ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวดี ยาป่าคาย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 2
2 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
3 กาญจนา แก้วเทพ 1
4 Vanida Chantarateptawan 1
5 Srilert Chotpantarat 1
6 Chalermpol Leevailoj 1
7 Boonchai Sangpetngam 1
8 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
9 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
10 ศิริชัย ศิริกายะ 1
11 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
12 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
13 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
14 Kittisak Likhitwitayawuid 1
15 Jaitip Paiboon 1
16 วัฒนชัย สมิทธากร 1
17 Wilai Anomasiri 1
18 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
19 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
20 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
22 อุทัย บุญประเสริฐ 1
23 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
24 วิไล ชินธเนศ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
26 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
27 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
28 Somying Tumwasorn 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
30 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
32 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
33 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
34 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
35 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
37 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
38 Sumphan Wongseripipatana 1
39 สุมา เมืองใย 1
40 Chakkaphan Sutthirat 1
41 พรรณี กาญจนพลู 1
42 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
43 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
44 วิมล เหมะจันทร 1
45 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
46 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
47 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
48 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
49 สุมิตรา พูลทอง 1
50 รุ่งราวี ทองกันยา 1
51 กำจัด มงคลกุล 1
52 ๋Janes, Gavin W. 1
53 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
54 ชอุ่ม มลิลา 1
55 ประคอง ชอบเสียง 1
56 ละอองทิพย์ เหมะ 1
57 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
58 มยุรี ตันติสิระ 1
59 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
60 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
61 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
62 Vimolmas Lipipun 1
63 Panee Boonthavi 1
64 Garnpimol C. Ritthidej 1
65 Supa Chantharasakul 1
66 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
67 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
68 Naiyana Chaiyabutr 1
69 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
70 Puttipongse Varavudhi 1
71 Kitpramuk Tantayaporn 1
72 Ampa Luiengpirom 1
73 บรรจง คณะวรรณ 1
74 Sompol Sanguanrungsirikul 1
75 คัคนางค์ มณีศรี 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
77 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
78 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
79 Acom Sornsute 1
80 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
81 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
82 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
83 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
84 Chariya Uiyyasathian 1
85 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
86 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
87 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
88 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
89 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
90 ศุกันยา ห้วยผัด 1
91 กระมล ทองธรรมชาติ 1
92 สมชัย วัฒนการุณ 1
93 Pantharee Boonsatorn 1
94 Waraporn Siriterm 1
95 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
96 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
97 วินัย งามแสง 1
98 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
99 นภสร โกวรรธนะกุล 1
100 Phanphen Wattanaarsakit 1
101 Yeshey Penjor 1
102 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
103 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
104 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
105 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
106 Chayaporn Supachartwong 1
107 Kasidit Nootong 1
108 Anawatch Mitpratan 1
109 สิทธิพร แอกทอง 1
110 Jittima Chatchawansaisin 1
111 Chonticha Srisawang 1
112 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
113 Thanathon Sesuk 1
114 Suchin Arunsawatwong 1
115 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
116 สายฝน ควรผดุง 1
117 สิริพร สิวราวุฒิ 1
118 วาสนา เสียงดัง 1
119 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
120 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
121 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
122 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
123 สมพร พรมดี 1
124 สุวิชา ทองสิมา 1
125 ธวัชชัย สันติสุข 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
128 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
129 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
130 วัลลภ แย้มเหมือน 1
131 สำเริง แย้มโสภี 1
132 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
133 ไววิทย์ พุทธารี 1
134 กมลชนก ยวดยง 1
135 อวย เกตุสิงห์ 1
136 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
137 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
138 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
139 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
140 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
141 ประธาน ดาบเพชร 1
142 Thada Jirajaras 1
143 Varunee Padmasankh 1
144 Pornpimol Muanjai 1
145 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
146 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
147 Walaisiri Muangsiri 1
148 Rajalida Lipikorn 1
149 เอกชัย อดุลยธรรม 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2