ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุลักษณ์ ศรีบุรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 14
2 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 5
3 อภิรัตน์ แก้วกัน 5
4 ปทีป เมธาคุณวุฒิ 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 3
6 วิสูตร โพธิ์เงิน 3
7 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 3
8 สัญญา วงศ์อร่าม 3
9 นภาพร เปี่ยมสง่า 2
10 ก่อโชค จันทวรางกูล 2
11 สุรชัย ลิปิวัฒนาการ 2
12 รุ่งธรรม บ่อเกิด 2
13 พงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล 2
14 ธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ 2
15 ปริญญา ชนะวาที 2
16 สุกัญญา โฆวิไลกูล 2
17 สิตางศุ์ พิลัยหล้า 2
18 วัชรินทร์ ฐิติอดิศัย 2
19 ลือชัย ครุธน้อย 2
20 เสถียร รุจิรวนิช 2
21 ขนบพร วัฒนสุขชัย 2
22 นุชนารถ ศรีวงสิตานนท์ 2
23 ธนพรรณ สุนทระ 2
24 ธีรพล คังคะเกตุ 2
25 พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ 2
26 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 2
27 ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล 2
28 มัทยา จิตติรัตน์ 2
29 สังคม ทองมี 1
30 วรวิทย์ องค์ครุฑรักษา 1
31 สุมาลี ทองรุ่งโรจน์ 1
32 กาญจนา พงษ์หา 1
33 วรรณี มณฑารักษ์ 1
34 มงคล จันทร์บำรุง 1
35 จิรศักดิ์ ส่งแสงขจร 1
36 ละออ ชุติกร 1
37 ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ 1
38 ฉลอง สุนทรนนท์ 1
39 ขันติ เจริญอาจ 1
40 กุลนิษก์ สอนวิทย์ 1
41 กาญจน์ ภาคสุวรรณ 1
42 พีรยา สระมาลา, 2510- 1
43 สารินี เกษมสันต์ ณ อยุธยา 1
44 เบญจพร เกียรติกำจรวงศ์ 1
45 พวงรัตน์ อดุลย์ 1
46 วริยา ลีละธิติ 1
47 โกศล ภูพลอย 1
48 พรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา 1
49 ไพฑูรย์ พูลสุข 1
50 วัฒนาพร คงทัพ 1
51 ณริศรา พฤกษะวัน, 2519- 1
52 วศิษฎ์ นาสารีย์, 2511- 1
53 ปัทมา วรรณสิน, 2521- 1
54 ณัฐยา ทิพรัตน์, 2512- 1
55 ชัชวาลย์ อินทุสมิต 1
56 ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 1
57 วีณา มิ่งขวัญ 1
58 อริยพร คุโรดะ 1
59 อุษณีย์ เสือดี 1
60 ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัน 1
61 อัฏฐพล คงพัฒน์ 1
62 บุษบา มธุรัสสกุล 1
63 วิรัตน์ คุ้มคำ 1
64 กัญญาดา แจ้งคำ 1
65 จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา 1
66 สุภางค์ จันทวานิช 1
67 ปฤณัต แสงสว่าง 1
68 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
69 ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ 1
70 ปฐมรัตน์ ยิ้มประเสริฐ 1
71 อำไพ ตีรณสาร 1
72 อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย 1
73 นิยม ออไอศูรย์ 1
74 ชำนาญ เล็กบรรจง 1
75 วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 1
76 นิรัช สุดสังข์ 1
77 พรพิมล ศิริวัฒน์ 1
78 กรรณิการ์ สัจกุล 1
79 เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ 1
80 อารักษ์ ศาสตระสิงห์ 1
81 ทินกร บัวพลู 1
82 อริยพร สมจิตต์ 1
83 นพดล สายทองยนต์ 1
84 ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล 1
85 นิภาพรรณ กุลดิลก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 2
3 2551 4
4 2550 6
5 2549 2
6 2548 3
7 2547 3
8 2546 2
9 2545 1
10 2544 5
11 2543 2
12 2542 3
13 2541 2
14 2539 6
15 2538 1
16 2537 2
17 2535 5
18 2534 4
19 2532 2
20 2531 2
21 2530 4
22 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ศิลปะไทยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของนักศึกษาศิลปะ
2 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ศิลปะไทยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของนักศึกษาศิลปะ
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษาทัศนะของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์สาขาศิลปะการแสดงเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานศิลปะ ในหลักสูตรศิลปะการแสดง ระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
4 การศึกษาทัศนะของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์สาขาศิลปะการแสดง เกี่ยวกับวิชาพื้นฐานศิลปะในหลักสูตรศิลปะการแสดง ระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษาการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในภาคเหนือ
6 การศึกษาการจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะด้วยตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา
7 การศึกษาการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียนการสอน วิชาศิลปศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในภาคเหนือ
8 การศึกษาการจัดนิทรรศการศิลปะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะด้วยตนเอง ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2550
9 การพัฒนารูปแบบการสร้างและพัฒนาครูเพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย : รายงานผลวิจัย
10 การพัฒนารูปแบบและกลไกความร่วมมือในการจัดกลุ่มทางวิชาการด้านศิลปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม
11 การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและการสอนสาขาวิชาศิลศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในประเทศไทย
12 ผลของการเรียนการสอนศิลปะโดยใช้ดนตรีคลาสสิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะของนักเรียนช่วงอายุ 9-11 ปี
13 การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มวิชาภูมิปัญญาไทยด้านศิลปะ ระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา โดยใช้การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
14 การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มวิชาภูมิปัญญาไทยด้านศิลปะ ระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา โดยใช้การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2549
15 ผลของการสอนวาดภาพระบายสีโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
16 การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำกระเบื้องดินเผาในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2548
17 การศึกษาการวาดภาพคนของเด็กออทิสติก อายุ 9-12 ปี โดยใช้แบบทดสอบการวาดภาพกู๊ดอีนัฟ-แฮร์ริส
18 การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะด้านทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยการใช้ภูมิปัญญาไทย
19 การศึกษาทัศนะของครูศิลปะ และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กพิเศษในวิชาศิลปศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
20 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง เครื่องปั้นดินเผาโดยการใช้ Discipline-Base Art Education เป็นฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสุโขทัย
21 การศึกษาระดับความสามารถด้านการวาดภาพของเด็กอายุ 10-12 ปี ตามเกณฑ์ของคล้าก
22 การพัฒนารูปแบบการสอนศิลปศึกษา โดยวิธีศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฎีของ ยีน เอ มิทเลอร์ ที่ส่งเสริมการรับรู้ทางศิลปะของนักเรียนประถมศึกษา ช่วงอายุ 7-9 ปี
ปี พ.ศ. 2546
23 ผลการสอนวาดภาพตามกระบวนการของ จอห์น วิลลัตส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการวาดภาพแสดงมิติสัมพันธ์ของเด็ก อายุ 9-11 ปี
24 การศึกษาแนวทางการบูรณาการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
25 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2544
26 การศึกษาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการสอน วิชาศิลปศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
27 การศึกษาการแสดงออกทางศิลปะโดยการระบายสีด้วยนิ้วมือของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ตามทฤษฎีของ โรดา เคลลอกก์
28 การศึกษาการปั้นของเด็กอายุ 5 ถึง 6 ปี ตามทฤษฎีของ แคลร์ โกลอมป์
29 ทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาหนังสือเรียนศิลปศึกษาและคู่มือครูศิลปศึกษา ของนักวิชาการทางศิลปศึกษา และครูศิลปศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษาที่ 7
30 การศึกษาการวาดภาพมิติสัมพันธ์ของเด็กอายุ 7-9 ปี ตามทฤษฎีของ จอห์น วิลลัตส์
ปี พ.ศ. 2543
31 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น "หนังตะลุง" ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสงขลา
32 การนำเสนอหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ ภาควิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปี พ.ศ. 2542
33 การศึกษาพัฒนาการทางศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามทฤษฎีของวิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ โดยใช้การประเมินผลแฟ้มสะสมงาน
34 ผลการใช้แฟ้มสะสมงานนักเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาจิตรกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
35 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรมกับการสร้างทัศนคติต่อตนเองและความผูกพันกับชุมชน
ปี พ.ศ. 2541
36 การศึกษาคุณค่าศิลปะปูนปั้นไทยตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญงานปูนปั้นและนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสถาบันราชภัฏ
37 การนำเสนอหลักสูตรศิลปบัณฑิต วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปี พ.ศ. 2539
38 ผลการสอนศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฎีของ ยีน เอ มิทเลอร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปวิจารณ์ ของนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
39 การศึกษาการวาดภาพการ์ตูนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร
40 การศึกษาการสืบทอดงานศิลปะผ้าทอของกลุ่มชนไทยทรงดำ ในจังหวัดเพชรบุรี
41 การนำเสนอหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
42 การวิเคราะห์ภาพระบายสีของเด็กญี่ปุ่นอายุ 9 ถึง 12 ปี ตามทฤษฎีของ วิคเตอร์ โลเวนเฟลด์
43 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง พุทธศักราช 2532
ปี พ.ศ. 2538
44 ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาและผู้ประกอบการเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ โปรแกรมศิลปกรรม ระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฎ
ปี พ.ศ. 2537
45 ปัญหาการสอนวิชาศิลปศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามการรับรู้ของครูศิลปศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9
46 กระบวนการถ่ายทอดศิลปะการปักผ้าของชาวเขาเผ่าเย้าบ้านห้วยแม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2535
47 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาศิลปศึกษาด้วยกลวิธีระดมสมอง
48 วิวัฒนาการหลักสูตรศิลปศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงมหาวิทยาลัย
49 การเปรียบเทียบความไวในการรับรู้เชิงสุนทรีย์ และความสามารถทางเหตุผลเชิงนามธรรม ระหว่างนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกับนักเรียนปกติ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรุงเทพมหานคร
50 ผลของการสอนแบบทักษะกระบวนการสำหรับวิชาศิลปะกับชีวิต ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
51 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูศิลปศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2534
52 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
53 ทัศนะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตร นักวิชาการทางด้านศิลปศึกษาและผู้ใช้หลักสูตรที่มีต่อวิชาศิลปศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
54 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาหลักสูตร 4 ปีและหลักสูตร 2 ปี เกี่ยวกับการศึกษาในหลักสูตรศิลปศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวง มหาวิทยาลัย
55 การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนวิชาชีพประเภทวิชาศิลปหัตถกรรมในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
56 คุณค่าของจิตรกรรมฝาผนังไทย ตามการรับรู้ของนักศึกษาศิลปหัตถกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สังกัดกรมอาชีวศึกษา
57 การศึกษาการแสดงออกทางศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 10
ปี พ.ศ. 2531
58 พัฒนาการหลักสูตรศิลปหัตถกรรม สาขาช่างโลหะรูปพรรณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
59 การเปรียบเทียบภาพวาดของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และเด็กปกติในชั้นสาธิตการศึกษาพิเศษ อนุบาลละอออุทิศ สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ สวนดุสิต
ปี พ.ศ. 2530
60 ปัญหาการเรียนของนักศึกษาวิชาเอกศิลปศึกษาในโครงการจัดการศึกษา สำหรับบุคลากรประจำการสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
61 ลักษณะครูศิลปะที่พึงประสงค์ตามการรับรู้ของครูตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
62 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปศึกษา ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์พี่เลี้ยง ในวิทยาลัยครู
63 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาความเข้าใจในศิลปะในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์