ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนา และสร้างเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ด้วยตนเอง
ปี พ.ศ. 2558
2 การออกแบบและผลิตข้อเข่าเทียมที่มีขนาดเหมาะสมกับกายวิภาคของผู้หญิงไทย
ปี พ.ศ. 2555
3 การออกแบบข้อเข่าเทียมที่มีขนาดเหมาะสมกับกายวิภาคของผู้หญิงไทย
ปี พ.ศ. 2554
4 การออกแบบข้อเข่าเทียมที่มีขนาดเหมาะสมกับกายวิภาคของผู้หญิงไทย
ปี พ.ศ. 2553
5 ศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ระยะที่ 1 : ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ)
6 Craniometric Study of Thai Skull Based on Three-Dimensional Computed Tomography (CT) Data
7 การศึกษากระบวนการดึงขึ้นรูปลึกของแผ่นไททาเนียมโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการทดลอง
8 การออกแบบอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกแบบภายนอกสำหรับกระดูกหน้าแข้งหักชนิดเปิด
ปี พ.ศ. 2552
9 การออกแบบอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกแบบภายนอกสำหรับกระดูกหน้าแข้งหักชนิดเปิด
10 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของการยึดแผ่นดามกระดูกแบบ LCP และ DCP โดยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์และการทดลอง
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของการยึดแผ่นดามกระดูกแบบ LCP และ DCP โดยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์และการทดลอง
12 การศึกษาและวิเคราะห์เชิงกลของแบบจำลองฟันโดยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์และการทดลอง
13 การออกแบบอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกแบบภายนอกสำหรับกระดูกหน้าแข้งหักชนิดเปิด
14 การประเมินอายุการใช้งานของฟันเทียมแบบยึดแน่นชนิดเซรามิกส์ล้วน ภายใต้ภาระแบบพลวัตด้วยวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี พ.ศ. 2545
15 การออกแบบโหลดเซลล์ประเภทเสาโดยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์และการทดสอบ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 การศึกษากระบวนการดึงขึ้นรูปลึกของแผ่นไททาเนียม โดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการทดลอง