ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรสิทธิ เหล่าสายเชื้อ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัฒนชัย สมิทธากร 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
3 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
4 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
5 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
6 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
7 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
8 ไววิทย์ พุทธารี 1
9 Waraporn Siriterm 1
10 Anawatch Mitpratan 1
11 Walaisiri Muangsiri 1
12 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
13 Varunee Padmasankh 1
14 Acom Sornsute 1
15 Pantharee Boonsatorn 1
16 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
17 ศุกันยา ห้วยผัด 1
18 วาสนา เสียงดัง 1
19 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
20 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
21 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
22 Rajalida Lipikorn 1
23 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
24 Ong, Say Kee 1
25 Jittima Chatchawansaisin 1
26 Yeshey Penjor 1
27 กระมล ทองธรรมชาติ 1
28 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
29 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
30 สมชัย วัฒนการุณ 1
31 รุ่งราวี ทองกันยา 1
32 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
33 ๋Janes, Gavin W. 1
34 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
35 นภสร โกวรรธนะกุล 1
36 Tadchanon Chuman 1
37 Chonticha Srisawang 1
38 อวย เกตุสิงห์ 1
39 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
40 ประธาน ดาบเพชร 1
41 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
42 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
43 Suchin Arunsawatwong 1
44 วินัย งามแสง 1
45 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
46 Chayaporn Supachartwong 1
47 Thanathon Sesuk 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
49 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
51 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
52 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
54 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
55 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
56 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
57 สุวดี ยาป่าคาย 1
58 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
59 เอกชัย อดุลยธรรม 1
60 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
61 Pornpimol Muanjai 1
62 Narong Punnim 1
63 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
64 Siriporn Sriwarakan 1
65 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
66 กมลชนก ยวดยง 1
67 Thada Jirajaras 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
69 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
70 สุวิชา ทองสิมา 1
71 วัลลภ แย้มเหมือน 1
72 คัคนางค์ มณีศรี 1
73 สำเริง แย้มโสภี 1
74 สุนีย์ นัยจรัญ 1
75 สมพร พรมดี 1
76 มยุรี จารุปาน 1
77 สายฝน ควรผดุง 1
78 สิริพร สิวราวุฒิ 1
79 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
80 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
81 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
83 Somying Tumwasorn 1
84 Chulalongkorn University. Graduate School 1
85 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
86 ธวัชชัย สันติสุข 1
87 วิไล ชินธเนศ 1
88 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
89 อุทัย บุญประเสริฐ 1
90 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
91 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
92 Chalermpol Leevailoj 1
93 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
94 Srilert Chotpantarat 1
95 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
96 มยุรี ตันติสิระ 1
97 Boonchai Sangpetngam 1
98 Garnpimol C. Ritthidej 1
99 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
100 Vimolmas Lipipun 1
101 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
102 Sompol Sanguanrungsirikul 1
103 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
104 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
105 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
106 Jaitip Paiboon 1
107 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
108 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
109 Vanida Chantarateptawan 1
110 Kitpramuk Tantayaporn 1
111 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
113 Sumphan Wongseripipatana 1
114 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
115 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
116 กาญจนา แก้วเทพ 1
117 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
119 ศิริชัย ศิริกายะ 1
120 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
121 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
123 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
125 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
127 Kittisak Likhitwitayawuid 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
129 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
131 Wilai Anomasiri 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
133 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
134 วิมล เหมะจันทร 1
135 Chulalongkorn University.Graduate school 1
136 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
137 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
138 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
139 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
140 ละอองทิพย์ เหมะ 1
141 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
142 Prakong Tangpraprutkul 1
143 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
144 Puttipongse Varavudhi 1
145 สิทธิพร แอกทอง 1
146 สุมา เมืองใย 1
147 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
148 Chariya Uiyyasathian 1
149 ประคอง ชอบเสียง 1
150 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
151 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
152 นิศา วิชพันธุ์ 1
153 Kasidit Nootong 1
154 พรรณี กาญจนพลู 1
155 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
156 Phanphen Wattanaarsakit 1
157 Naiyana Chaiyabutr 1
158 Panee Boonthavi 1
159 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
160 Supa Chantharasakul 1
161 ชอุ่ม มลิลา 1
162 Chakkaphan Sutthirat 1
163 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
164 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
165 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
166 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
167 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
168 ประคอง สุทธสาร 1
169 กำจัด มงคลกุล 1
170 Ampa Luiengpirom 1
171 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
172 บรรจง คณะวรรณ 1
173 สุมิตรา พูลทอง 1
174 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
175 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
176 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
177 กัญญา ศุภปิติพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2