ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวลักษณ์ อะมะวัลย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
2 อนุชา เหลาเคน 6
3 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
4 ปรีชา แสงโสดา 6
5 เสาวรี บำรุง 6
6 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
7 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
8 แฉล้ม มาศวรรณา 3
9 กิติพร เจริญสุข 3
10 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
11 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
12 ประพิศ วองเทียม 3
13 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
14 จารุวรรณ บางแวก 3
15 จงรักษ์ จารุเนตร 3
16 อานนท์ มลิพันธ์ 3
17 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
18 สุชาติ คำอ่อน 3
19 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
20 ณิชา โป้ทอง 3
21 สันติ พรหมคำ 3
22 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
23 สายชล แสงแก้ว 3
24 พวงผกา อ่างมณี 3
25 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
26 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
27 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
28 สุภาวดี สมภาค 3
29 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
30 มณี หาชานนท์ 3
31 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
32 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
33 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
34 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
35 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
36 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
37 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
38 สาคร โรจนัย 3
39 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
40 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
41 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
42 บุญญาภา ศรีหาตา 3
43 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
44 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
45 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
46 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
47 วัลลีย์ อมรพล 3
48 สมพงษ์ ทองช่วย 3
49 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
50 สุภาพร สุขโต 3
51 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
52 เอมอร เพชรทอง 3
53 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
54 ฉลอง เกิดศรี 3
55 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
56 สุเทพ สหายา 3
57 อัมพร วิโนทัย 3
58 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
59 เบญจมาศ คำสืบ 3
60 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
61 ปิยะรัตน์ จังพล 3
62 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
63 วลัยพร ศะศิประภา 3
64 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
65 มานิตา คงชื่นสิน 3
66 ลักขณา บำรุงศรี 3
67 สุมนำ งามผ่องใส 3
68 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
69 เมธาพร พุฒขำว 3
70 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
71 จำนง ชัญถาวร 3
72 กุลชาติ นำคจันทึก 3
73 จรรยา มณีโชติ 3
74 ศักดา พุทธพาธ 3
75 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
76 โอภำษ บุญเส็ง 3
77 ศศิธร ประพรม 3
78 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
79 ประนอม ใจอ้าย 3
80 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
81 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
82 รัศมี สิมมา 3
83 รจนา ไวยเจริญ 3
84 วินัย ศรวัต 3
85 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
86 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
87 อิสระ พุทธสิมมา 3
88 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
89 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
90 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
91 สุนัดดา เชาวลิต 3
92 อิทธิพล บรรณาการ 3
93 ชมัยพร บัวมาศ 3
94 มัตติกา ทองรส 3
95 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
96 เมธาพร พุฒขาว 3
97 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
98 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
99 โอภาษ บุญเส็ง 3
100 ปรัชญา เอกฐิน 3
101 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 543 4