ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวลักษณ์ อะมะวัลย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีชา แสงโสดา 6
2 เสาวรี บำรุง 6
3 อนุชา เหลาเคน 6
4 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
5 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
6 เมธาพร พุฒขาว 3
7 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
8 สุนัดดา เชาวลิต 3
9 อิทธิพล บรรณาการ 3
10 ปรัชญา เอกฐิน 3
11 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
12 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
13 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
14 ชมัยพร บัวมาศ 3
15 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
16 โอภาษ บุญเส็ง 3
17 ปิยะรัตน์ จังพล 3
18 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
19 เบญจมาศ คำสืบ 3
20 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
21 สุเทพ สหายา 3
22 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
23 วลัยพร ศะศิประภา 3
24 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
25 ศศิธร ประพรม 3
26 รัศมี สิมมา 3
27 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
28 มัตติกา ทองรส 3
29 ประนอม ใจอ้าย 3
30 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
31 สายชล แสงแก้ว 3
32 สุชาติ คำอ่อน 3
33 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
34 ณิชา โป้ทอง 3
35 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
36 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
37 จารุวรรณ บางแวก 3
38 สุภาวดี สมภาค 3
39 พวงผกา อ่างมณี 3
40 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
41 สันติ พรหมคำ 3
42 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
43 วินัย ศรวัต 3
44 รจนา ไวยเจริญ 3
45 อัมพร วิโนทัย 3
46 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
47 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
48 อิสระ พุทธสิมมา 3
49 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
50 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
51 ฉลอง เกิดศรี 3
52 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
53 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
54 ลักขณา บำรุงศรี 3
55 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
56 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
57 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
58 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
59 วัลลีย์ อมรพล 3
60 สมพงษ์ ทองช่วย 3
61 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
62 สุภาพร สุขโต 3
63 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
64 เอมอร เพชรทอง 3
65 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
66 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
67 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
68 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
69 แฉล้ม มาศวรรณา 3
70 กิติพร เจริญสุข 3
71 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
72 อานนท์ มลิพันธ์ 3
73 ประพิศ วองเทียม 3
74 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
75 จงรักษ์ จารุเนตร 3
76 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
77 บุญญาภา ศรีหาตา 3
78 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
79 จำนง ชัญถาวร 3
80 สุมนำ งามผ่องใส 3
81 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
82 เมธาพร พุฒขำว 3
83 กุลชาติ นำคจันทึก 3
84 โอภำษ บุญเส็ง 3
85 มานิตา คงชื่นสิน 3
86 จรรยา มณีโชติ 3
87 ศักดา พุทธพาธ 3
88 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
89 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
90 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
91 มณี หาชานนท์ 3
92 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
93 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
94 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
95 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
96 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
97 สาคร โรจนัย 3
98 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
99 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
100 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
101 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 543 4