ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุรสิทธิ เหล่าสายเชื้อ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
2 วัฒนชัย สมิทธากร 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
4 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
5 กาญจนา แก้วเทพ 1
6 Vanida Chantarateptawan 1
7 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
8 Chalermpol Leevailoj 1
9 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
10 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
11 ศิริชัย ศิริกายะ 1
12 Srilert Chotpantarat 1
13 Wilai Anomasiri 1
14 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
15 Kittisak Likhitwitayawuid 1
16 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
17 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
18 Jaitip Paiboon 1
19 Boonchai Sangpetngam 1
20 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
21 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
22 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
23 อุทัย บุญประเสริฐ 1
24 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
25 Somying Tumwasorn 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
27 วิไล ชินธเนศ 1
28 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
31 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
33 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
34 Sumphan Wongseripipatana 1
35 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
38 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
39 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
40 Garnpimol C. Ritthidej 1
41 สุมา เมืองใย 1
42 Chakkaphan Sutthirat 1
43 พรรณี กาญจนพลู 1
44 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
45 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
46 วิมล เหมะจันทร 1
47 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
48 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
49 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
50 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
51 สุมิตรา พูลทอง 1
52 รุ่งราวี ทองกันยา 1
53 กำจัด มงคลกุล 1
54 ๋Janes, Gavin W. 1
55 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
56 ชอุ่ม มลิลา 1
57 ประคอง ชอบเสียง 1
58 ละอองทิพย์ เหมะ 1
59 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
60 มยุรี ตันติสิระ 1
61 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
62 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
63 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
64 Vimolmas Lipipun 1
65 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
66 Supa Chantharasakul 1
67 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
68 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
69 Naiyana Chaiyabutr 1
70 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
71 Puttipongse Varavudhi 1
72 Kitpramuk Tantayaporn 1
73 Ampa Luiengpirom 1
74 บรรจง คณะวรรณ 1
75 Sompol Sanguanrungsirikul 1
76 Panee Boonthavi 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
78 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
79 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
80 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
81 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
82 Chariya Uiyyasathian 1
83 Waraporn Siriterm 1
84 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
85 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
86 Acom Sornsute 1
87 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
88 ศุกันยา ห้วยผัด 1
89 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
90 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
91 กระมล ทองธรรมชาติ 1
92 Pantharee Boonsatorn 1
93 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
94 สมชัย วัฒนการุณ 1
95 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
96 Anawatch Mitpratan 1
97 นภสร โกวรรธนะกุล 1
98 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
99 วินัย งามแสง 1
100 Phanphen Wattanaarsakit 1
101 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
102 Yeshey Penjor 1
103 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
104 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
105 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
106 สิทธิพร แอกทอง 1
107 Chayaporn Supachartwong 1
108 Kasidit Nootong 1
109 Jittima Chatchawansaisin 1
110 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
111 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
112 Chonticha Srisawang 1
113 Thanathon Sesuk 1
114 Suchin Arunsawatwong 1
115 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
116 สายฝน ควรผดุง 1
117 สิริพร สิวราวุฒิ 1
118 วาสนา เสียงดัง 1
119 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
120 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
121 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
122 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
123 สมพร พรมดี 1
124 สุวิชา ทองสิมา 1
125 ธวัชชัย สันติสุข 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
128 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
129 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
130 วัลลภ แย้มเหมือน 1
131 สำเริง แย้มโสภี 1
132 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
133 ไววิทย์ พุทธารี 1
134 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
135 อวย เกตุสิงห์ 1
136 กมลชนก ยวดยง 1
137 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
138 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
139 สุวดี ยาป่าคาย 1
140 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
141 ประธาน ดาบเพชร 1
142 Thada Jirajaras 1
143 Varunee Padmasankh 1
144 Pornpimol Muanjai 1
145 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
146 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
147 Walaisiri Muangsiri 1
148 Rajalida Lipikorn 1
149 เอกชัย อดุลยธรรม 1
150 คัคนางค์ มณีศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2