ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรางค์ สุธิราวุธ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Surang Suthirawat
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจำแนกชนิดและคุณสมบัติบางประการของแบคทีเรียสร้างสปอร์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตเห็ด
2 การศึกษาชนิดของเชื้อราที่รอดชีวิตในถุงวัสดุเพาะเห็ดที่ผ่านการฆ่าเชื้อจากฟาร์มเห็ดแหล่งต่างๆ และผลการใช้แบคทีเรียสร้างสปอร์ต่อการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฎาน
3 บทบาทของPaenibacillus polymyxa N 10 และ Bacillus subtilis B2 กับการสร้างตุ่มดอกบนอาหารวุ้นและการให้ผลผลิตในแปลงเพาะของเห็ดฟาง
ปี พ.ศ. 2555
4 การคัดเลือกแบคทีเรียสร้างสปอร์ เพื่อยับยั้งการเจริญของรา Aspergillus sp.ที่ปนเปื้อนในก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฏาน(Pleurotus pulmonaria
5 การคัดเลือกแบคทีเรียสร้างสปอร์เพื่อยับยั้ง Trichoderma sp.ที่ปนเปื้อนในก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฏาน(Pleurotus pulmonarius)
6 การตรวจสอบชนิดและปริมาณบาซิลลัทจากผลิตภัณฑ์ไทดี้
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเห็ดฟางด้วยแบคทีเรียสร้างสปอร์
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษารูปแบบอมิโนลิพิดในแบคทีเรียสร้างสปอร์บางกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2553
9 โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียส่งเสริมการเติบโตของพืชจากดินในสถานีวิจัยกาญจนบุรี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ปี พ.ศ. 2552
10 เทคโนโลยีในการผลิตเห็ด 2. กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อเพาะเห็ดฟาง
ปี พ.ศ. 2551
11 Carbofuran degradation by Bacillus sp. isolated from soils
ปี พ.ศ. 2550
12 การศึกษาความหลากหลายและประสิทธิภาพของเชื้อ Bacillus sp. ในการละลายฟอสเฟตอนินทรีย์
13 การจัดจำแนกและศึกษาคุณสมบัติของ Bacillus sp.สายพันธุ์ N10
ปี พ.ศ. 2548
14 โครงการย่อย การใช้รังสีเพิ่มประสิทธิภาพของ Bacillus sp. ที่สามารถละลายฟอสเฟตเพื่อใช้เป็น Biofertiltzer
15 โครงการย่อย ศักยภาพของ Pacnibacillus polymyxa สายพันธุ์ N10 ในการผลิตเอมไซม์ Pectinase การตรึงไนโตรเจนและการเกิด denitrification หลังจากกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสี