ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภัควดี ทั่วจบ 5
2 ลลิตา พ่วงมหา 5
3 วรอร เมฆสวัสดิ์ 5
4 วิริยาภรณ์ ศิวิไล 4
5 สุวดี ยาป่าคาย 2
6 วิทวัส ปานศุภวัชร 2
7 อธิพร จันทรประทิน 2
8 บุรินทร์ นันทวิจารณ์ 2
9 ปริยดา วันไทย 2
10 อาทิตยา เข็มทอง 2
11 วาสนา เสียงดัง 1
12 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
13 สิริพร สิวราวุฒิ 1
14 ธิดา ทานตะวัน 1
15 สายฝน ควรผดุง 1
16 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
17 สมพร พรมดี 1
18 ดวงสมร จักรพันธุ์ 1
19 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
20 นนทกร ศาลิคุปต 1
21 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
22 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
23 ธนินี เตรียมชัยศรี 1
24 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
25 นิตยา ชาญสายสาคร 1
26 ธวัชชัย สันติสุข 1
27 ฐิติชญา เพชรสายทิพย์ 1
28 สินีนาฏ สว่างใจธรรม 1
29 อัจฉราวดี อวนอ่อน 1
30 วัลลภ แย้มเหมือน 1
31 สำเริง แย้มโสภี 1
32 สุวิชา ทองสิมา 1
33 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
34 อวย เกตุสิงห์ 1
35 รุ่งฤดี พร้อมเพรียง 1
36 ประธาน ดาบเพชร 1
37 ยิ่งสุพร อาจองค์ 1
38 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
39 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
40 ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2520- 1
41 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
42 เพ็ญสุดา ประถมกรึก 1
43 Rajalida Lipikorn 1
44 รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์ 1
45 อัจฉรา พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 1
46 ไววิทย์ พุทธารี 1
47 นิลาวรรณ มีเดช 1
48 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
49 อภิรดี นิตุธร 1
50 สิรฎา เกตุเอี่ยม 1
51 Walaisiri Muangsiri 1
52 ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ 1
53 Varunee Padmasankh 1
54 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
55 พัธรา นักรำ 1
56 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
57 ชวณี ลี้ตระกูล 1
58 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
59 สุพิน คุณานุกูล 1
60 Pornpimol Muanjai 1
61 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
62 กมลชนก ยวดยง 1
63 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
64 Thada Jirajaras 1
65 เอกชัย อดุลยธรรม 1
66 พรรณรวี วรรณรัตน์ 1
67 สุธาวดี ขำสกุล 1
68 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
69 Thanathon Sesuk 1
70 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
71 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
72 ศุกันยา ห้วยผัด 1
73 Pantharee Boonsatorn 1
74 พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์ 1
75 พรสุรีย์ ไข่ติยากุล 1
76 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
77 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
79 กิติพร พลศร 1
80 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
81 คัคนางค์ มณีศรี 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
84 Suchin Arunsawatwong 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
86 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
88 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
91 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
92 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
93 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
94 Somying Tumwasorn 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
96 วิไล ชินธเนศ 1
97 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
98 อุทัย บุญประเสริฐ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
100 Acom Sornsute 1
101 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
102 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
103 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
104 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
105 มยุรี ตันติสิระ 1
106 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
107 Panee Boonthavi 1
108 Garnpimol C. Ritthidej 1
109 Supa Chantharasakul 1
110 Vimolmas Lipipun 1
111 บรรจง คณะวรรณ 1
112 Sompol Sanguanrungsirikul 1
113 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
114 ละอองทิพย์ เหมะ 1
115 วิมล เหมะจันทร 1
116 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
117 Puttipongse Varavudhi 1
118 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
119 Ampa Luiengpirom 1
120 Kitpramuk Tantayaporn 1
121 Naiyana Chaiyabutr 1
122 Sumphan Wongseripipatana 1
123 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
124 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
125 Srilert Chotpantarat 1
126 ศิริชัย ศิริกายะ 1
127 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
128 Chalermpol Leevailoj 1
129 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
130 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
131 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
132 Boonchai Sangpetngam 1
133 กาญจนา แก้วเทพ 1
134 Vanida Chantarateptawan 1
135 Jaitip Paiboon 1
136 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
137 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
138 Kittisak Likhitwitayawuid 1
139 วัฒนชัย สมิทธากร 1
140 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
141 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
142 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
143 Wilai Anomasiri 1
144 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
145 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
146 Kasidit Nootong 1
147 Anawatch Mitpratan 1
148 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
149 Waraporn Siriterm 1
150 Chayaporn Supachartwong 1
151 สิทธิพร แอกทอง 1
152 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
153 Chonticha Srisawang 1
154 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
155 Jittima Chatchawansaisin 1
156 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
157 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
158 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
159 สมชัย วัฒนการุณ 1
160 กระมล ทองธรรมชาติ 1
161 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
162 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
163 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
164 Chariya Uiyyasathian 1
165 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
166 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
167 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
168 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
169 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
170 ชอุ่ม มลิลา 1
171 ประคอง ชอบเสียง 1
172 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
173 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
174 พรรณี กาญจนพลู 1
175 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
176 สุมา เมืองใย 1
177 Chakkaphan Sutthirat 1
178 ๋Janes, Gavin W. 1
179 สุมิตรา พูลทอง 1
180 Phanphen Wattanaarsakit 1
181 นภสร โกวรรธนะกุล 1
182 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
183 วินัย งามแสง 1
184 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
185 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
186 รุ่งราวี ทองกันยา 1
187 กำจัด มงคลกุล 1
188 Yeshey Penjor 1
189 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 16
3 2551 7
4 2550 8
5 2549 6
6 2547 2
7 2545 4
8 2544 1
9 2542 3
10 2541 2
11 2539 3
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
2 การรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิต นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552
6 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯ
7 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553
8 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
9 คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย
10 การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์
11 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตา ของคนกรุงเทพฯ
13 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
14 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ปี 2553
15 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2552
16 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว
ปี พ.ศ. 2551
18 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
20 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
21 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชม ที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาด ของโรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้
22 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ของเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
23 แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
24 การเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2550
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า
26 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทรถยนต์
27 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์
28 การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
29 ความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคต่อรูปแบบการบริการธนาคารอัตโนมัติ
30 การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ
31 กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
32 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการยอมรับเกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจไอที
ปี พ.ศ. 2549
33 กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ปัจจุบันของธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชน
35 กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์ศิลปิน นักร้องไทยกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
36 การสื่อสาร และการยอมรับของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
37 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
38 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
39 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค
40 ภาพของบทบาทของสตรีในงานโฆษณาทางนิตยสาร และทัศนคติของนักสร้างสรรค์โฆษณา
ปี พ.ศ. 2545
41 ระดับการเชื่อมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้ากับ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
42 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2002
43 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์
44 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2544
45 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
46 การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
47 การทำหน้าที่ของรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางโทรทัศน์
48 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการใช้ธุรกิจเสริมและบริการเสริมในสถานีน้ำมันของคนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
49 การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2539
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง
52 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2537
53 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิตของคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร