่อรูปแบบการบริการธนาคารอัตโนมัติ
30 การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ
31 กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
32 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการยอมรับเกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจไอที
ปี พ.ศ. 2549
33 กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ปัจจุบันของธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชน
35 กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์ศิลปิน นักร้องไทยกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
36 การสื่อสาร และการยอมรับของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
37 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
38 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
39 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค
40 ภาพของบทบาทของสตรีในงานโฆษณาทางนิตยสาร และทัศนคติของนักสร้างสรรค์โฆษณา
ปี พ.ศ. 2545
41 ระดับการเชื่อมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้ากับ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
42 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2002
43 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์
44 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2544
45 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
46 การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
47 การทำหน้าที่ของรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางโทรทัศน์
48 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการใช้ธุรกิจเสริมและบริการเสริมในสถานีน้ำมันของคนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
49 การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2539
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง
52 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2537
53 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิตของคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร