ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวรรณา ธุวโชติ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การรับรู้ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร
ปี พ.ศ. 2556
2 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการรับรู้ของผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการศึกษากลไกสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกรผ่านการตรวจสอบกิจการ
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงโคขุนคุณภาพดีของสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
5 การควบคุมกิจการสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2553
6 การควบคุมสหกรณ์ของสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์
ปี พ.ศ. 2550
7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนไม่จบตามเวลาที่กำหนด : ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน ในการจัดตั้งโรงทอผ้าไหมมัดหมี่ของ สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด
ปี พ.ศ. 2547
9 การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ของ คณาจารย์ ม.ก.
10 การศึกษาภาระงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2546