ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัฒนา วงษ์กะพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 10
2 วรอร เมฆสวัสดิ์ 5
3 ลลิตา พ่วงมหา 5
4 ภัควดี ทั่วจบ 5
5 วิริยาภรณ์ ศิวิไล 4
6 วิทวัส ปานศุภวัชร 2
7 อธิพร จันทรประทิน 2
8 อาทิตยา เข็มทอง 2
9 สุวดี ยาป่าคาย 2
10 บุรินทร์ นันทวิจารณ์ 2
11 ปริยดา วันไทย 2
12 มณิภัทร งามเกิดเกียรติ 1
13 สุวิชา ทองสิมา 1
14 วัลลภ แย้มเหมือน 1
15 กิติพร พลศร 1
16 สุนีย์ นัยจรัญ 1
17 พัธรา นักรำ 1
18 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
19 นิตยา ชาญสายสาคร 1
20 สำเริง แย้มโสภี 1
21 สายฝน ควรผดุง 1
22 อภิรดี นิตุธร 1
23 สิริพร สิวราวุฒิ 1
24 สมพร พรมดี 1
25 ธวัชชัย สันติสุข 1
26 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
29 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
30 Chulalongkorn University. Graduate School 1
31 อุทัย บุญประเสริฐ 1
32 ธนินี เตรียมชัยศรี 1
33 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
34 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
35 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
36 วิไล ชินธเนศ 1
37 คัคนางค์ มณีศรี 1
38 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
39 ฐิติชญา เพชรสายทิพย์ 1
40 อวย เกตุสิงห์ 1
41 ประธาน ดาบเพชร 1
42 ดวงสมร จักรพันธุ์ 1
43 Rajalida Lipikorn 1
44 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
45 นิลาวรรณ มีเดช 1
46 สิรฎา เกตุเอี่ยม 1
47 Suchin Arunsawatwong 1
48 อัจฉรา พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 1
49 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
50 นนทกร ศาลิคุปต 1
51 Walaisiri Muangsiri 1
52 อัจฉราวดี อวนอ่อน 1
53 Somying Tumwasorn 1
54 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
55 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
56 สินีนาฏ สว่างใจธรรม 1
57 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
58 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
59 ธิดา ทานตะวัน 1
60 Varunee Padmasankh 1
61 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
62 ไววิทย์ พุทธารี 1
63 วาสนา เสียงดัง 1
64 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
65 Vimolmas Lipipun 1
66 Boonchai Sangpetngam 1
67 Chalermpol Leevailoj 1
68 มยุรี ตันติสิระ 1
69 Srilert Chotpantarat 1
70 Garnpimol C. Ritthidej 1
71 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
73 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
74 Kittisak Likhitwitayawuid 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
76 Sumphan Wongseripipatana 1
77 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
78 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
79 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
80 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
81 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
82 Jaitip Paiboon 1
83 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
84 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
85 Kitpramuk Tantayaporn 1
86 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
87 Vanida Chantarateptawan 1
88 Sompol Sanguanrungsirikul 1
89 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
91 วัฒนชัย สมิทธากร 1
92 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
93 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
94 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
96 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
98 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
99 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
101 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
104 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
105 Wilai Anomasiri 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
108 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
110 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
113 ศิริชัย ศิริกายะ 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
115 กาญจนา แก้วเทพ 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
117 รุ่งฤดี พร้อมเพรียง 1
118 พรรณี กาญจนพลู 1
119 สุมา เมืองใย 1
120 นิศา วิชพันธุ์ 1
121 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
122 ประคอง ชอบเสียง 1
123 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
124 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
125 พรสุรีย์ ไข่ติยากุล 1
126 พงศ์พิชาญ พรสินธนรัชต์ 1
127 Prakong Tangpraprutkul 1
128 Puttipongse Varavudhi 1
129 ละอองทิพย์ เหมะ 1
130 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
131 มยุรี จารุปาน 1
132 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
133 วินัย งามแสง 1
134 Chonticha Srisawang 1
135 Jittima Chatchawansaisin 1
136 Chayaporn Supachartwong 1
137 Tadchanon Chuman 1
138 นภสร โกวรรธนะกุล 1
139 ๋Janes, Gavin W. 1
140 รุ่งราวี ทองกันยา 1
141 Yeshey Penjor 1
142 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
143 สุธาวดี ขำสกุล 1
144 พรรณรวี วรรณรัตน์ 1
145 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
146 ศุกันยา ห้วยผัด 1
147 Thanathon Sesuk 1
148 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
149 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
150 Pantharee Boonsatorn 1
151 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
152 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
153 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
154 Ong, Say Kee 1
155 Acom Sornsute 1
156 กมลชนก ยวดยง 1
157 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
158 วิลาสินีย์ บุญเรือง 1
159 Narong Punnim 1
160 ชวณี ลี้ตระกูล 1
161 สุเมธ กาญจนพันธุ์ 1
162 สุพิน คุณานุกูล 1
163 Pornpimol Muanjai 1
164 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
165 Thada Jirajaras 1
166 Siriporn Sriwarakan 1
167 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
168 เอกชัย อดุลยธรรม 1
169 Anawatch Mitpratan 1
170 Waraporn Siriterm 1
171 ผุสดี เรืองทอง, 2520- 1
172 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
173 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
174 สลิตตา ลายลิขิต, 2522- 1
175 Chariya Uiyyasathian 1
176 ภานินี นิมากร, 2518- 1
177 Kasidit Nootong 1
178 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
179 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
180 ใจพร เศรษฐาภิวัติกุล, 2520- 1
181 สิทธิพร แอกทอง 1
182 เพ็ญสุดา ประถมกรึก 1
183 สุธินี กิตติวรรธนกุล, 2524- 1
184 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
185 ยิ่งสุพร อาจองค์ 1
186 สมชัย วัฒนการุณ 1
187 กระมล ทองธรรมชาติ 1
188 รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์ 1
189 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
190 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
191 เกริกเกียรติ พันธุ์พิพัฒน์ 1
192 นิชดา เตรียมชัยศรี, 2519- 1
193 กัญญา ศุภปิติพร 1
194 วารี อัศวเกียรติรักษา, 2511- 1
195 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
196 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
197 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
198 Panee Boonthavi 1
199 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
200 Chakkaphan Sutthirat 1
201 Supa Chantharasakul 1
202 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
203 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
204 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
205 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
206 Chulalongkorn University.Graduate school 1
207 วิมล เหมะจันทร 1
208 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
209 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
210 ชอุ่ม มลิลา 1
211 กำจัด มงคลกุล 1
212 Ampa Luiengpirom 1
213 Naiyana Chaiyabutr 1
214 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
215 Phanphen Wattanaarsakit 1
216 สุมิตรา พูลทอง 1
217 บรรจง คณะวรรณ 1
218 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
219 ประคอง สุทธสาร 1
220 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
221 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
222 ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 16
3 2551 7
4 2550 8
5 2549 6
6 2547 2
7 2545 4
8 2544 1
9 2542 3
10 2541 2
11 2539 3
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
2 การรณรงค์ทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
3 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
4 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิต นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
5 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2552
6 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯ
7 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ ปี 2553
8 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
9 คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชาย
10 การรับรู้ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มประเภทสุราที่ผ่านสื่อโทรทัศน์
11 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าโครงการในพระราชดำริฯ ของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
12 การเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตา ของคนกรุงเทพฯ
13 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเอกชน
14 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อระบบแอดมิชชั่นส์ปี 2553
15 กลยุทธ์การสื่อสาร การรับรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกองทุนพัฒนาชุมชนของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2552
16 การเปิดรับสื่อ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภาวะโลกร้อน ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
17 ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสื่อภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยว
ปี พ.ศ. 2551
18 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
19 กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ
20 การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
21 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ชม ที่มีต่อการสื่อสารทางการตลาด ของโรงภาพยนตร์เครือเอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้
22 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ของเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ กับการรับรู้ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
23 แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
24 การเปิดรับข่าวสารความรู้ ทัศนคติ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2550
25 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า
26 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทรถยนต์
27 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์
28 การประชาสัมพันธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
29 ความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคต่อรูปแบบการบริการธนาคารอัตโนมัติ
30 การใช้หลักธรรมะในการประชาสัมพันธ์ภายในเพื่อการบริหารจัดการองค์การธุรกิจ
31 กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
32 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการยอมรับเกี่ยวกับการจัดการเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจไอที
ปี พ.ศ. 2549
33 กลยุทธ์และประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34 การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ปัจจุบันของธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชน
35 กลยุทธ์การบริหารภาพลักษณ์ศิลปิน นักร้องไทยกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
36 การสื่อสาร และการยอมรับของผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
37 กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
38 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของการรณรงค์ต่อต้านซีดีละเมิดลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
39 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าองค์กรของบริษัทที่แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจ กับการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค
40 ภาพของบทบาทของสตรีในงานโฆษณาทางนิตยสาร และทัศนคติของนักสร้างสรรค์โฆษณา
ปี พ.ศ. 2545
41 ระดับการเชื่อมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตราสินค้ากับ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ต่อการตลาดเชิงกิจกรรม
42 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดของผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2002
43 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อร้านหนังสือออนไลน์
44 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกชมภาพยนตร์ไทย
ปี พ.ศ. 2544
45 การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2542
46 การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
47 การทำหน้าที่ของรายการสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางโทรทัศน์
48 ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการใช้ธุรกิจเสริมและบริการเสริมในสถานีน้ำมันของคนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
49 การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2539
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวกรรมการบริโภคอาหารกล่อง สำเร็จรูปแช่แข็ง
52 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ พ.ศ.2537
53 อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิตของคนรุ่นใหม่ในกรุงเทพมหานคร