ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ดุรงค์วัฒนา 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
4 กระมล ทองธรรมชาติ 1
5 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
6 ศุกันยา ห้วยผัด 1
7 Pantharee Boonsatorn 1
8 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
9 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
10 Thanathon Sesuk 1
11 สมชัย วัฒนการุณ 1
12 สุวดี ยาป่าคาย 1
13 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
14 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
15 กมลชนก ยวดยง 1
16 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
17 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
18 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
19 Suchin Arunsawatwong 1
20 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
21 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
22 Chayaporn Supachartwong 1
23 สิทธิพร แอกทอง 1
24 Anawatch Mitpratan 1
25 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
26 Jittima Chatchawansaisin 1
27 Chonticha Srisawang 1
28 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
29 Kasidit Nootong 1
30 Waraporn Siriterm 1
31 Chariya Uiyyasathian 1
32 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
33 อวย เกตุสิงห์ 1
34 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
35 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
36 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
37 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
38 Acom Sornsute 1
39 ประธาน ดาบเพชร 1
40 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
41 ธวัชชัย สันติสุข 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
43 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
44 สำเริง แย้มโสภี 1
45 สมพร พรมดี 1
46 สุวิชา ทองสิมา 1
47 วัลลภ แย้มเหมือน 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
50 วิไล ชินธเนศ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
52 อุทัย บุญประเสริฐ 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
54 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
55 คัคนางค์ มณีศรี 1
56 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
57 สิริพร สิวราวุฒิ 1
58 สายฝน ควรผดุง 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 Varunee Padmasankh 1
61 Pornpimol Muanjai 1
62 Walaisiri Muangsiri 1
63 เอกชัย อดุลยธรรม 1
64 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
65 Thada Jirajaras 1
66 Rajalida Lipikorn 1
67 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
68 ไววิทย์ พุทธารี 1
69 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
70 วาสนา เสียงดัง 1
71 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
72 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
73 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
74 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
75 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
76 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
77 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
78 Jaitip Paiboon 1
79 วัฒนชัย สมิทธากร 1
80 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
81 Wilai Anomasiri 1
82 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
83 กาญจนา แก้วเทพ 1
84 Vanida Chantarateptawan 1
85 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
86 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
87 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
88 Garnpimol C. Ritthidej 1
89 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
90 Vimolmas Lipipun 1
91 Supa Chantharasakul 1
92 Sumphan Wongseripipatana 1
93 Kittisak Likhitwitayawuid 1
94 Panee Boonthavi 1
95 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
96 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
98 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
100 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
102 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
103 Somying Tumwasorn 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
105 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
106 Chalermpol Leevailoj 1
107 ศิริชัย ศิริกายะ 1
108 Srilert Chotpantarat 1
109 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
110 Boonchai Sangpetngam 1
111 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
112 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
113 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
114 มยุรี ตันติสิระ 1
115 ชอุ่ม มลิลา 1
116 ๋Janes, Gavin W. 1
117 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
118 ประคอง ชอบเสียง 1
119 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
120 พรรณี กาญจนพลู 1
121 Chakkaphan Sutthirat 1
122 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
123 รุ่งราวี ทองกันยา 1
124 สุมิตรา พูลทอง 1
125 นภสร โกวรรธนะกุล 1
126 Phanphen Wattanaarsakit 1
127 วินัย งามแสง 1
128 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
129 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
130 Yeshey Penjor 1
131 กำจัด มงคลกุล 1
132 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
133 สุมา เมืองใย 1
134 Ampa Luiengpirom 1
135 Sompol Sanguanrungsirikul 1
136 Naiyana Chaiyabutr 1
137 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
138 บรรจง คณะวรรณ 1
139 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
140 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
141 Kitpramuk Tantayaporn 1
142 Puttipongse Varavudhi 1
143 วิมล เหมะจันทร 1
144 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
145 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
146 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
147 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
148 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
149 ละอองทิพย์ เหมะ 1
150 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2536 2