ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวรา แก้วนุ้ย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รอบียะ เจ๊ะเลาะ 16
2 ผศ.ดร. เมตตา กูนิง 16
3 มูฮำ มัดอายุบ ปาทาน 16
4 เรืองรวี พิชัยกุลเกตุผล 16
5 ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล 16
6 ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี 16
7 รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ 16
8 มูฮัมหมัดนาเซร์ หะบาแย 16
9 ดร.มะนะพียะ เมาตี 16
10 ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ 16
11 อับดุลการิม อัสมะแอ 16
12 รอมฎอน ปันจอร์ 16
13 ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ 16
14 ดร.ตายูดิน อุสมาน 16
15 ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ 16
16 ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 16
17 สุรชัย ไวยวรรณจิตร 16
18 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี 13
19 กุสุมา กูใหญ่ 10
20 วลักษณ์กมล จ่างกมล 10
21 ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ 10
22 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 10
23 วิชัย กาญจนสุวรรณ 10
24 เมตตา กูนิง 9
25 Dr.Norbert Ropers 7
26 Pauline Tweedie 7
27 สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง 3
28 ไพซอล ดาโอ๊ะ 3
29 ทักษพล ธรรมรังสี 2
30 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
31 สุทธิศักดิ์ ดือเระ 1
32 มายือนิง อิสอ 1
33 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
34 โศภิต นาสืบ 1
35 Thaksaphon Thamarangsi 1
36 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 5
2 2559 2
3 2554 2
4 2551 1
5 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 4
2 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Poll) ครั้งที่ 3
3 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Poll) ครั้งที่ 2
4 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Poll) ครั้งที่ 1
5 การสำรวจแนวโน้มทัศนคติของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ, ความยุติธรรม, ปัญหาสังคม และการสร้างสันติภาพ
ปี พ.ศ. 2559
6 ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ PEACE SURVEY ครั้งที่ 2 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
7 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ PEACE SURVEY ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559
ปี พ.ศ. 2554
8 การคัดกรอง บำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา : ช่องว่างภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
9 พฤติกรรมการคุกคามทางเพศในกลุ่มเด็กและเยาวชน ภายใต้อิทธิพลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2551
10 การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน