ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวรรณี โภชากรณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 สารยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสจากใบมะม่วงหิมพานต์ Anacardium occidentale (Linn.)
ปี พ.ศ. 2557
2 แนวทางในการพัฒนาการทํองเที่ยวตามความคิดเห็นของชุมชน หาดปากเมง จังหวัดตรัง
3 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันดามัน
5 ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทย
6 บทบาทของกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
7 การจัดการความรู้และสำรวจแผนที่ศักยภาพมนุษย์ (Funanmatting) เพื่อการบริหารจัดการงานพัฒนาอย่างยั่งยืนและแก้ปัญหาความยากจนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
8 การจัดการความรู้และสำรวจแผนที่ศักยภาพมนุษย์ (Funanmatting) เพื่อการบริหารจัดการงานพัฒนาอย่างยั่งยืนและแก้ปัญหาความยากจนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ปี พ.ศ. 2551
9 วิถีชีวิตและทัศนคติในการเปลี่ยนแปลงอาชีพการปลูกข้าวของชาวนาในเขตลุ่มน้ำปากพนัง
10 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมกลุ่มจังหวัดภาคใต้
11 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมกลุ่มจังหวัดภาคใต้
12 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงรมยางพารา
ปี พ.ศ. 2550
13 วิถีชีวิตและทัศนคติในการเปลี่ยนแปลงอาชีพการปลูกข้าวของชาวนาในเขตลุ่มน้ำปากพนัง