ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาศักยภาพในการผลิตพลาสติกชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตข้าวในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคอีสานและภาคกลาง
2 ประสิทธิผลของโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ปี พ.ศ. 2555
3 โมเดลเชิงสาเหตุการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามแนวปฏิรูปการศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษา สถาบันบริหารธุรกิจสันติราษฎร์
4 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีนกลางของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
5 การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่แรงงานผู้ถูกเลิกจ้าง(แรงงานคืนถิ่น)
ปี พ.ศ. 2553
6 ความพร้อมในการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนของศูนย์การเรียนชุมชนอาคารสงเคราะห์ 90 (แฟลตกรุงเทพมหานคร) เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
7 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2541-2552
ปี พ.ศ. 2549
8 รูปแบบความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เพื่อความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเอกชน
ปี พ.ศ. 2536
9 ผลของการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลที่มีต่อความวิตกกังวลในการเลี้ยงดูทารก ของมารดาที่มีบุตรคนแรก โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
10 ผลของการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล ที่มีต่อความวิตกกังวลในการเลี้ยงดูทารกของมารดาที่มีบุตรคนแรก โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร