ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุรสิทธิ เหล่าสายเชื้อ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
2 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
3 วัฒนชัย สมิทธากร 2
4 Waraporn Siriterm 1
5 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
6 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
7 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
8 Chayaporn Supachartwong 1
9 สิทธิพร แอกทอง 1
10 Chariya Uiyyasathian 1
11 Kasidit Nootong 1
12 Anawatch Mitpratan 1
13 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
14 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
15 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
16 สมชัย วัฒนการุณ 1
17 Acom Sornsute 1
18 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
19 Jittima Chatchawansaisin 1
20 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
21 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
22 Chonticha Srisawang 1
23 กำจัด มงคลกุล 1
24 Yeshey Penjor 1
25 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
26 รุ่งราวี ทองกันยา 1
27 สุมิตรา พูลทอง 1
28 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
29 ๋Janes, Gavin W. 1
30 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
31 Phanphen Wattanaarsakit 1
32 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
33 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
34 Pantharee Boonsatorn 1
35 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
36 วินัย งามแสง 1
37 นภสร โกวรรธนะกุล 1
38 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
39 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
40 ศุกันยา ห้วยผัด 1
41 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
42 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
43 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
44 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
45 ไววิทย์ พุทธารี 1
46 Varunee Padmasankh 1
47 Pornpimol Muanjai 1
48 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
49 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
50 วาสนา เสียงดัง 1
51 สุวิชา ทองสิมา 1
52 วัลลภ แย้มเหมือน 1
53 สำเริง แย้มโสภี 1
54 สมพร พรมดี 1
55 สิริพร สิวราวุฒิ 1
56 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
57 สายฝน ควรผดุง 1
58 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
59 Walaisiri Muangsiri 1
60 Suchin Arunsawatwong 1
61 สุวดี ยาป่าคาย 1
62 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
63 Thanathon Sesuk 1
64 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
65 ประคอง ชอบเสียง 1
66 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
67 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
68 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
69 Thada Jirajaras 1
70 Rajalida Lipikorn 1
71 เอกชัย อดุลยธรรม 1
72 ประธาน ดาบเพชร 1
73 กมลชนก ยวดยง 1
74 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
75 อวย เกตุสิงห์ 1
76 กระมล ทองธรรมชาติ 1
77 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
78 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
79 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
80 Boonchai Sangpetngam 1
81 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
83 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
85 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
86 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
87 Chalermpol Leevailoj 1
88 กาญจนา แก้วเทพ 1
89 Vanida Chantarateptawan 1
90 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
91 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
92 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
93 ศิริชัย ศิริกายะ 1
94 Srilert Chotpantarat 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
96 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
99 คัคนางค์ มณีศรี 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
101 ธวัชชัย สันติสุข 1
102 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
103 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
104 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
105 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
106 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
107 Somying Tumwasorn 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
109 อุทัย บุญประเสริฐ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
112 วิไล ชินธเนศ 1
113 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
114 Wilai Anomasiri 1
115 Puttipongse Varavudhi 1
116 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
117 ละอองทิพย์ เหมะ 1
118 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
119 Naiyana Chaiyabutr 1
120 Sompol Sanguanrungsirikul 1
121 Ampa Luiengpirom 1
122 Kitpramuk Tantayaporn 1
123 วิมล เหมะจันทร 1
124 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
125 Chakkaphan Sutthirat 1
126 พรรณี กาญจนพลู 1
127 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
128 สุมา เมืองใย 1
129 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
130 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
131 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
132 บรรจง คณะวรรณ 1
133 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
134 Kittisak Likhitwitayawuid 1
135 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
136 Sumphan Wongseripipatana 1
137 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
138 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
139 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
140 Jaitip Paiboon 1
141 Panee Boonthavi 1
142 Garnpimol C. Ritthidej 1
143 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
144 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
145 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
146 มยุรี ตันติสิระ 1
147 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
148 Supa Chantharasakul 1
149 Vimolmas Lipipun 1
150 ชอุ่ม มลิลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2