ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุรินทร์ ปิยะ โชคณากุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ครศร ศรีกุลนาถ 12
2 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 10
3 ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ 8
4 เสาวนีย์ สุพุทธิธาดา 6
5 เลิศลักษณ์ เงินศิริ 4
6 เผดิม ระติสุนทร 4
7 สุมน มาสุธน 4
8 อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์ 4
9 กาญจนา กล้าแข็ง 2
10 รังสิต เส็งหะพันธุ์ 2
11 พรรณนภา ศักดิ์สูง 2
12 พรรณณี รอดแรงบุญ 2
13 เจริญ ทิวโคกสูง 2
14 นิรันดร์ จันทวงศ์ 2
15 สุเมธ กมลนรนาถ 2
16 Surin Peyachoknagul 2
17 ธีระชัย ธนานันต์ 2
18 ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ 1
19 จิตราพรรณ พิลึก 1
20 ศรานนท์ เจริญสุข 1
21 สุดารัตน์ บ่ายเจริญ 1
22 ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ 1
23 กีรติ กันยา 1
24 ภัสสร วรรณพินิจ 1
25 อนุพงษ์ นวลแพง 1
26 อมรา ทองปาน 1
27 วิรัตน์ พิพัฒน์พงษ์ภิญโญ 1
28 จันทรา อินทนนท์ 1
29 ขนิษฐา แสงสว่าง 1
30 ฐนิตา บุญสร้างสม 1
31 ทิวาพรรณ บุญมา 1
32 ธนรัตน์ ก.จันทราภานนท์ 1
33 วิเชียร กีรตินิจกาล 1
34 ธราธร ทีรฆฐิติ 1
35 Praderm Wanichananan 1
36 Tharathorn Teerakathiti 1
37 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 1
38 เฉลิมพล เกิดมณี 1
39 Sittiruk Roytrakul 1
40 Chalermpol Kirdmanee 1
41 ประเดิม วณิชชนานันท์ 1
42 จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา 1
43 รศ. ดร. สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล 1
44 นสพ. พัชรี พัชรี ทองคำคูน 1
45 อ.ดร. จันทรา อินทนนท์ 1
46 นางจันทรา อินทนนท์ 1
47 Assistant Professor Scott Michaels 1
48 พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล 1
49 นายธวัชชัย หุ่นสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 3
5 2553 3
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 3
10 2547 1
11 2544 1
12 2542 1
13 2540 1
14 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 จีโนมไมโทคอนเดรียของสัตว์ในสกุลตะกวดสาหรับการประเมินความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ
2 แคริโอไทป์ของสัตว์ในสกุลตะกวดที่ได้จากเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2556
3 การใช้เชื้อแบคทีเรียก่อโรค Pasteurella multocida เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายของยีนส่งเสริมความรุนแรงของการก่อโรคในสุกร โค และกระบือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
4 การสร้างฐานข้อมูลรหัสดีเอ็นเอและเครื่องหมายดีเอ็นเอของงูพิษในประเทศไทย
5 การถ่ายยีนเพื่อให้เกิด RNA interference ของยีนที่ใช้สังเคราะห์สารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชัน (Curcuma longa L.)
6 การระบุตำแหน่งเครื่องหมายดีเอ็นเอที่อยู่ใกล้กับยีนควบคุมการเป็นหมันของเรณูข้าว (Oryza sativa L.) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษารหัสพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรีย เพื่อพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับระบุชนิด และสายวิวัฒนาการของปลากัดป่ามหาชัย สำหรับการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์
8 การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากัดไทยภาคกลาง ด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล
9 โครงสร้างจีโนมไมโทคอนเดรียและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลากัดป่าอีสาน (Betta smaragdina)และปลากัดป่าภาคใต้(Betta imbellis) เพื่อการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับการจำแนกชนิด
ปี พ.ศ. 2553
10 A highly efficient method for Agrobacterium mediated transformation in elite rice varieties (Oryza sativa L. spp. indica)
11 การวิเคราะห์การแสดงออกของ microRNA172และยีนเป้าในช่วงชักนำการออกดอกของข้าว (Oryza sativa L.)
12 การตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของโคลนพันธุ์ยูคาลิปตัส ด้วยเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์
ปี พ.ศ. 2551
13 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพื่อตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้
ปี พ.ศ. 2550
14 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์สำหรับกล้วยไม้สกุลหวาย
ปี พ.ศ. 2549
15 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพื่อตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มแวนด้าและลูกผสม
ปี พ.ศ. 2548
16 การตรวจหายีนที่ตอบสนองต่อช่วงแสงโดยกลไกการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
17 การตรวจหายีนที่ตอบสนองต่อช่วงแสงโดยกลไกการเติมหมู่เมธิลให้กับดีเอ็นเอในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
18 การประยุกต์ใช้เทคนิค AFLP เพื่อการตรวจสอบยีนที่ตอบสนองต่อช่วงแสง โดยการเติมหมู่เมธิลในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2547
19 การตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2544
20 การตรวจสอบยีนที่ตอบสนองต่อช่วงแสงในข้าว โดยวิธีดิฟเฟอเรนเชียลดิสเพลย์
ปี พ.ศ. 2542
21 การพัฒนาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการตรวจสอบพันธุ์มังคุดและพืชในสกุล Garcinia บางชนิด
ปี พ.ศ. 2540
22 การพัฒนาเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการจำแนกและรับรองพันธุ์มะม่วง และมังคุด