ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวรรณา ประณีตวตกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอื้อ สิริจินดา 20
2 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 14
3 สมพร อิศวิลานนท์ 10
4 Suwanna Praneetvatakul 4
5 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 4
6 Somporn Isvilanonda 4
7 Jintana Pattanatornchai 3
8 จินตนา พัฒนาธรชัย 3
9 กัลยา อุดมวิทิต 3
10 Kalaya Udomvitid 3
11 จารุวรรณ เจตเกษกิจ 2
12 สงบทิพย์ พงศ์สถาบดี 2
13 นุชนาถ มั่งคั่ง 2
14 Juergen Zeddies 2
15 อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ 2
16 สุวรรณา สายรวมญาติ 2
17 อิสริยา บุญญะศิริ 2
18 สุวพร ผาสุก 2
19 จิราภัษ อัจจิมางกูร 1
20 ผานิตา นาคผจญ 1
21 วิมลมาศ โอสถเสน 1
22 ชนิกา ไหล่แท้ 1
23 นพดล สิงห์โต 1
24 ภาณุ ตรัยเวช 1
25 ภาวัน ปัญญากำพล 1
26 อุไรรัตน์ เนตรหาญ 1
27 นางสาววารุณี ชลายนนาวิน 1
28 นางสาวชลิตา พงศ์พิทยานันต์ 1
29 ชนาพร คำวงษ์ 1
30 Thomas Berger 1
31 Hermann Waibel 1
32 สันติ แสงเลิศไสว 1
33 ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ 1
34 มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ 1
35 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 1
36 วินัย พุทธกูล 1
37 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
38 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
39 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
40 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
41 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 1
42 โสภิณ ทองปาน 1
43 หทัยรัตน์ ไชยอมตกุล 1
44 ปิติ กันตังกุล 1
45 นายสันติชัย ชีวะชัยพิมล 1
46 นส.สุพรรณิกา ชนาวิรัตน์ 1
47 กมลทิพย์ อาระวิล 1
48 นส.พิไลวรรณ บุญสิน 1
49 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
50 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
51 เดชรัต สุขกำเนิด 1
52 พรพรรณ ภู่แก้ว 1
53 นายสำเริง พิบูลย์เศรษฐ์ 1
54 สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล 1
55 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
56 จารึก สิงหปรีชา 1
57 นส.วิมลมาศ โอสถเสน 1
58 นส.พรพรรณ ภู่แก้ว 1
59 เออวดี เปรมัษเฐียร (อุบลศุข) 1
60 กุลภา สุพงษ์พันธุ์ กุลดิลก 1
61 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
62 สิริกุล วะสี 1
63 นงนุช อังยุรีกุล 1
64 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
65 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 1
66 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
67 ทศพล พรพรหม 1
68 อรรัตน์ มงคลพร 1
69 Kampanat Vijitsrikamol 1
70 ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ 1
71 นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ 1
72 นายวิวัฒน์ สุทธิพงษ์ 1
73 นายประสิทธิ์ วงศาเทียม 1
74 นางทิพาวดี ตินนังวัฒนะ 1
75 นางสุนี ศรีสิงห์ 1
76 สันติ พ่วงเจริญ 1
77 ณรงค์ วีระไวทยะ 1
78 นายรณยุทธ์ สัตยานิคม 1
79 นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ์ 1
80 สมหมาย อุดมวิทิต 1
81 ดร.ปรัศนีย์ ทิพย์รักษา 1
82 น.ส.นิรัชรา เกิดบ้านชัน 1
83 น.ส.พรพรรณ ภู่แก้ว 1
84 นายวีระพล พลรักดี 1
85 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ 1
86 ไพลิน จิตรชุ่ม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 5
3 2555 6
4 2554 5
5 2553 5
6 2552 1
7 2551 10
8 2550 3
9 2549 2
10 2548 3
11 2547 2
12 2546 5
13 2545 2
14 2544 1
15 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานวิจัยและพัฒนาการแก้ปัญหาโรคใบขาวอ้อย จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2556
2 การจัดการโรคใบหงิกเหลืองในพริกและมะเขือเทศของเกษตรกรในประเทศไทย
3 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การผลิตพันธุ์อ้อยพลังงาน
4 การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายเพื่อการพัฒนาการทำเกษตรอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำแม่สาภาคเหนือของไทยโดยใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทน
5 การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินความเปราะบางสู่ความยากจนในประเทศไทย ปี 2556
6 โครงการเร่งรัดงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย
ปี พ.ศ. 2555
7 การประเมินความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
8 ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคการเกษตร
9 โครงการเสริมสร้างการบูรณาการจัดการระบบนิเวศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมปากแม่น้ำบางปะกง
10 การประเมินความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
11 การประเมินความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
12 การเจริญเติบโตของผลิตภาพการผลิตโดยรวมภาคเกษตรกับความยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2554
13 การประเมินความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
14 การวางแผนการใช้ที่ดินของระบบการทำเกษตรในพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
15 ส่งเสริมและขยายข้อมูลซำหลายปีสำหรับการประเมินความเปราะบางสู่ความยากจนในประเทศไทย
16 การประเมินความยั่งยืนของระบบการทำนาข้าวในตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
17 ความยั่งยืนของทรัพยากรการเกษตรของครัวเรือนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
18 Evaluation of the IRRI-RKB
19 แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
20 การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อรายได้ ภาคการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
21 มูลค่าผลประโยชน์ของการควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อยโดยชีววิธี
22 แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
23 คู่มือการใช้แบบจำลอง MP-MAS สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
24 Establishment and Management of Database on Vulnerability Issues in Thailand
25 Monitoring and Evaluation of Learn-it rice Knowledge Bank in Thailand
26 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
27 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานวิจัยภายใต้ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติในช่วงปีงบประมาณ 2549 และ 2550
28 การประเมินผลกระทบโครงการการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน (ข้าวและอ้อย)
29 การประเมินผลทางเศรษฐกิจของงานวิจัยการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้าง โดยการใช้แมลงที่เป็นหมันผสมผสานร่วมกับวิธีการอื่น
30 แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
31 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตสบู่ดำแบบปลูกหัวไร่ปลายนา และปลูกอย่างมีการจัดการสำหรับการผลิตไบโอดีเซล
32 ประสิทธิภาพระดับฟาร์มของการเกษตรในลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
33 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของงานวิจัยการใช้เชื้อราเขียวเพื่อควบคุมหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย
ปี พ.ศ. 2550
34 รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการชุดทดสอบคลอรีนสำหรับน้ำดื่มและน้ำในสระว่ายน้ำ
35 รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างและวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
36 รายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบ (ทางเศรษฐกิจ) งานวิจัยด้านเทคโนโลยี ECTI กรณีศึกษาโครงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2549
37 การประเมินผลเศรษฐกิจของแผนงานวิจัยการประยุกต์เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อส่งเสริมการส่งออกทุเรียน ปีที่ 2
38 แบบจำลองระดับลุ่มน้ำสำหรับการพัฒนาระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
39 Impact Asessment of FS-IPM in rice in Thailand : Medium Term Analysis.
40 โครงการ การประเมินผลสำเร็จของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตสตรอเบอร์รี่ภายใต้เงินสนับสนุนของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
41 แบบจำลองระดับหมู่บ้านและภูมิภาคสำหรับความยั่งยืนของระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2547
42 Biopexticied in Rice.
43 แบบจำลองระดับหมู่บ้านและภูมิภาคสำหรับความยั่งยืนระบบการเกษตรบนพื้นที่สูง(ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-ยุโรป เยอรมัน))
ปี พ.ศ. 2546
44 Impact Assessment of the FAO-EU IPM Programmer for Cotton in asia.
45 การประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตทะเลจีนใต้
46 การประเมินผลทางเศรษฐกิจของโครงการโรงเรียนเกษตรกร
47 การศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮันโนเวอร์ (ระยะที่ 2)
48 โครงการนำร่องของพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตทะเลจีนใต้
ปี พ.ศ. 2545
49 การวางแผนระบบการเกษตรแบบยั่งยืนบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย
50 การศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮันโนเวอร์
ปี พ.ศ. 2544
51 การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียภายใต้การสนับสนุนจาก ACIAR