ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุริยะ สะวานนท์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สุริยะ สะวานนท์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้
2 โครงการ แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้ สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2558
3 การผลิตก๊าซมีเทนจากหญ้าเนเปียร์ โดยการหมักแบบสองขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาการทำอาหารหมักผสมเสร็จเพื่อใช้เป็นอาหารโคนม
ปี พ.ศ. 2555
5 โคเนื้อ
ปี พ.ศ. 2554
6 อิทธิพลของอาหารแบบต่างๆต่อคุณภาพซาก ปริมาณกรดไขมัน CLA (conjugated linoleic acid) และคอเลสเตอรอลในกล้ามเนื้อสันนอกและกล้ามเนื้อสะบักไหล่ของโคที่เลี้ยงแบบอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2553
7 การผลิตโปรไบโอติก :
8 อิทธิพลของรูปร่างลักษณะภายนอก ระดับไขมันในอาหารและระยะเวลาในการขุนต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และต้นทุนการผลิต ของโคเนื้อลูกผสม
ปี พ.ศ. 2552
9 การคัดเลือกแบคทีเรียย่อยสลายเยื่อใยจากกระเพาะรูเมนของกระบือ เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักย่อยในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
10 การศึกษาความต้องการโภชนะของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
ปี พ.ศ. 2543
11 การศึกษาปริมาณและคุณลักษณะของสิ่งขับถ่ายจากการเลี้ยงสุกรที่ปลดปล่อยสู่สภาวะแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2539
12 การศึกษาเปรียบเทียบการย่อยสลายมูลสุกรด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม กับจุลินทรีย์ผลิตมีเทน
13 การศึกษาเปรียบเทียบการย่อยสลายมูลสุกรด้วยจุลินทรีย์อีเอ็มกับจุลินทรีย์ผลิตมีเทน