ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุริยา วีรวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 9
2 กอบกุล สามัคคี 7
3 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 5
4 นฤมล อรุโณทัย 5
5 นภัส กอร์ดอน 5
6 ประโยชน์ เจริญสุข 5
7 นฤมล บรรจงจิตร์ 5
8 นิตยา กัทลีรดะพันธุ์ 4
9 อเนกพล เกื้อมา 4
10 พินิจ ลาภธนานนท์ 4
11 สุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์ 3
12 อมรา พงศาพิชญ์ 3
13 รัตนา จารุเบญจ 3
14 สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ 2
15 ธรา วิริยะพานิช 2
16 รุ่งรัตน์ ศิริวโรดม 2
17 อทิตดา บุญประเดิม 2
18 ฉันทนา บรรพศิริโชติ 2
19 จรณะ ทรัพย์สุวรรณ 2
20 ดำรงค์ วัฒนา 2
21 วันเพ็ญ รัศมีโสภาพร 2
22 อัครเดช ไชยเพิ่ม 2
23 อรพินท์ บรรจง 2
24 กิ่งแก้ว บัวเพชร 1
25 พิชญ์สินี วาณิชพราหมณ์ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
27 จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี 1
28 ชุมพล อังควิศิษฐพันธ์ 1
29 สุจิรา วิจิตร 1
30 อุษณีย์ พึ่งปาน 1
31 วิชัย โปษยะจินดา 1
32 วิภา ด่านธำรงกูล 1
33 อดิศวร์ หลายชูไทย 1
34 อังกาบ กอศรีพร 1
35 อังคณา ชินเดช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2549 2
3 2547 1
4 2546 1
5 2544 1
6 2541 1
7 2537 1
8 2517 1
9 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 องค์กรชุมชนที่มีการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2549
2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
3 การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2547
4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
5 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. 2544
6 สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษา โครงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการทางเลือกป้องกันแก้ไข
ปี พ.ศ. 2541
7 การรับรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
8 การสำรวจทัศนคติต่อภาวะทางสังคมในเขตเมืองปี พ.ศ. 2537 : รายงานการสำรวจ
ปี พ.ศ. 2517
9 "ลักษณะสมัยใหม่": การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุมชนหมู่บ้าน กับชุมชนเมือง ภายในจังหวัดชลบุรี