ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุริยะ จันทร์แก้ว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 รูปแบบการประมงและมูลค่าปลาสวยงามประเภทปลาฝูงของแหล่งน้ำป่าสาคูต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2559
2 การขยายพันธุ์สาคู, ด้วงสาคู ผสมผสานกับการประมงของแหล่งน้ำสู่รายได้เพิ่มของเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2557
3 ป่าสาคูในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง(นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง)เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2556
4 ชนิดและการแพร่กระจายของปลาท้องถิ่นขนาดเล็กของพื้นที่ป่าสาคู นครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2555
5 การผลิตปูแสมไข่นอกกระดองที่เลี้ยงด้วยใบพืชป่าชายเลนสดและใบหมักชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2554
6 รูปแบบการจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่เหมาะสมสำหรับบ้านปากคลองเก่า อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2553
7 การมีส่วนร่วมของชุมชนกับกระบวนการเรียนรู้ดัชนีชีวภาพเพื่อพัฒนาคุณค่าทรัพยากรชีวภาพบริเวณป่าชายเลนปลูก อ่าวนครศรีธรรมราช
8 การมีส่วนร่วมของชุมชนกับกระบวนการเรียนรู้ดัชนีชีวภาพเพื่อพัฒนาคุณค่าทรัพยากรชีวภาพบริเวณป่าชายเลนปลูก อ่าวนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2552
9 การมีส่วนร่วมของชุมชนกับกระบวนการเรียนรู้ดัชนีชีวภาพเพื่อพัฒนาคุณค่าทรัพยากรชีวภาพบริเวณป่าชายเลนปลูก อ่าวนครศรีธรรมราช
10 การมีส่วนร่วมของชุมชนกับกระบวนการเรียนรู้ดัชนีชีวภาพเพื่อพัฒนาคุณค่าทรัพยากรชีวภาพบริเวณป่าชายเลนปลูก อ่าวนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2551
11 การเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศผสมผสานกับปลาเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ
12 การมีส่วนร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนร่วมกับการใช้ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพในนากุ้งธรรมชาติต่อกำลังผลิตสัตว์น้ำแบบยั่งยืน
13 การมีส่วนร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนร่วมกับการใช้ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพในนากุ้งธรรมชาติต่อกำลังผลิตสัตว์น้ำแบบยั่งยืน
14 การมีส่วนร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนร่วมกับการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ในนากุ้งธรรมชาติต่อกำลังผลิตสัตว์น้ำแบบยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2540
15 ผลของแอมโมเนียและความเค็มที่มีต่อการเจริญเติบโต ระยะเวลาการลอกคราบและปริมาณแคลเซียมในเปลือกของกุ้งกุลาดำ