ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวรรณี โพธิศรี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การรับรู้และตอบสนองต่อสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภควัยรุ่น
2 การรับรู้และการตอบสนองต่อสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภควัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2556
3 “สืบฮีต แป๋งฮอย ผญาปัญญาไทลื้อ” กระบวนการสื่อสารในการสร้างความภาคภูมิใจ และสืบทอดวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทลื้อ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเครือข่ายเยาวชน ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2554
4 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารประชาสัมพันธ์ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
5 แนวทางการจัดการปัญญาสุขภาวะของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2535
6 การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ ของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เขตกรุงเทพมหานคร
7 การเปิดรับสื่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ในการป้องกันโรคเอดส์ ของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เขตกรุงเทพมหานคร