ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวรรณา วรสิงห์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผลของความเข้มแสง อุณหภูมิ ปริมาณไนโตรเจนและฟอสเฟตในน้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเท (Ulva rigida C. Agardh, 1823)
ปี พ.ศ. 2559
2 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสาหร่ายผักกาดทะเล(Ulva rigida C. Agardh, 1823)
ปี พ.ศ. 2555
3 การเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C.Agardh, 1823) ที่เลี้ยงร่วมกับปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1970)
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลของขนาดใบต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายผักกาดทะเล [Ulva rigida C. Agardh, 1823]
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายแผ่นปรุงรส
ปี พ.ศ. 2549
6 การตรวจหาแบคทีเรียทางสุขอนามัยฟาร์มจากดิน น้ำ และเนื้อกุ้งในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ จังหวัดตราด
7 การตรวจหาแบคทีเรียบาซิลลัส และแลคโตบาซิลลัสในดิน น้ำ และเนื้อกุ้ง ของบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำจังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2548
8 ความผันแปรและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราดในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2542-2546)
ปี พ.ศ. 2546
9 คุณภาพน้ำและดินในบ่อเลี้ยงปลากะรังในอำเภอเมือง จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2545
10 คุณภาพน้ำและตะกอนดินบริเวณแหล่งเลี้ยงปลาน้ำกร่อยในกระชังในจังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2541
11 ความไวต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียจากแม่น้ำจันทบุรี น้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งและกุ้งกุลาดำที่เป็นโรคในจังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2538
12 ความเป็นพิษเฉียบพลันและผลของคลอรีนที่มีต่อกุ้งกุลาดำ