ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุริชัย หวันแก้ว
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปัทมนันท์ ปุณเสรีพิพัฒน์ 5
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
3 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 3
4 อุทัย ดุลยเกษม 3
5 ทศพล แก้วประพันธ์ 2
6 วีระ สมบูรณ์ 2
7 Surichai Hwankaeow 2
8 จรัส สุวรรณมาลา 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
10 อมรา พงศาพิชญ์ 2
11 Thonsapol Kaeowphapan 2
12 Weera Somboon 2
13 ไพศาล สันติธรรมนนท์ 2
14 เอกรินทร์ ต่วนศิริ 2
15 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 2
16 ชัยยุทธ สุขศรี 2
17 ยุทธพร ประสานศรี 2
18 สุรางครัตน์ จำเนียรพล 2
19 สุภางค์ จันทวานิช 2
20 นิพนธ์ พัวพงศกร 1
21 รณยุทธ จิตรดอน 1
22 วีรวรรณ ศิริจิรกาล 1
23 เอนก หิรัญรักษ์ 1
24 ทิวา วงศ์ธนาภา 1
25 มัทนา พนาพิรามัน 1
26 ปรียารัตน์ โล่ห์วิสุทธิ์ 1
27 เกียรติชัย สารเศวต 1
28 สมชัย สายสุขสวัสดิ์ 1
29 อภิชัย พันธเสน 1
30 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
31 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
32 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
33 เขียน ธีระวิทย์ 1
34 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
35 วันชัย มีชาติ 1
36 อุทัย บุญประเสริฐ 1
37 จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์, 2520- 1
38 ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, 2523- 1
39 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
40 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
41 จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ 1
42 กนกพรรณ อยู่ชา 1
43 ชนิตา รักษ์พลเมือง 1
44 ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ 1
45 ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ 1
46 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 1
47 ธัญญาภรณ์ จันทรเวช 1
48 คเชนทร์ เรือนทอง 1
49 ประธาน อารีพล 1
50 แสงสันต์ พานิช 1
51 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
52 กุลลดา เกษบุญชู มี้ด 1
53 ประภาส ปิ่นตบแต่ง 1
54 ภัณฑิล จิตต์หมวด 1
55 ชลาธิป ทรัพย์มณี 1
56 อังคณา อาตมียะนันท์ 1
57 นภา ชมไพบูลย์ 1
58 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ 1
59 ดาริน กีฏามระ 1
60 อรอร ภู่เจริญ 1
61 กุณฑีร์ ตั้งตระกูล 1
62 ศุจิกานต์ วทาทิยาภรณ์ 1
63 ณรงค์ บุญสวยขวัญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 6
2 2552 2
3 2550 1
4 2549 1
5 2548 4
6 2547 4
7 2546 2
8 2544 1
9 2543 3
10 2539 3
11 2537 1
12 2536 2
13 2530 2
14 2529 2
15 2528 5
16 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดสวัสดิการสังคมแก่แรงงานต่างชาติ: ศึกษากรณีจังหวัดสมุทรสาคร
2 การเมืองแห่งอัตลักษณ์ : ความหลากหลายและพลวัตของ "มลายูมุสลิมปัตตานี" ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3 สินค้าสัญลักษณ์ในพื้นที่เคลื่อนไหวทางการเมือง : ศึกษากรณีตลาดสินค้ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
4 การเมืองแห่งอัตลักษณ์ : ความหลากหลายและพลวัตของ "มลายูมุสลิมปัตตานี" ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5 สินค้าสัญลักษณ์ในพื้นที่เคลื่อนไหวทางการเมือง ศึกษากรณีตลาดสินค้ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดสวัสดิการสังคมแก่แรงงานต่างชาติ :
ปี พ.ศ. 2552
7 ความรับผิดรับชอบขององค์กรพัฒนาเอกชนต่อผู้รับบริการ : ศึกษากรณีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก
8 ความรับผิดชอบขององค์กรพัฒนาเอกชนต่อผู้รับบริการ : ศึกษากรณีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2549
10 ชีวิตข้ามแดนกับโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม : โลกาภิวัตน์ในประสบการณ์ของเยาวชน
ปี พ.ศ. 2548
11 ผลกระทบจากสงครามยาเสพติด : ศึกษากรณีครอบครัวผู้ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2546
12 การสื่อสารกับการตอบสนองและการปรับตัวของผู้ถูกเวนคืนที่ดินในโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร
13 ทั่วไป, ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
14 ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ปี พ.ศ. 2547
15 การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย : ศึกษากรณีหมู่บ้านกระเหรี่ยงคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี
16 วาทกรรมทุนทางสังคม : กระบวนการสร้างแนวคิดและปฏิบัติการในบริบทการพัฒนาของไทย (พ.ศ. 2540 - 2546)
17 การทบทวนศึกษาพันธกิจการปฏิรูประบบสุขภาพในอนาคต : มุมมองจากองค์กรท้องถิ่น ประชาสังคม และทุนทางสังคม
18 การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย : ศึกษากรณีหมู่บ้านกะเหรี่ยงคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2546
19 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวไทยมุสลิม : ศึกษากรณีองค์กรต่อต้านสงครามในอัฟกานิสถาน 2544-2545
20 บทปริทัศน์บทความเรื่อง การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล
ปี พ.ศ. 2544
21 กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ
ปี พ.ศ. 2543
22 ผลกระทบทางสังคมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก ต่อชุมชนท้องถิ่น : รายงานผลการวิจัย
23 การพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
24 แบบแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับชนบทในมหาวิทยาลัยไทย : สังเคราะห์ในภาพรวม : รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)
ปี พ.ศ. 2539
25 เขียนบทความเรื่อง เมืองไทยในความใฝ่ฝันของนักคิดอาวุโส :ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม
26 ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ของข้าราชการกรมสรรพากรภาคกลาง
27 เงื่อนไขทางสังคมที่มีผลต่อปรากฎการณ์การก่อเหตุทะเลาะวิวาท ของนักเรียนอาชีวะ : ศึกษากรณีโรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
28 ผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก ต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ปี พ.ศ. 2536
29 ความขัดแย้งทางสังคมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
30 แบบแผนและปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมขบวนการทางสังคมของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข : ศึกษาเฉพาะกรณีเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2535
ปี พ.ศ. 2530
31 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการส่งเสริมการพัฒนา แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาชนบทแควระบม-สียัด
32 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทของกลุ่มเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2529
33 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
34 ผลกระทบของการฝึกอบรมอาชีพเยาวชนต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพ : ศึกษากรณีศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนแบบผสมผสาน อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
ปี พ.ศ. 2528
35 บทเรียนเชิงกลยุทธการพัฒนา : รายงานการวิจัย
36 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับสถานการณ์การพัฒนาปัจจุบัน
37 ผลกระทบจากปัญหาตลาดข้าวต่อชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทราและแนวทางแก้ไข : รายงานผลการวิจัย
38 นโยบายความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นต่อไทย
39 การศึกษากับการมีงานทำ