ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรศักดิ์ ไชยสงค์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 7
2 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 5
3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 5
4 ทักษพล ธรรมรังสี 4
5 โรงพยาบาลมหาสารคาม. กลุ่มงานเภสัชกรรม 3
6 ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ 3
7 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 2
8 สิรินทร์ยา พูลเกิด 2
9 ภาณุมาศ ภูมาศ 2
10 สุรัชดา กองศรี 2
11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชกรรมคลินิก 2
12 นงนุช ใจชื่น 2
13 แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพคนไทย, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
14 วัชรา บุญสวัสดิ์ 2
15 โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มงานเภสัชกรรม 2
16 Nipon Thitiyanwiroj 2
17 Thananan Rattanachotphanit 2
18 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม 2
19 Watchara Boonsawat 2
20 นิพนธ์ ฐิติญาณวิโรจน์ 2
21 Siriwan Pitayarangsarit 1
22 Kamolphat Markchang 1
23 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 1
24 Ruechagorn Trairatananusorn 1
25 กมลพัฒน์ มากแจ้ง 1
26 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
27 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
28 Thaksaphon Thamarangsi 1
29 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
30 พเยาว์ ผ่อนสุข 1
31 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
32 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
33 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
34 - 1
35 อาจารย์นักวิจัย 1
36 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
37 Walaiporn Patcharanarumol 1
38 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
39 Chulaporn Limwattananon 1
40 กัญจนา ติษยาธิคม 1
41 วลัยพร พัชรนฤมล 1
42 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
43 Amonrat Manawatthanawong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2558 1
4 2556 9
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 1
8 2552 1
9 2551 3
10 2548 1
11 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 นโยบายและกฎหมายแอลกอฮอล์ ในประเทศ CLMV
ปี พ.ศ. 2560
2 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมอาการไม่ได้ด้วยยา Salmeterol/Fluticasone และ Budesonide ในโรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2556
4 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ Risedronate (ยาต้นแบบ) สำหรับการป้องกันแบบปฐมภูมิของกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีปัจจัยเสี่ยง
5 การรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง
6 ผลลัพธ์ของการใช้ยา Salmeterol/Fluticasone และ Budesonide ในผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมอาการไม่ได้ในโรงพยาบาลชุมชน
7 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate และ Risedronate สำหรับป้องกันกระดูกหักแบบปฐมภูมิในหญิงวัยหมดประจำเดือน
8 ผลลัพธ์และต้นทุนของการใช้ยา Colistin และ Tigecycline ในการรักษาโรคติดเชื้อแกรมลบ
9 การรับรู้และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง
10 ผลลัพธ์ของการใช้ยา Salmeterol/Fluticasone และ Budesonide ในผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมอาการไม่ได้ในโรงพยาบาลชุมชน
11 ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate และ Risedronate สำหรับป้องกันกระดูกหักแบบปฐมภูมิในหญิงวัยหมดประจำเดือน
12 ผลลัพธ์และต้นทุนของการใช้ยา Colistin และ Tigecycline ในการรักษาโรคติดเชื้อแกรมลบ
ปี พ.ศ. 2555
13 ต้นทุนของโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือนในจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม
14 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน
ปี พ.ศ. 2554
15 Impacts of excise tax raise on illegal and total alcohol consumption: A Thai experience
16 -
ปี พ.ศ. 2553
17 การสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการรักษาด้วยยา ในเภสัชกรและนิสิต นักสึกษาเภสัชศาสตร์
ปี พ.ศ. 2552
18 Impacts of excise tax raise on illegal and total alcohol consumption: A Thai experience
ปี พ.ศ. 2551
19 Role and Model of Pharmacy School in Integrating the Health Promotion Concept into the PharmD Program: Experience from Mahasarakham University Faculty of Pharmacy
20 ระบบเฝ้าระวังแบบปัจจัยสัมพันธ์
21 ระบบเฝ้าระวังแบบปัจจัยสัมพันธ์
ปี พ.ศ. 2548
22 การใช้ทรัพยากรสุขภาพ กรณีขยายโอกาสการเข้าถึงบริการรักษาทดแทนไต ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษา จังหวัดมหาสารคาม และขอนแก่น