ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวรรณภา บุญจงรักษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การใช้จุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัสในดินกรด (Burkholderia sp.) ร่วมกับปุ๋ยชนิดต่างๆ ในการปรับปรุงดินกรดเพื่อผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดอำนาจเจริญ
2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพัฒนาที่ดินสำหรับปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มลุ่มน้ำเสียวน้อย-เสียวใหญ่ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
3 ผลของวัสดุอินทรีย์ชนิดต่างๆ ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ในการปรับปรุงดินเค็มเพื่อปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
4 อัตราการใช้ปุ๋ยชีวภาพจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถตรึงไนโตรเจน รวมทั้งละลายฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตฟักทอง
ปี พ.ศ. 2558
5 ผลของถ่านชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อการปรับปรุงดินสำหรับผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105
6 ศึกษาการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกบางสายพันธุ์บนคันนาปรับแต่ง ในพื้นที่ดินเค็ม จังหวัดร้อยเอ็ด
7 การปลูกหญ้าแฝกด้วยวัสดุอินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผลในพื้นที่ดินเค็มจังหวัดอำนาจเจริญ
ปี พ.ศ. 2557
8 ผลของการใช้วัสดุอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ พด. 12 ในการปรับปรุงดินเค็มเพื่อปลูกหญ้าเนเปียร์
9 ผลของการปรับรูปแปลงนา และการใช้วัสดุปรับปรุงดินต่อระดับ ความเค็มของดินและผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็ม
10 ผลของอัตราและระยะเวลาการใช้น้ำหมักชีวภาพกากยีสต์ ที่เหมาะสมเพื่อผลิตคะน้า
ปี พ.ศ. 2556
11 การใช้น้ำหมักชีวภาพจากกากยีสต์ร่วมกับปุ๋ยชนิดต่างๆ เพื่อผลิตคะน้าอินทรีย์ในสภาพดินนา
ปี พ.ศ. 2555
12 ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินร่วมกับน้ำหมักชีวภาพซุปเปอร์พด. 2 และ พด.11 (โสนอัฟริกัน) ต่อการตอบสนองของข้าวพันธุ์ต่างๆ ในชุดดินบุณฑริก
ปี พ.ศ. 2554
13 การจัดการดินและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินตามโปรแกรมการจัดการดินและปุ๋ยตามคำแนะนำปุ๋ยรายแปลงเพื่อการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2544
14 ผลของวัชพืชและวิธีการควบคุมวัชพืชต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่ว เหลืองที่ปลูกในฤดูแล้ง