ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวลักษณ์ อะมะวัลย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุชา เหลาเคน 6
2 ปรีชา แสงโสดา 6
3 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
4 เสาวรี บำรุง 6
5 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
6 รัศมี สิมมา 3
7 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
8 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
9 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
10 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
11 ประนอม ใจอ้าย 3
12 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
13 วินัย ศรวัต 3
14 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
15 รจนา ไวยเจริญ 3
16 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
17 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
18 มัตติกา ทองรส 3
19 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
20 ศศิธร ประพรม 3
21 ปิยะรัตน์ จังพล 3
22 ชมัยพร บัวมาศ 3
23 อิทธิพล บรรณาการ 3
24 ปรัชญา เอกฐิน 3
25 เมธาพร พุฒขาว 3
26 อิสระ พุทธสิมมา 3
27 สุนัดดา เชาวลิต 3
28 โอภาษ บุญเส็ง 3
29 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
30 จารุวรรณ บางแวก 3
31 กิติพร เจริญสุข 3
32 สุภาวดี สมภาค 3
33 พวงผกา อ่างมณี 3
34 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
35 แฉล้ม มาศวรรณา 3
36 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
37 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
38 อานนท์ มลิพันธ์ 3
39 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
40 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
41 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
42 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
43 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
44 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
45 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
46 ฉลอง เกิดศรี 3
47 สันติ พรหมคำ 3
48 ณิชา โป้ทอง 3
49 สายชล แสงแก้ว 3
50 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
51 สุชาติ คำอ่อน 3
52 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
53 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
54 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
55 บุญญาภา ศรีหาตา 3
56 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
57 สุภาพร สุขโต 3
58 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
59 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
60 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
61 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
62 มณี หาชานนท์ 3
63 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
64 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
65 เอมอร เพชรทอง 3
66 สมพงษ์ ทองช่วย 3
67 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
68 ประพิศ วองเทียม 3
69 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
70 จงรักษ์ จารุเนตร 3
71 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
72 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
73 วัลลีย์ อมรพล 3
74 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
75 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
76 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
77 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
78 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
79 มานิตา คงชื่นสิน 3
80 ลักขณา บำรุงศรี 3
81 จรรยา มณีโชติ 3
82 ศักดา พุทธพาธ 3
83 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
84 อัมพร วิโนทัย 3
85 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
86 เบญจมาศ คำสืบ 3
87 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
88 สุเทพ สหายา 3
89 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
90 โอภำษ บุญเส็ง 3
91 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
92 สาคร โรจนัย 3
93 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
94 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
95 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
96 เมธาพร พุฒขำว 3
97 กุลชาติ นำคจันทึก 3
98 จำนง ชัญถาวร 3
99 สุมนำ งามผ่องใส 3
100 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
101 วลัยพร ศะศิประภา 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 543 4